Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών – Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Anoikto Panepistimio - Oikonomologos.gr - logoΣτο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Ανοικτού Πανεπιστημίου γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Λυκείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή αντίστοιχου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του εσωτερικού ή εξωτερικού.

Ελάχιστη διάρκεια φοίτησης ορίζονται τα 4 ακαδημαϊκά έτη, ενώ για την απόκτηση πτυχίου ο φοιτητής πρέπει να ολοκληρώσει επιτυχώς 12 μαθήματα (Θεματικές Ενότητες).

Διδακτικό Υλικό

Το μεγαλύτερο μέρος του εκπαιδευτικού υλικού είναι έντυπο και κατάλληλο για τις ανάγκες της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Οι τόμοι περιλαμβάνουν σκοπό και στόχους ανά κεφάλαιο, έννοιες – κλειδιά και προσδοκώμενα αποτελέσματα, ασκήσεις αυτοαξιολόγησης και δραστηριότητες.

Παρέχεται επίσης και εναλλακτικό διδακτικό υλικό για την υποστήριξη των φοιτητών στη μελέτη και κατανόηση της ύλης το οποίο αποτελείται από οπτικοακουστικό υλικό, ερωτήσεις και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης, εκπαιδευτικό λογισμικό και μελέτες περίπτωσης (case studies).

Επαγγελματική Αποκατάσταση

Σκοπός του προγράμματος είναι η προσφορά γνώσεων και δεξιοτήτων στους αποφοίτους του Τμήματος, σε θέματα διοίκησης συστημάτων επιχειρήσεων και οργανισμών κατά τρόπο ώστε να καταστεί αποδοτικότερη η συμβολή τους στη λειτουργία των φορέων αυτών και να είναι σε θέση να αναλαμβάνουν ηγετικές πρωτοβουλίες σε ενδεχόμενες τεχνολογικές ή οργανωτικές αλλαγές, αναγκαίες για την ανταπόκριση της εκάστοτε επιχείρησης ή του οργανισμού στο ταχέως εξελισσόμενο διεθνές περιβάλλον.

Ειδικότερα, σκοπός του προγράμματος είναι να δημιουργήσει στελέχη που να συνδυάζουν θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις απαραίτητες στη διοίκηση σύγχρονων επιχειρήσεων και οργανισμών, ικανά να:

  • χρησιμοποιούν στατιστικές και οικονομικές μεθόδους για να αναλύσουν τις εξωτερικές και εσωτερικές συνθήκες δράσης επιχειρήσεων και οργανισμών.
  • αντιλαμβάνονται τις επιρροές και αλληλεπιδράσεις μεταξύ οικονομικής συγκυρίας, χρηματοδοτικών δυνατοτήτων, κυβερνητικής πολιτικής και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στην εθνική όσο και διεθνή διάστασή τους.
  • συμβάλλουν καθοριστικά στην καταλληλότερη και οικονομικά αποδοτικότερη οργάνωση επιχειρήσεων και οργανισμών.
  • ενεργούν με αυτοπεποίθηση ως εξειδικευμένοι σύμβουλοι ΜΜΕ, πολυεθνικών επιχειρήσεων, δημοσίων οργανισμών κτλ.
  • αναλαμβάνουν ηγετικές πρωτοβουλίες σε τυχόν τεχνολογικές ή οργανωτικές αλλαγές που χαρακτηρίζουν το γρήγορα εξελισσόμενο διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον.
Website