Υπεύθυνος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού (Sports Management Executive)

Υπεύθυνος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού είναι ο επαγγελματίας ο οποίος ανάλογα με το φορέα απασχόλησής του, τα χαρακτηριστικά της ομάδας – στόχου και του έργου που καλείται να υλοποιήσει, παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης σε θέματα ανάπτυξης επιχειρηματικής δράσης στον αθλητικό τομέα.

Σε πρώτο στάδιο διερευνά το αίτημα του πελάτη για ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας και καθορίζονται οι στόχοι της συμβουλευτικής διαδικασίας. Στη συνέχεια διερευνά εάν η επιχειρηματική ιδέα ανταποκρίνεται στα ενδιαφέροντα, στις ικανότητες, τις οικονομικές δυνατότητες και τους στόχους του πελάτη του, και τον υποστηρίζει στην κατάρτιση του επιχειρηματικού και χρηματοοικονομικού του πλάνου, λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως η έρευνα και ανάλυση αγοράς, οι στρατηγικές μάρκετινγκ, η ανάλυση πολιτικής προϊόντος, οι πιθανοί πελάτες, οι πηγές χρηματοδότησης κ.ά.

Έτσι, είναι δυνατόν να ενισχύει και να υποστηρίζει νέους επιχειρηματίες που ενδιαφέρονται για ίδρυση επιχείρησης λιανικής πώλησης αθλητικών ειδών (ενδύματα, υποδήματα, εξοπλισμός, αξεσουάρ), επιχείρησης οργάνωσης και παροχής υπαίθριων δραστηριοτήτων, μεταποιητικής μονάδας αθλητικών ενδυμάτων, επιχείρησης παροχής υπηρεσιών αθλητικού μάρκετινγκ και διοργάνωσης αθλητικών εκδηλώσεων, επιχείρησης δημιουργίας και εκμετάλλευσης αθλητικών εγκατάστασης κ.ά.

Παράλληλα, προσφέρει πληροφόρηση για τα χαρακτηριστικά των διάφορων νομικών μορφών επιχειρήσεων, τις νομικές προϋποθέσεις για τη σύσταση εταιρείας ή επιχείρησης (εταιρική σύμβαση, καταστατικό, διατυπώσεις δημοσιότητας κ.λπ.), τις ενέργειες και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και την εκπλήρωση φορολογικών υποχρεώσεων. Επίσης, ενημερώνει αναφορικά με τις διαδικασίες του ελέγχου της επωνυμίας και της εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο, τη δήλωση έναρξης επιτηδεύματος και τη θεώρηση βιβλίων και στοιχείων, αλλά και τις υποχρεώσεις των εταίρων αναφορικά με τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας ή της επιχείρησης.

Τέλος, συχνά συνεργάζεται με άλλους ειδικούς, ώστε να είναι σε θέση να παραπέμπει τους εν δυνάμει επιχειρηματίες στον κατάλληλο νομικό σύμβουλο, φοροτεχνικό – λογιστή, ειδικό μάρκετινγκ, αναλυτή δεδομένων ή ειδικό πληροφορικής για περαιτέρω πληροφόρηση και υποστήριξη.

Ευκαιρίες Απασχόλησης

Ο Υπεύθυνος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού μπορεί να απασχοληθεί σε μικρές ή μεγάλες επιχειρήσεις και οργανισμούς δημόσιου ή ιδιωτικού χαρακτήρα, όπως στην τοπική αυτοδιοίκηση, στα Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης του ΟΑΕΔ, στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, στα Γραφεία Διασύνδεσης των πανεπιστημίων και ΤΕΙ, στα Κέντρα Στήριξης της Επιχειρηματικότητας , στα Κέντρα Πληροφόρησης των Νέων, στις Θυρίδες Νεανικής Επιχειρηματικότητας, στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, στα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, στα Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού, στον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, σε ιδιωτικά γραφεία συμβούλων επιχειρήσεων, σε ιδιωτικά γραφεία ευρέσεως εργασίας, σε ιδιωτικά κέντρα επαγγελματικού προσανατολισμού, στο τμήμα προσωπικού ή διοίκησης ανθρώπινων πόρων διάφορων επιχειρήσεων κ.ά.

Επιπλέον, μπορεί να εργαστεί ως ελεύθερος επαγγελματίας, με τη δική του εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και στήριξης επιχειρηματικότητας, και στον αθλητικό τομέα, διοργανώνοντας πολυήμερα ή ταχύρυθμα σεμινάρια, είτε σε εταιρείες, είτε σε ιδιώτες. Στην περίπτωση των επιχειρήσεων μπορεί, για παράδειγμα, να ασχοληθεί με την ανάδειξη του δυναμικού των εκπαιδευόμενων με μεθόδους που ενισχύουν τη δημιουργικότητα και τη συνεργασία, την ανάπτυξη προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων αποτελεσματικότητας στο μάνατζμεντ και σε ζητήματα επιχειρηματικότητας και δημιουργίας συνεταιριστικών μονάδων στον αθλητικό τομέα. Όσον αφορά τους ιδιώτες, μπορεί να σχεδιάσει εξατομικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα σχετικά με την οργάνωση σχεδίου καριέρας, τη διερεύνηση παραγόντων ανάπτυξης επιχειρηματικής δράσης, τον προσδιορισμό διευκολυντικών παραγόντων για την ανάπτυξη της επιχείρησής τους στον αθλητικό τομέα κ.ά.

Σπουδές

Σχετικές και εξειδικευμένες σπουδές πάνω στο αντικείμενο παρέχονται από το Τμήμα Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.