Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας – Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ) (1603)

Το Τμήμα Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ), το οποίο αντικατέστησε ουσιαστικά το τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, άρχισε να λειτουργεί στην Κατερίνη το 2004 και δημιουργήθηκε με στόχο την εκπαίδευση των σπουδαστών στο γνωστικό αντικείμενο της επιστήμης των Logistics (Εφοδιαστικής), για να καλύψει τις ιδιαίτερα αυξημένες ανάγκες για εξειδικευμένο προσωπικό στο πεδίο αυτό.

Αποστολή Τμήματος

Αποστολή του τμήματος είναι, διαθέτοντας ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών, να μορφώσει, να εκπαιδεύσει και να παρέχει όλα τα απαραίτητα εφόδια στους φοιτητές του ώστε μετά την αποφοίτηση να μπορούν να εξελιχθούν σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών για το σχεδιασμό, υλοποίηση και έλεγχο των επιχειρησιακών λειτουργιών, οι οποίες εμπίπτουν στη Διοίκηση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και των Logistics.

Οι λειτουργίες αυτές διατρέχουν όλη την πορεία μετασχηματισμού των πρώτων υλών, οι οποίες λαμβάνονται από τους προμηθευτές, σε έτοιμα προϊόντα, τα οποία προσφέρονται στους πελάτες και ενδεικτικά περιλαμβάνουν τις προμήθειες, διακίνηση υλικών, διαχείριση αποθεμάτων, επεξεργασία παραγγελιών, αποθήκευση, συσκευασία, μεταφορές, ανταλλακτικά και επισκευές, εξυπηρέτηση πελατών, αντιμετώπιση επιστρεφόμενων προϊόντων, ανακύκλωση και αποκομιδή απορριμμάτων, κ.α.

Η Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας επεκτείνεται πέρα από την επιχείρηση, περιλαμβάνοντας τη διαχείριση όλων των ροών ενός καναλιού εφοδιασμού, από τον προμηθευτή έως τον τελικό καταναλωτή. Επιπλέον, συμπεριλαμβάνει το συντονισμό και τη συνεργασία με όλους τους εταίρους του καναλιού εφοδιασμού, πού μπορεί να είναι προμηθευτές πρώτων υλών, μεταφορείς, παραγωγοί/κατασκευαστές, κέντρα διανομής, χονδρέμποροι, λιανέμποροι και φυσικά καταναλωτές.

Αντικείμενο της Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Η Διοίκηση Logistics ορίζεται ως η διαδικασία του σχεδιασμού, υλοποίησης και ελέγχου της αποτελεσματικής και αποδοτικής ροής και αποθήκευσης προϊόντων, υπηρεσιών και σχετικών πληροφοριών από την αρχική παραγγελία και παραγωγή μέχρι την παράδοση στον τελικό καταναλωτή, με σκοπό την εκπλήρωση των απαιτήσεων του πελάτη.

Θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους επιχειρηματικούς κλάδους αλλά και από τους βασικότερους ανταγωνιστικούς παράγοντες στην επιχειρηματικότητα.

Περιλαμβάνει το σχεδιασμό, την εφαρμογή και τον έλεγχο ενός μεγάλου αριθμού λειτουργιών (όπως προμήθειες, διακίνηση υλικών, πρόβλεψη ζήτησης, αποθέματα, επεξεργασία παραγγελιών, αποθήκευση, συσκευασία, μεταφορές, ανταλλακτικά και επισκευές, εξυπηρέτηση πελατών, αντιμετώπιση επιστρεφόμενων προϊόντων, ανακύκλωση και αποκομιδή απορριμμάτων, κλπ.), για να μετασχηματίσει τις πρώτες ύλες που λαμβάνονται από τους προμηθευτές, σε έτοιμα προϊόντα που προσφέρονται στους πελάτες.

Ειδικότερα, συμπεριλαμβάνει επιχειρήσεις που μπορεί να είναι προμηθευτές πρώτων υλών, μεταφορείς, παραγωγοί, κατασκευαστές, κέντρα διανομής, χονδρέμποροι, λιανέμποροι και πελάτες. Το σύστημα Logistics και Εφοδιαστικής Αλυσίδας σε παγκόσμια βάση εξασφαλίζει τη συνεχή διαθεσιμότητα των τροφίμων, νερού, φαρμακευτικού υλικού, πετρελαίου και άλλων προϊόντων, ενώ σε μία επιχείρηση, επιδιώκει την καθημερινή εκτέλεση των παραγγελιών.

Είναι φανερό από τα παραπάνω, ότι ο κλάδος των επαγγελμάτων που αφορούν στη Διοίκηση Logistics ασκεί μία τεράστια επίδραση στην Ελληνική, ευρωπαϊκή και παγκόσμια οικονομία. Αποτελεί έναν από τους κυριότερους οικονομικούς (και όχι μόνο) παράγοντες που επηρεάζουν το σύνολο των συναλλαγών κάθε αγοράς, απασχολεί ένα σημαντικό αριθμό εργαζόμενων και επηρεάζει άμεσα και έμμεσα το κόστος λειτουργιών κάθε επιχειρηματικής πρωτοβουλίας.

Επαγγελματική Αποκατάσταση

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics), με βάση τις εξειδικευμένες τεχνολογικές και θεωρητικές γνώσεις τους, δύνανται να απασχολούνται ως στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών σε όλο το φάσμα δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με την διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

Στα πλαίσια της άσκησης του επαγγέλματος τους, οι παραπάνω αναφερόμενοι πτυχιούχοι μπορούν να ασκήσουν τις παρακάτω επαγγελματικές δραστηριότητες:

 • Οργάνωση και διοίκηση της εφοδιαστικής αλυσίδας όπως αποθηκών, δικτύων διανομής, διακίνησης παραγγελιών, προμηθειών και προϊόντων.
 • Εκπόνηση μελετών προγραμματισμού για την τυποποίηση προϊόντων, διασφάλιση ποιότητας, διαχείριση αποθεμάτων, προστασία περιβάλλοντος και γενικότερα βελτιστοποίησης της εφοδιαστικής αλυσίδας.
 • Ανάπτυξη και υλοποίηση μηχανισμών και διαδικασιών παρακολούθησης και ελέγχου ροής υλικών και προϊόντων.
 • Διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων προγραμματισμού, παρακολούθησης και ελέγχου δραστηριοτήτων της εφοδιαστικής αλυσίδας.
 • Απασχόληση σε
  • επιχειρήσεις που εμπλέκονται στο δίκτυο διανομής και διάθεσης προϊόντων στην αγορά
  • επιχειρησιακές μονάδες του πρωτογενή και δευτερογενή τομέα της οικονομίας (γεωργικές, εξορυκτικές, παραγωγικές και μεταποιητικές)
  • εμπορικές επιχειρήσεις (χονδρεμπόριο, αντιπροσωπείες, επιχειρήσεις λιανικής)
  • βιομηχανικές και εμπορικές επιχειρήσεις που παράγουν και διακινούν προϊόντα τους ή προϊόντα άλλων εταιρειών
  • εταιρίες οδικών, θαλάσσιων και αεροπορικών μεταφορών ή σε διαμεταφορικές εταιρείες
  • επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών (τουριστικές επιχειρήσεις, εταιρείες διανομής εντύπων – δεμάτων κ.λ.π.)
  • συμβουλευτικές εταιρείες και επιχειρήσεις παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών που ασχολούνται με θέματα στρατηγικού, τακτικού και λειτουργικού σχεδιασμού
  • οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα των μεταφορών (Οργανισμοί Λιμένων, Αερολιμένων και Σιδηροδρόμων, Εμπορευματικά Κέντρα)
  • τμήματα προμηθειών, διαχείρισης αποθεμάτων, διακίνησης υλικών (πρώτων υλών, αναλώσιμων, ανταλλακτικών, υλικών συντήρησης εξοπλισμού και μηχανημάτων)
  • εταιρίες Πληροφοριακών Συστημάτων που έχουν σχέση με τα Logistics
  • ελεύθερο επάγγελμα με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών σε θέματα Εφοδιαστικής
  • όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
  • νοσοκομεία, στρατιωτικές μονάδες και άλλες επιχειρήσεις του δημοσίου όπως π.χ. ΔΕΗ

Ειδικότερα, ο πτυχιούχος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ανταποκρίνεται στις παρακάτω επιμέρους ειδικότητες:

 • στην ανάπτυξη και εφαρμογή εταιρικής στρατηγικής για τα logistics
 • στη βελτιστοποίηση και μέτρηση της απόδοσης των διεργασιών των logistics
 • στην ελαχιστοποίηση του κόστους, των ελλείψεων, της φύρας και των νεκρών χρόνων
 • στη μεγιστοποίηση της διαθεσιμότητας, της ασφάλειας και του κέρδους
 • στην εξασφάλιση ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων
 • στον καθορισμό ανταγωνιστικών ορίων για την εξυπηρέτηση και την υποστήριξη του πελάτη
 • στον καθορισμό σαφών απαιτήσεων και την σύνταξη προδιαγραφών για τις συνεργασίες με υπεργολάβους
 • στην ανάπτυξη και εφαρμογή εταιρικής στρατηγικής για την προμήθεια και απόκτηση υλικών και υπηρεσιών
 • στη βελτιστοποίηση της διαχείρισης των πόρων και των υλικών
 • στον προσδιορισμό στόχων και διεργασιών για την αποδοτική διαχείριση των αποθεμάτων και των ετοίμων προϊόντων
 • στην τεκμηρίωση της εξυπηρέτησης και της υποστήριξης του πελάτη
 • στον υπολογισμό της οικονομικότερης ποσότητας ανταλλακτικών και εργαλείων για όλα τα κλιμάκια συντήρησης και την προετοιμασία των αναγκαίων εγχειριδίων
 • στη μέτρηση της αποτελεσματικότητας και της αξιοπιστίας των λειτουργιών των logistics.
 • στη μέτρηση της ευελιξίας – δυνατότητας προσαρμογής των διεργασιών των logistics
 • στον υπολογισμό του κόστους εγκατάστασης, λειτουργίας, συντήρησης και του συνολικού κόστους κτήσης
 • στη συσκευασία υλικών
 • στο σύστημα φυσικής διανομής των προϊόντων
 • στις μεταφορές
 • στη διαχείριση δικτύων Εφοδιαστικής Αλυσίδας και τα σύγχρονα ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα
Website