Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων – Πανεπιστήμιο Πατρών (561)

Περιεχόμενο και Δομή Σπουδών

Στόχος του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων, είναι η απόκτηση επαρκούς γνωσιολογικού υπόβαθρου για την επιστημονική προσέγγιση θεμάτων Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων που παράγουν, μεταποιούν και εμπορεύονται αγροτικά προϊόντα και τρόφιμα.

Συνδυάζονται γνώσεις οικονομικού, διοικητικού, γεωπονικού, περιβαλλοντικού και κοινωνιολογικού περιεχομένου που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις συγχρόνων επιχειρήσεων των οποίων η δράση εντάσσεται στις κατευθύνσεις της βιώσιμης ανάπτυξης.

Το πρόγραμμα σπουδών περιέχει μαθήματα βασικών γνώσεων (όπως μαθηματικά, στατιστική, πληροφορική, χημεία, βιολογία κ.ά.), που καλύπτουν γεωπονικά και περιβαλλοντικά θέματα καθώς και μεθοδολογικά εργαλεία και τεχνικές ώστε να προετοιμαστούν οι φοιτητές για τη στελέχωση ιδιωτικών επιχειρήσεων και δημοσίων οργανισμών τού αγροδιατροφικού τομέα της Ελληνικής οικονομίας. Επίσης το πρόγραμμα σπουδών στοχεύει στον εφοδιασμό των αποφοίτων με ειδικότερες γνώσεις για την υποστήριξη νέων μοντέλων αγροτικής επιχειρηματικότητας, για την ορθολογική χρήση των φυσικών και ανθρωπογενών πόρων της υπαίθρου και για την αναζήτηση προϊόντων και παραγωγικών διαδικασιών που ανταποκρίνονται στα σύγχρονα πρότυπα αειφόρου ανάπτυξης και ποιότητας ζωής

Οι σπουδές στο Τμήμα (και παράλληλα η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης για τη λήψη πτυχίου) έχουν διάρκεια τουλάχιστον δέκα (10) διδακτικά εξάμηνα και ολοκληρώνονται με την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας (κατ’ επιλογή υποχρεωτική) κατά τη διάρκεια του τελευταίου (10ου) εξαμήνου σπουδών.

Η ολοκλήρωση των σπουδών επιτυγχάνεται όταν ο φοιτητής συγκεντρώσει συνολικά 300 πιστωτικές μονάδες (ECTS) στα προβλεπόμενα από το Πρόγραμμα Σπουδών 50 μαθήματα (εκ των οποίων τα 42 κορμού και τα 8 κατ’ επιλογή υποχρεωτικά).

Για την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα εκπόνησης ερευνητικής πτυχιακής εργασίας, με δυνατότητα είτε επιλογής εκπόνησής της και παρουσίασής της στο τέλος του 10ου εξαμήνου ή επιτυχούς παρακολούθησης 3 κατ’ επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων σε αντικατάστασής της (που είτε θα προέρχονται από το 10ο εξάμηνο είτε από οποιοδήποτε άλλο).

Τα μαθήματα χωρίζονται σε δύο βασικές ενότητες:

  • Υποχρεωτικά μαθήματα, τα οποία είναι τα μαθήματα κορμού του προγράμματος σπουδών, καλύπτουν τα τέσσερα πέμπτα (4/5) του συνόλου των μαθημάτων και κρίθηκαν απαραίτητα για την επιστημονική κατάρτιση των φοιτητών καθώς είναι κοινά για όλους τους φοιτητές του Τμήματος.
  • Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα, τα οποία είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος και των κατευθύνσεων του Προγράμματος Σπουδών. Ο αριθμός των μαθημάτων αυτών δεν ξεπερνά το 1/5 των μαθημάτων του συνολικού προπτυχιακού προγράμματος σπουδών και δίνουν τη δυνατότητα στο φοιτητή να συμπληρώσει τις βασικές γνώσεις που απαιτούνται για την απόκτηση του πτυχίου του και να αποκτήσει την απαιτούμενη γνώση στην κατεύθυνση που τον ενδιαφέρει.
  • Μάθημα ξένης γλώσσας, το οποίο παρέχεται ως υποχρεωτικό μάθημα στο πρώτο και το δεύτερο εξάμηνο σπουδών.

Το Πρόγραμμα Σπουδών προβλέπει κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα μετά το δεύτερο έτος σπουδών καθώς κατά τα τέσσερα (4) πρώτα εξάμηνα τα μαθήματα είναι καθορισμένα και υποχρεωτικά (5 μαθήματα ανά εξάμηνο).

Στο 5ο, 6ο και 7ο εξάμηνο προβλέπονται τέσσερα υποχρεωτικά μαθήματα και ένα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα (από οποιοδήποτε εξάμηνο)

Στο 8ο εξάμηνο προβλέπονται τέσσερα υποχρεωτικά μαθήματα και ένα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα (από οποιοδήποτε εξάμηνο) ή η Πρακτική Ασκηση. Ο φοιτητής στο όγδοο εξάμηνο έχει τη δυνατότητα προαιρετικά να πραγματοποιήσει Πρακτική Άσκηση (ως κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα) με βάση τα ενδιαφέροντα της ειδίκευσής του.

Στο 9ο εξάμηνο προβλέπονται τέσσερα υποχρεωτικά μαθήματα και ένα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα (από οποιοδήποτε εξάμηνο).

Στο 10ο εξάμηνο προβλέπονται δύο υποχρεωτικά μαθήματα και τρία κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα (από οποιοδήποτε εξάμηνο) ή δύο υποχρεωτικά μαθήματα και η εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας.

Πρακτική Άσκηση

Σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων, η πρακτική άσκηση αντιστοιχεί σε ένα μάθημα επιλογής, έχει διάρκεια δύο (2) μήνες και πραγματοποιείται κατά προτίμηση τους καλοκαιρινούς μήνες (Ιούλιο – Αύγουστο) μετά την ολοκλήρωση του τέταρτου έτους σπουδών.

Οι φοιτητές του Τμήματος μπορούν να πραγματοποιήσουν την πρακτική άσκηση τους σε μεταποιητικές επιχειρήσεις, σε συνεταιρισμούς, σε κέντρα αγροτικής έρευνας, σε τράπεζες κλπ και σε αντικείμενα χρηματοοικονομικά, διοίκησης αγροτικών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, πολιτικής των επιχειρήσεων, ανάπτυξης του αγροτικού χώρου, ασφάλειας και υγιεινής στους χώρους εργασίας, θέματα παραγωγής, συλλογής, διακίνησης, μεταποίησης και εμπορίας αγροτικών προϊόντων και τροφίμων.

Πρόγραμμα Μαθημάτων

1ο Εξάμηνο

Γενική Χημεία
Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα
Αγγλικά για γενικούς σκοπούς Ι
Μαθηματικά Διοικητικών & Οικονομικών Επιστημών
Αγροτική Οικονομία

2ο Εξάμηνο

Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων
Διαχείριση Περιβάλλοντος
Μορφολογία και Φυσιολογία Φυτών
Αγγλικά για Ειδικούς Σκοπούς ΙΙ
Χημεία & Τεχνολογία Τροφίμων

3ο Εξάμηνο

Γενική Χρηματοοικονομική Λογιστική
Στατιστική I
Ασφάλεια Τροφίμων
Σύγχρονες τάσεις στη Φυτική Παραγωγή
Επιχειρησιακή Στρατηγική & Πολιτική

4ο Εξάμηνο

Αρχές Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων
Κοστολόγηση & Λογιστική Κόστους
Γεωγραφία της Παραγωγής και της Εργασίας
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης
Στατιστική ΙΙ

5ο Εξάμηνο

Συμπεριφορά Καταναλωτή
Χρηματοοικονομική Διοίκηση
Μικροοικονομία
Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων & Αποτιμητική

Μαθήματα Επιλογής (1 από τα παρακάτω)
Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας
Διοίκηση Μεταποιητικών Βιομηχανιών
Βιολογική Γεωργία & Κτηνοτροφία
Λιπασματολογία

6ο Εξάμηνο

Οργανωσιακή Συμπεριφορά
Στρατηγικό Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Τροφίμων
Αγροτική Λογιστική – Εκτιμητική
Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων

Μαθήματα Επιλογής (1 από τα παρακάτω)
Γεωργία Ακρίβειας
Βιομηχανική Οργάνωση
Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Αγροτική Πολιτική
Διοίκηση Αγροτικών Συνεταιρισμών
Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης
Οργάνωση & Διοίκηση Πωλήσεων
Οργανική Χημεία

7ο Εξάμηνο

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων
Διεθνές Εξαγωγικό Μάρκετινγκ
Μακροοικονομία
Επιχειρησιακή Έρευνα

Μαθήματα Επιλογής (1 από τα παρακάτω)
Οικονομετρία
Ηλεκτρονικό Εμπόριο
Διαφήμιση & Δημόσιες Σχέσεις
Οικολογία & Προστασία Περιβάλλοντος

8ο Εξάμηνο

Επιχειρηματική Καινοτομία & Ανταγωνιστικότητα
Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου
Διοίκηση Ολικής Ποιότητας & Επιχειρηματική Αριστεία
Αστικό Δίκαιο

Μαθήματα Επιλογής (1 από τα παρακάτω)
Πρακτική Άσκηση
Θεωρία Λήψης Αποφάσεων
Διαχείριση Κινδύνου στον Αγροτικό Τομέα
Διοίκηση Παραγωγής
Βιομηχανικό Μάρκετινγκ
Γεωργική Παραγωγή & Περιβάλλον

9ο Εξάμηνο

Χρηματοδότηση & Αξιολόγηση Επενδύσεων
Έρευνες Μάρκετινγκ
Αγροτική Επιχειρηματικότητα & Περιφερειακή Ανάπτυξη
Ανάλυση Τιμών των Αγροτικών Προϊόντων

Μαθήματα Επιλογής (1 από τα παρακάτω)
Διεθνές Εμπόριο Αγροτικών Προϊόντων
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα & Διεθνής Λογιστική
Εφαρμογές Περιφερειακής Ανάπτυξης
Θέματα Επιχειρηματικότητας
Διαχείριση Έργων

10ο Εξάμηνο

Μάνατζμεντ Αλυσίδας Προσφοράς
Εμπορικό Δίκαιο & Πνευματικά Δικαιώματα

Μαθήματα Επιλογής (3 από τα παρακάτω)
Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης
Διαχείριση Υποπροϊόντων & Αποβλήτων Γεωργικών Επιχειρήσεων
Φορολογικό & Εργατικό Δίκαιο
Πτυχιακή Εργασία
Μάρκετινγκ Υπηρεσιών
Συστήματα Επιχειρηματικής Ευφυΐας