Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών – Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) (150)

Περιεχόμενο και Δομή Σπουδών

Το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών περιλαμβάνει 48 μαθήματα που προσφέρονται από το Τμήμα, μαθήματα που προσφέρονται από άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου, ένα σεμινάριο Εφαρμογών Πληροφορικής, μαθήματα Ξένων Γλωσσών, Διπλωματική Εργασία, καθώς και μαθήματα που διδάσκονται στα αγγλικά για τους φοιτητές που έρχονται από άλλες χώρες μέσω του Προγράμματος Erasmus.

Η εκπαιδευτική λειτουργία περιλαμβάνει περιοχές της Οικονομικής Επιστήμης που σχετίζονται με την αγορά και τις επιχειρήσεις, την οικονομική συμπεριφορά και τις αποφάσεις ατόμων και Κυβερνήσεων, τις σχέσεις μεταξύ κρατών, τις ποσοτικές μεθόδους και τις κοινωνικές και πολιτικές πλευρές της οικονομικής πραγματικότητας.

Τέλος, οι φοιτητές του τμήματος έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης, το οποίο οδηγεί στη λήψη του Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, πράγμα το οποίο εξασφαλίζει τη δυνατότητα συμμετοχής των αποφοίτων σε διαγωνισμούς ΑΣΕΠ Εκπαιδευτικών, καθώς επίσης, την απασχόλησή τους ως εκπαιδευτικών σε δραστηριότητες που απαιτείται παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια.

Κατευθύνσεις Τμήματος

Με τα μαθήματα επιλογής τα οποία διδάσκονται κατά τα δύο τελευταία έτη σπουδών ο σπουδαστής μπορεί να συμπληρώσει τις γνώσεις του σε ένα πιο εξειδικευμένο τομέα που τον ενδιαφέρει περισσότερο.

Τα μαθήματα επιλογής εντάσσονται σε δύο ενότητες, που αντιστοιχούν στις δύο βασικές κατευθύνσεις από τις οποίες οι σπουδαστές του Τμήματος μπορούν να επιλέξουν μία, οι οποίες είναι:

  1. Κατεύθυνση Α: Διεθνής Οικονομική και Χρηματοδοτική
  2. Κατεύθυνση Β: Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική Οικονομία

Σε κάθε μία κατεύθυνση ο φοιτητής οφείλει να παρακολουθήσει ένα ορισμένο αριθμό υποχρεωτικών μαθημάτων, ενώ τα υπόλοιπα μπορεί να τα επιλέξει από μαθήματα της άλλης κατεύθυνσης ή από μια σειρά μαθημάτων που προσφέρονται από το Τμήμα ή από άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου.

Φοιτητές που δεν επιθυμούν να επιλέξουν τη μία από τις δύο κατευθύνσεις μπορούν να επιλέξουν ελεύθερα οποιαδήποτε από τα προσφερόμενα μαθήματα των δύο κατευθύνσεων ή τα προαιρετικά μαθήματα που προσφέρονται από το τμήμα.

Υποστήριξη Σπουδών

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές

Οι σπουδαστές υποχρεούνται κατά το Α’ εξάμηνο, να παρακολουθήσουν σειρά σεμιναρίων Εφαρμογών Πληροφορικής, με τα οποία εξοικειώνονται στην χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και ορισμένων βασικών προγραμμάτων. Η εξοικείωση αυτή είναι απαραίτητη τόσο για την εκπαίδευσή τους όσο και για την επαγγελματική τους σταδιοδρομία και συνιστάται στους σπουδαστές να αποθέσουν ιδιαίτερη σημασία στην χρήση των Η/Υ. Για το σκοπό αυτό στο Τμήμα λειτουργεί ιδιαίτερο εργαστήριο (EUROLAB), όπου οι σπουδαστές μπορεί να εξασκούνται και να προετοιμάζουν τις εργασίες τους.

Πρόγραμμα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας

Όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται να αποκτήσουν την παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, μπορούν να επιλέξουν τα μαθήματα του προγράμματος παιδαγωγικής επάρκειας έτσι και τα τέσσερα (4) μαθήματα ελεύθερης επιλογής από άλλα τμήματα. Τα μαθήματα αυτά θα υπολογίζονται στο βαθμό πτυχίου.

Συζητήσεις κατά Ομάδες (tutorials)

Σε ορισμένα βασικά μαθήματα οικονομικής θεωρίας, όπως τα μαθήματα Αρχές Οικονομικής Επιστήμης, Μικροοικονομική και Μακροοικονομική, η διδασκαλία συμπληρώνεται με ειδικές συζητήσεις κατά ομάδες σπουδαστών.

Η συμμετοχή στις ειδικές συζητήσεις κατά ομάδες είναι προαιρετική. Για τις εργασίες αυτές, ο διδάσκων προπαρασκευάζει και διανέμει έγκαιρα στους σπουδαστές μια σειρά από ερωτήσεις, πρακτικά θέματα και ασκήσεις, που οι σπουδαστές οφείλουν να επεξεργαστούν και να τα παραδώσουν έγκαιρα στον υπεύθυνο των συζητήσεων.

Οι εργασίες διορθώνονται και επιστρέφονται με τις σχετικές παρατηρήσεις από το συντονιστή κάθε ομάδας στους σπουδαστές. Στη συνέχεια, σε ειδική συνάντηση της ομάδας, που καθορίζεται από το πρόγραμμα διδασκαλίας, ο υπεύθυνος των συζητήσεων διευθύνει συζήτηση και ανάλυση των αντικειμένων στα οποία αναφέρεται η εργασία. Ο υπεύθυνος των συζητήσεων παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με τις ορθές απαντήσεις στα συγκεκριμένα θέματα που περιλαμβάνονται στην εργασία.

Φροντιστήρια και Ασκήσεις

Σε ορισμένα βασικά μαθήματα οικονομικής θεωρίας, η διδασκαλία συμπληρώνεται με φροντιστήρια και ασκήσεις. Επίσης, σε ορισμένα μαθήματα, κυρίως ποσοτικών μεθόδων, όπως τα Μαθηματικά, η Στατιστική, η Οικονομετρία, η Λογιστική κ.α., η διδασκαλία συμπληρώνεται με ειδικά φροντιστήρια, κατά τα οποία λύνονται ασκήσεις και συζητούνται απορίες των σπουδαστών.

Οι ασκήσεις που πρόκειται να λυθούν στο φροντιστήριο, διανέμονται στους σπουδαστές από πριν, ώστε να υπάρχει δυνατότητα να τις επεξεργαστούν και να συμμετέχουν καλύτερα στα φροντιστήρια. Η λύση των ασκήσεων μπορεί να γίνεται από το υπεύθυνο μέλος του διδακτικού προσωπικού ή από σπουδαστές.

Η συμμετοχή των φοιτητών στα φροντιστήρια και τις ασκήσεις είναι προαιρετική, ωστόσο συνιστάται στους φοιτητές να παρακολουθούν συστηματικά και ανελλιπώς τα φροντιστήρια.

Πρακτική Άσκηση

Οι φοιτητές του τμήματος είναι δυνατόν να κάνουν πρακτική άσκηση σε εταιρείες του ιδιωτικού και του ευρύτερου δημοσίου τομέα, όπως τράπεζες, ερευνητικά ινστιτούτα, πολυεθνικές εταιρείες, υπό την προϋπόθεση ότι είναι φοιτητές τουλάχιστον του τρίτου έτους σπουδών.

Επιπλέον θα πρέπει οι τριτοετείς φοιτητές να έχουν εξετασθεί επιτυχώς σε τουλάχιστον 16 μαθήματα και οι τεταρτοετείς φοιτητές σε τουλάχιστον 18 μαθήματα. Οι φοιτητές απασχολούνται για χρονικό διάστημα τριών μηνών, κατ’ελάχιστον δύο φορές την εβδομάδα.

Η πρακτική άσκηση είναι μάθημα επιλογής, το οποίο δεν προσμετράται στον βαθμό πτυχίου.

Πρόγραμμα Μαθημάτων

1ο Εξάμηνο

Μικροοικονομική
Μαθηματικά
Χρηματοοικονομική Λογιστική
Οικονομικό Δίκαιο
Εισαγωγή στην Πολιτική και τις Διεθνείς Σχέσεις
Ξένη Γλώσσα

2ο Εξάμηνο

Μακροοικονομική
Μαθηματικά ΙΙ
Στατιστική
Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης
Εφαρμογές Πληροφορικής
Ξένη Γλώσσα

3ο Εξάμηνο

Μικροοικονομική ΙΙ
Μακροοικονομική ΙΙ
Οικονομετρία Ι
Χρηματοδοτική
Ξένη Γλώσσα

Κατεύθυνση Β: Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική Οικονομία
Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο

4ο Εξάμηνο

Οικονομετρία ΙΙ
Ευρωπαϊκό Δίκαιο
Διεθνής Οικονομική
Μικροοικονομική ΙΙΙ
Ξένη Γλώσσα

Κατεύθυνση Β: Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική Οικονομία
Διεθνείς Οργανισμοί

5ο Εξάμηνο

Μακροοικονομικές Πολιτικές της Ε.Ε.
Ιστορία Οικονομικών Θεωριών

Κατεύθυνση Α: Διεθνής Οικονομική και Χρηματοδοτική
Θεωρία Παιγνίων και Εφαρμογές
Δημοσία Οικονομική
Τραπεζική Θεωρία και Πρακτική (Τραπεζική)

Κατεύθυνση Β: Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική Οικονομία
Οικονομικά του Περιβάλλοντος

6ο Εξάμηνο

Μακροοικονομική ΙΙΙ
Φορολογικές Πολιτικές

Κατεύθυνση Α: Διεθνής Οικονομική και Χρηματοδοτική
Οικονομετρικές Εφαρμογές
Οικονομική Ανάπτυξη

Κατεύθυνση Β: Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική Οικονομία
Συγκριτική Πολιτική και Διακυβέρνηση

Μαθήματα Επιλογής
Βιομηχανική Οργάνωση και Εταιρική Στρατηγική
Θέματα Διεθνούς Οικονομίας
Εφαρμογές Πληροφορικής ΙΙ
Ξένη Γλώσσα

7ο Εξάμηνο

Πρακτική Άσκηση

Κατεύθυνση Α: Διεθνής Οικονομική και Χρηματοδοτική
Διαχείριση Χαρτοφυλακίου
Διεθνής Νομισματική

Κατεύθυνση Β: Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική Οικονομία
Οικονομική της Εργασίας
Οικονομικά της Πολιτικής Ανταγωνισμού
Οικονομικά Κοινωνικών Πολιτικών Ε.Ε.
Εξωτερικές Σχέσεις Ε.Ε.

Μαθήματα Επιλογής
Μαθηματική Οικονομική
Διπλωματικό Σύστημα της Ε.Ε
Μαρξιστική Οικονομική Ι

8ο Εξάμηνο

Σεμινάριο και Διπλωματική Εργασία
Πρακτική Άσκηση

Κατεύθυνση Α: Διεθνής Οικονομική και Χρηματοδοτική
Θέματα Διεθνούς Χρηματοδοτικής
Θεωρία και Πολιτική του Διεθνούς Εμπορίου

Κατεύθυνση Β: Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική Οικονομία
Πολιτική Οικονομία της Ε.Ε.
Δίκαιο Ανταγωνισμού και Εποπτείας Αγορών Ε.Ε.

Μαθήματα Επιλογής
Χρηματοοικονομική Οικονομετρία
Περιφερειακή Ανάπτυξη και Διαρθρωτικές Πολιτικές της Ε.Ε
Τεχνικές Μικροπροσομοίωσης για τις Κοινωνικές Επιστήμες