Μεσολαβητής Τραπεζικών & Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ombudsman for Banking Services & Investments)

Μεσολαβητής Τραπεζικών Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΜΤΕΥ) είναι ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙΔ) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το οποίο προήλθε από την ενοποίηση του Τραπεζικού Μεσολαβητή και του Μεσολαβητή Κεφαλαιαγοράς με σκοπό να εξετάζει δίκαια, αμερόληπτα και με διαφανείς διαδικασίες, διαφορές που ανακύπτουν από την παροχή τραπεζικών επενδυτικών υπηρεσιών και να επιδιώκει τη φιλική διευθέτησή τους.

Απευθύνεται τόσο σε καταναλωτές, επαγγελματίες καθώς και σε μικρές επιχειρήσεις που συναλλάσσονται με τράπεζες, όσο και σε επενδυτές φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συναλλάσσονται με επενδυτικές εταιρείες, εφόσον οι συναλλαγές δεν αφορούν επαγγελματικές δραστηριότητες. Πιο συγκεκριμένα, ασχολείται με διαφορές που ανακύπτουν από την παροχή τραπεζικών (καταθέσεις, δάνεια, κάρτες κ.ά.) και επενδυτικών (μετοχές, αμοιβαία κεφάλαια, ομόλογα κ.ά.) υπηρεσιών από τράπεζες ή επενδυτικές εταιρείες (χρηματιστηριακές, διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων και εταιρείες λήψης και διαβίβασης εντολών) που συμμετέχουν ή συνεργάζονται με τον ΜΤΕΥ και είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα.

Εξετάζει ακόμα, ως μέλος του FIN-NET (Δικτύου Εξωδικαστικών Διασυνοριακών Καταγγελιών στον Τομέα των Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών) διασυνοριακές διαφορές και παρέχει ενημέρωση και βοήθεια σε καταναλωτές που διαμένουν στην Ελλάδα για τη διευθέτηση προβλημάτων που ανέκυψαν από τραπεζικές ή επενδυτικές συναλλαγές τους σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επιπλέον, εξετάζει, προς διευθέτηση, παράπονα καταναλωτών άλλων κρατών-μελών της ΕΕ που ανέκυψαν από συναλλαγές τους με τράπεζες ή επενδυτικές εταιρείες εγκατεστημένες στην Ελλάδα που συμμετέχουν ή συνεργάζονται με τον ΜΤΕΥ. Ο Μεσολαβητής Τραπεζικών Επενδυτικών Υπηρεσιών, αφού παραλάβει το έγγραφο παραπόνου από τον πελάτη, απευθύνεται στην τράπεζα ή την επενδυτική εταιρεία με την οποία ο καταναλωτής έχει την διαφορά, για να πληροφορηθεί την άποψή της και στη συνέχεια με απόλυτη εχεμύθεια και σε εύλογο χρόνο προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:

  • Αρχικά προτείνει τη φιλική διευθέτηση της διαφοράς επιδιώκοντας να συμβιβάσει τα δύο μέρη. Αν και τα δύο μέρη αποδεχτούν την πρότασή του, η διαδικασία ολοκληρώνεται.
  • Εάν δεν επιτευχθεί συμβιβασμός, ο ΜΤΕΥ διατυπώνει αιτιολογημένη έγγραφη σύσταση προς τα δύο μέρη, με σκοπό και πάλι την επίλυση της διαφοράς. Τη σύσταση αυτή μπορεί κάθε μέρος να τη δεχθεί ή να την απορρίψει εγγράφως.
  • Αν η σύστασή του δεν γίνει δεκτή, είτε από τον πελάτη είτε από την τράπεζα ή την επενδυτική εταιρεία, ο ΜΤΕΥ προτείνει την προσφυγή στη δικαιοσύνη για την οριστική επίλυση της διαφοράς.

Ο Μεσολαβητής Τραπεζικών Επενδυτικών Υπηρεσιών δεν εξετάζει παράπονα που σχετίζονται με την επιχειρηματική πολιτική μιας τράπεζας ή επενδυτικής εταιρείας (π.χ. τιμολόγια, εγκρίσεις χορηγήσεων κ.ά.), παράπονα που αποτέλεσαν ή αποτελούν αντικείμενο διαδικασιών ενώπιον των δικαστικών αρχών ή θέματα που σχετίζονται με αποφάσεις τράπεζας που ενεργεί ως εκτελεστής διαθήκης ή καταπιστεύματος ή ως διαχειριστής περιουσίας.

Ο ΜΤΕΥ λειτουργεί ανεξάρτητα, με αποκλειστικό γνώμονα τη διασφάλιση του συμφέροντος των ιδιωτών επενδυτών. Ωστόσο, σε περιπτώσεις που προκύπτουν ζητήματα δημοσίου συμφέροντος ή ζητήματα που συνιστούν παράβαση της χρηματιστηριακής νομοθεσίας ή ποινικό αδίκημα που διώκεται αυτεπαγγέλτως, ο Μεσολαβητής Τραπεζικών Επενδυτικών Υπηρεσιών παραπέμπει στα αρμόδια όργανα και αρχές τις σχετικές περιπτώσεις σύμφωνα με τον κανονισμό που διέπει τις αρμοδιότητές του. Τέλος, εισηγείται στα όργανα του θεσμού κάθε ενέργεια που κατά τη γνώμη του προωθεί το θεσμό, επικοινωνεί με παρόμοιες υπηρεσίες του εξωτερικού, δημόσιες αρχές και επαγγελματικούς φορείς και αναπτύσσει πρωτοβουλίες προώθησης του θεσμού.

Σπουδές

Ο θεσμός του Μεσολαβητή Τραπεζικών Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΜΤΕΥ) πλαισιώνεται από επιστήμονες πτυχιούχους ΑΕΙ / ΤΕΙ χρηματοοικονομικών ή οικονομικών κατευθύνσεων, με ειδικές γνώσεις επί των επενδυτικών και χρηματιστηριακών προϊόντων, όπως:

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Ηπείρου

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Θεσσαλίας

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Κρήτης

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Πελοποννήσου

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Πειραιά

Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς