Διαχείρισης Λιμένων & Ναυτιλίας – Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) (1004)

Πρόγραμμα και Δομή Σπουδών

Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας (ΤΔΙΛΙΝ) αναπτύσσεται ήδη από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, οπότε και το Τμήμα ξεκίνησε τη λειτουργία του, ενώ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 προσφέρεται και το τρίτο έτος σπουδών.

Κατά τα τέσσερα πρώτα εξάμηνα, το ΠΠΣ παρέχει ένα ευρύ σύνολο μαθημάτων γενικής επιστημονικής υποδομής. Δίνεται συνεπώς η δυνατότητα στις/στους φοιτήτριες/τες να διαμορφώσουν ένα ισχυρό θεωρητικό και εφαρμοσμένο υπόβαθρο για την ανάπτυξη στοχευμένων και εξειδικευμένων γνώσεων στα, μεταξύ των άλλων, πεδία της διαχείρισης των λιμένων, της ναυτιλιακής επιχειρηματικότητας και της εφοδιαστικής αλυσίδας. Από το δεύτερο και κυρίως από το τρίτο εξάμηνο και μετά, τα μαθήματα εξειδικεύονται και εμβαθύνουν στα γνωστικά πεδία του Τμήματος.

Το ΠΠΣ υιοθετεί μια ενοποιημένη, διεπιστημονική προσέγγιση και εμπλουτίζει τα γνωστικά αντικείμενα της θαλάσσιας οικονομίας και επιχειρηματικότητας, με την εξέταση σύγχρονων επιστημονικών αντικειμένων όπως είναι, μεταξύ άλλων, τα περιβαλλοντικά θέματα, η διαχείριση παράκτιων ζωνών, οι νέες τεχνολογίες, η καινοτομία, η παγκόσμια ιστορία και οι διεθνείς σχέσεις, καθώς και το ναυτικό δίκαιο, ώστε οι απόφοιτοι του Τμήματος να είναι ενήμεροι για ένα αλληλένδετο σύνολο θεμελιωδών παραμέτρων που συνδιαμορφώνουν τις διεθνείς ναυτιλιακές, λιμενικές, μεταφορικές, εμπορικές και επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Κάθε ακαδημαϊκό έτος χωρίζεται σε δύο διδακτικές περιόδους, το χειμερινό εξάμηνο και το εαρινό εξάμηνο. Τα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος διακρίνονται σε υποχρεωτικά και επιλογής και κατανέμονται σε οκτώ (8) εξάμηνα, δηλαδή τέσσερα έτη σπουδών.

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Υποχρεωτικά μαθήματα χαρακτηρίζονται εκείνα των οποίων η παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση θεωρείται απαραίτητη για το σύνολο των φοιτητών του Τμήματος. Η συστηματική παρακολούθηση των παραδόσεων αποτελεί  προϋπόθεση για την εμβάθυνση του βασικού υπόβαθρου της επιστημονικής κατάρτισης των φοιτητών.

Μαθήματα Επιλογής

Τα μαθήματα επιλογής έχουν στόχο να καλύψουν ένα ευρύ, ισορροπημένο και σύγχρονο σύνολο διεπιστημονικών πεδίων, υποστηρικτικών στα αντικείμενα της ναυτιλίας και των λιμένων, λαμβάνοντας υπόψη τις διεθνείς εξελίξεις στη ναυτιλία, τους λιμένες, τις θαλάσσιες μεταφορές και τη διοίκηση επιχειρήσεων.

Δίνεται έτσι η δυνατότητα στους φοιτητές του Τμήματος να εξειδικευτούν στην κατεύθυνση που επιθυμούν και να εστιάσουν ή ακόμα και να επιλέξουν μαθήματα που θα συμβάλλουν στο εμπλουτισμό του προγράμματος σπουδών τους με συμπληρωματικά επιστημονικά πεδία.

Πρόγραμμα Μαθημάτων

1ο Εξάμηνο

Μαθηματικά για Οικονομικά & Διοίκηση Επιχειρήσεων
Εισαγωγή στη Μικροοικονομική
Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων
Αρχές Ναυτιλίας και Λιμένων
Στοιχεία Αστικού Δικαίου

2ο Εξάμηνο

Πληροφορική
Χρηματοοικονομική Λογιστική
Μακροοικονομική
Οικονομική των Μεταφορών
Στατιστική

3ο Εξάμηνο

Ναυτιλιακή Οικονομική
Διοικητική Λογιστική
Οργάνωση & Διοίκηση Λιμένων
Ιστορία Διεθνών Σχέσεων
Διεθνές Ναυτικό Δίκαιο

4ο Εξάμηνο

Οργάνωση & Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων
Οικονομική των Λιμένων
Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας
Ποσοτικές Μέθοδοι
Παγκόσμια Ιστορία
Αγγλικά

5ο Εξάμηνο

Χρηματοοικονομική Διοίκηση
Λιμενικός Σχεδιασμός & Πολιτική
Μάρκετινγκ Ναυτιλίας & Λιμένων
Ωκεανογραφία
Αγγλικά ΙΙ

Μαθήματα Επιλογής (1 από τα παρακάτω)
Ναυτιλιακή Λογιστική
Ανάλυση Ναυτιλιακών Αγορών
Ελληνική Οικονομία & Ναυτιλία

6ο Εξάμηνο

Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού
Διαχείριση Παράκτιων Ζωνών & Θαλάσσιου Περιβάλλοντος

Μαθήματα Επιλογής (3 από τα παρακάτω)
Ναυτιλιακή Χρηματοοικονομική
Συνδυασμένες Μεταφορές
Βάσεις Δεδομένων
Ναυλώσεις
Υπηρεσίες Κρουαζιέρας & Τουριστικοί Λιμένες
Η Ελλάδα στο Διεθνές Σύστημα

7ο Εξάμηνο

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης
Διαχείριση Θαλάσσιας Ρύπανσης

Μαθήματα Επιλογής (3 από τα παρακάτω)
Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου
Διαχείριση Υποστήριξης Λιμένων & Ναυτιλίας
Επιχειρηματική Νοημοσύνη & Νέες Τεχνολογικές Εφαρμογές
Στρατηγική Διοίκηση & Ηγεσία
Γαλάζια Ανάπτυξη & Αειφορία
Διοίκηση Λειτουργιών Ναυτιλίας & Τερματικών Σταθμών

8ο Εξάμηνο

Μαθήματα Επιλογής (5 από τα παρακάτω)
Διαχείριση Κινδύνων με Ναυτιλιακά Παράγωγα Προϊόντα
Αξιολόγηση Επενδύσεων Λιμένων & Ναυτιλίας
Επιχειρηματικά Σχέδια
Καινοτομίες σε Ναυτιλία & Λιμένες
Διαχείριση Αποβλήτων
Επιχειρηματική Ηθική, Διακυβέρνηση & Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Αγορές Ενέργειας & Προϊόντων
Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας
Πολιτική Θαλάσσιων Μεταφορών της ΕΕ

Ελεύθερα μαθήματα

Παρέχεται επιπροσθέτως η δυνατότητα διάθεσης των ακόλουθων μαθημάτων επιλογής (άνευ κατάταξης σε εξάμηνο):

Ναυτασφαλίσεις
Διοίκηση Επιβατηγού Ναυτιλίας
Οικονομική των Επιχειρήσεων
Διαχείριση Ποιότητας & Ασφάλειας
Οικονομική Γεωγραφία Ναυτιλίας & Λιμένων
Εμπορικό Δίκαιο & Δίκαιο Ανταγωνισμού