Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης (Production / Management Engineer)

Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης είναι ο επαγγελματίας ο οποίος έχει ως αντικείμενο εργασίας το σχεδιασμό, τον προγραμματισμό, τον έλεγχο και τη διαχείριση των συστημάτων βιομηχανικής παραγωγής και μπορεί να εργαστεί σε βιομηχανίες ή βιοτεχνίες, ανεξάρτητα από το μέγεθος ή το είδος των προϊόντων που κατασκευάζουν.

Οι αρμοδιότητές του είναι τόσο διοικητικές όσο και τεχνικές, καθώς ασχολείται με το σχεδιασμό και τη διοίκηση συστημάτων και εγκαταστάσεων παραγωγής, την ανάπτυξη και διοίκηση πληροφορικών συστημάτων, τηλεματικών εφαρμογών, καθώς και ηλεκτρονικού εμπορίου.

Επίσης ασχολείται με το σχεδιασμό προϊόντων, την εφοδιαστική (logistics), τη μελέτη και το σχεδιασμό ρομποτικών εγκαταστάσεων, την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας, την οργάνωση συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας, την αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων, τη μελέτη συμπεριφοράς καταναλωτών και το τεχνολογικό μάρκετινγκ.

Σπουδές

Σχετικές και εξειδικευμένες σπουδές πάνω στο αντικείμενο παρέχονται από τα παρακάτω Τμήματα:

Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας & Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

Ευκαιρίες Απασχόλησης

Ο μηχανικός παραγωγής και διοίκησης έχει ως κύρια δραστηριότητα του την ενασχόληση με την τεχνολογία της παραγωγής και τη διοίκηση των μονάδων παραγωγής, είτε αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες.

Πιο συγκεκριμένα, έχει τη δυνατότητα επαγγελματικής ενασχόλησης στις εξής δραστηριότητες:

 • Προγραμματισμός και έλεγχος της παραγωγικής διαδικασίας. Σε αυτά περιλαμβάνεται η βελτιστοποίηση ρυθμών παραγωγής, κατανομή εργασιών, έλεγχος αποθεμάτων, κατανομή επισκευαστικών πόρων, προγραμματισμός συντήρησης και αντικατάστασης εξοπλισμού, κατανομή πρώτων υλών και άλλες συγγενείς δραστηριότητες.
 • Έρευνα, σχεδιασμός και αυτοματοποίηση της κατασκευής πάσης φύσης προϊόντων.
 • Χωροθέτηση της μονάδας παραγωγής, λαμβάνοντας υπόψη τεχνικούς, οικονομικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες.
 • Ενδοεπιχειρησιακή χωροταξία και οχεδιαση των επιμέρους συστημάτων παραγωγής.
 • Επιστημονική προετοιμασία λήψης αποφάσεων ή / και άσκηση επιστημονικής διοίκησης σε οποιοδήποτε διοικητικό – τεχνικό σύστημα δημοσιές επιχειρήσεις, ιδιωτικές και οργανισμοί και βιομηχανικές μονάδες.
 • Χρονικός και τεχνικο-οικονομικός προγραμματισμός έργων.
 • Μελέτες πάσης φύσεως που αφορούν την οργάνωση επιχειρήσεων, με στόχο την αποτελεσματική άσκηση διοίκησης.
 • Μελέτες ανάλυσης αγοράς και προώθησης προϊόντων με επιστημονικές μεθόδους.
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας στην παραγωγή προϊόντων και στην παροχή υπηρεσιών.
 • Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων της παραγωγής.
 • Μελέτες που αφορούν στην ασφάλεια και υγιεινή στους χώρους εργασίας.