Διοίκησης Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας – ΤΕΙ Αθηνών (έχει καταργηθεί)

Περιεχόμενο και Δομή Σπουδών

Το Πρόγραμμα Σπουδών της ΔΜΥΠ παρέχει στους φοιτητές προχωρημένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, οι οποίες θα τους επιτρέψουν μια επιτυχημένη επιστημονική εξέλιξη και επαγγελματική σταδιοδρομία, ενώ παράλληλα προετοιμάζει, όσους το επιθυμούν, να κάνουν μεταπτυχιακές σπουδές και διδακτορικό με εστίαση και εξειδίκευση στη Δημόσια Υγεία, στο Σχεδιασμό Πολιτικών Υγείας ή Κοινωνικής Προστασίας, στην Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων Υγείας κ.ά.

Σκοπός του προγράμματος είναι να αναπτύξει ολοκληρωμένες προσωπικότητες αποφοίτων οι οποίοι θα συμβάλουν ενεργά στον εκμοντερνισμό των υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής προστασίας και στην ανάπτυξη της οικονομίας και του πολιτισμού.

Τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών διακρίνονται σε:

  • Μαθήματα Κορμού
  • Μαθήματα Ειδίκευσης (Ειδικής Υποδομής)
  • Μαθήματα Κατεύθυνσης (Ειδικότητας)

Πιο συγκεκριμένα, η ΔΜΥΠ περιέχει 44 μαθήματα από τα οποία 36 είναι υποχρεωτικά και 8 κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά. Από τα 8 κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα, ο φοιτητής επιλέγει 4 μαθήματα της προτίμησής του, δύο (2) μάθημα ειδικής υποδομής και δύο (2) ειδικότητας. Συνολικά ο φοιτητής διδάσκεται 40 μαθήματα, διενεργεί την πρακτική άσκηση, εκπονεί πτυχιακή εργασία και μετά από επιτυχή εξέταση σε αυτά, αποκτά το πτυχίο που απονέμει το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων με αναγραφή της Εισαγωγικής Κατεύθυνσης.

Για την απόκτηση πτυχίου απαιτείται η συμπλήρωση 240 ECTs και η αναμενόμενη διάρκεια συμπλήρωσης του προπτυχιακού κύκλου σπουδών είναι οκτώ εξάμηνα, όπου κάθε ακαδημαϊκό έτος αποτελείται από δύο αυτοτελή εξάμηνα.

Πρακτική Άσκηση

Η πρακτική άσκηση είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του πτυχίου. Έχει εξάμηνη διάρκεια και διεξάγεται μετά το 7ο εξάμηνο σπουδών με την προϋπόθεση ο φοιτητής να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τα δύο τρίτα του συνόλου των μαθημάτων.

Πτυχιακή Εργασία

Κάθε φοιτητής, που βρίσκεται στο τελευταίο έτος σπουδών, είναι υποχρεωμένος να εκπονήσει μια πτυχιακή εργασία με θέμα που πρέπει να έχει άμεση σχέση με το γνωστικό αντικείμενο της Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας.

Σκοπός της εκπόνησης της πτυχιακής εργασίας είναι η εμβάθυνση της κριτικής σκέψης των φοιτητών, μέσω της ανάπτυξης μελετών και εφαρμοσμένης έρευνας. Με την ολοκλήρωση της πτυχιακής εργασίας οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα διεξαγωγής βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας αφενός και αφετέρου θα έχουν την ικανότητα ανάπτυξης και προαγωγής της γνώσης σε θέματα που αφορούν τη διοίκηση-διαχείριση των υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας.

Πρόγραμμα Μαθημάτων

1ο Εξάμηνο

Εισαγωγή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
Χρηματοοικονομική Λογιστική
Στατιστική Επιχειρήσεων & Οργανισμών
Οικονομικά Μαθηματικά
Μικροοικονομική Ανάλυση
Εισαγωγή στην Πληροφορική και στα Δίκτυα

2ο Εξάμηνο

Στατιστική Επεξεργασία Πληροφοριών
Διοικητική Λογιστική
Επιχειρηματικότητα
Μακροοικονομική Ανάλυση
Δημόσια Οικονομική
Εισαγωγή στο Δίκαιο

3ο Εξάμηνο

Οργάνωση & Διοίκηση πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
Συστήματα Υγείας
Συστήματα Κοινωνικής Προστασίας
Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης
Οικονομική της Υγείας

4ο Εξάμηνο

Οργάνωση & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Βάσεις Δεδομένων & Πολυμέσα στην Υγεία
Δίκαιο Κοινωνικής Φροντίδας
Οργανώσιμη Συμπεριφορά στις Υπηρεσίες Υγείας
Ανάλυση Συστημάτων Μακροχρόνιας Φροντίδας Υγείας
Διεθνείς Οργανισμοί & Πολιτικές Κοινωνικής Προστασίας
Εφοδιαστική Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας

5ο Εξάμηνο

Κοινωνιολογία της ασθένειας και Ποιότητας Ζωής
Δημογραφία και Υγεία
Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Πρόνοιας
Κοινωνιολογία Δικαίου και Βιοηθική
Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας
Πολιτικές & Θεσμοί Ψυχικής Υγείας
Περιβαλλοντική Διαχείριση & Δημόσια Υγεία

6ο Εξάμηνο

Εφαρμοσμένη Διοίκηση – Διαχείριση Νοσοκομείου
Χρηματοδότηση & Αξιολόγηση Υπηρεσιών Υγείας
Κοινωνιολογία των Υπηρεσιών Υγείας
Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων στις Υπηρεσίες Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας
Δίκαιο Υγείας
Κοινωνικό Μάρκετινγκ
Διαχείριση Βιοιατρικής Τεχνολογίας

7ο Εξάμηνο

Κοινωνική Πολιτική & Σχεδιασμός Υπηρεσιών Υγείας
Διασφάλιση Ποιότητας στις Υπηρεσίες Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας
Μεθοδολογία Κοινωνικής Έρευνας
Αγγλικά Διοίκησης Υγείας
Χρηματοοικονομική Διαχείριση Μονάδων Υγείας
Κοινωνική Οικονομία

8ο Εξάμηνο

Πρακτική Άσκηση
Πτυχιακή Εργασία