Διοίκησης Επιχειρήσεων (κατεύθυνση Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας) – ΤΕΙ Πειραιά (έχει καταργηθεί)

TEI Peiraia - Oikonomologos.gr - logoΤο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) του ΤΕΙ Πειραιά, με έδρα τον Πειραιά, έχει εισαγωγικές κατευθύνσεις με χωριστό αριθμό εισακτέων για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση:

Στόχοι της Κατεύθυνσης Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας είναι:

  • η παροχή θεωρητικής γνώσης και πρακτικής εξάσκησης των φοιτητών στη Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας ώστε να μπορούν να καταλάβουν διοικητικές θέσεις και θέσεις
  • η προετοιμασία και επικέντρωση στις επαγγελματικές δεξιότητες και γνώσεις που απαιτεί ο κλάδος αυτός
  • η ανάπτυξη των ηγετικών ικανοτήτων για τη λήψη ορθολογικών αποφάσεων

Επαγγελματική Αποκατάσταση

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών οι απόφοιτοι είναι σε θέση:

  • Να εργάζονται παραγωγικά και αποτελεσματικά σε ομάδες σε τουριστικές επιχειρήσεις και σε επιχειρήσεις φιλοξενίας
  • Να επικοινωνούν και να εργάζονται σε διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον με χρήση όλων των μέσων επικοινωνίας
  • Να αναγνωρίζουν, κατανοούν και αναλύουν τις έννοιες και τα θεωρητικά πλαίσια που σχετίζονται με τη διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (Ανθρώπινοι πόροι, Επικοινωνία, Τουριστικό Μάρκετινγκ, Τεχνολογία Πληροφορίας και Επικοινωνίας στον Τουρισμό, Τουριστικό Δίκαιο, Διοίκηση Λειτουργιών, κλπ)
  • Να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά την τεχνολογία Πληροφορίας και Επικοινωνίας για τη διαχείριση και επεξεργασία των πληροφοριών για τη υποστήριξη της διαχείρισης και διοίκησης των τουριστικών επιχειρήσεων και τη λήψη αποφάσεων
  • Να σχεδιάζουν και να περιγράφουν τις λειτουργίες των τουριστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων φιλοξενίας και να προτείνουν δράσεις αναβάθμισης τους
  • Να αξιολογούν την αποτελεσματικότητα των αποφάσεων και δράσεων που υλοποιούν και να προτείνουν στρατηγικές για την μελλοντική ανάπτυξης στο διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον του τουριστικού κλάδου
  • Να αναγνωρίζουν και αναλύουν την οργανωσιακή συμπεριφορά των συστημάτων λαμβάνοντας υπόψη το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον και να εφαρμόζουν συστημικές προσεγγίσεις για την αποτίμηση και εφαρμογή ολιστικών δράσεων
Website