Διοίκησης Επιχειρήσεων (κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων) – ΤΕΙ Κρήτης (έχει καταργηθεί)

Περιεχόμενο και Δομή Σπουδών

Με το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Κρήτης οι φοιτητές αποκτούν δεξιότητες στο να χρησιμοποιούν, συνεπικουρούμενοι από τις νέες τεχνολογίες, ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα ώστε να εφαρμόζουν τις θεωρητικές γνώσεις τους στην επίλυση προβλημάτων που δημιουργεί το εσωτερικό ή και το εξωτερικό περιβάλλον μιας επιχείρησης.

Συνοπτικά, σε κάθε εξάμηνο ο φοιτητής οφείλει να παρακολουθήσει και να εξεταστεί σε έξι (6) μαθήματα, συγκεντρώνοντας συνολικά 30 διδακτικές μονάδες, όπου για κάθε μάθημα υπολογίζονται πέντε (5) ΔΜ.

Μαθήματα επιλογής προσφέρονται από το πέμπτο (5ο) εξάμηνο και μετά, ενώ στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται και πέντε (5) μαθήματα με θεωρία και εργαστήρια, στα οποία η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική.

Πρακτική Άσκηση

Η πρακτική άσκηση αποτελεί υποχρεωτικό τμήμα του προγράμματος σπουδών των φοιτητών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Το τμήμα δίνει μεγάλη έμφαση στο κομμάτι αυτό των σπουδών, καθώς μέσω της πρακτικής άσκησης οι φοιτητές έρχονται σε άμεση επαφή με τον εργασιακό χώρο και τους παραγωγικούς φορείς.

Η πρακτική άσκηση συμβάλλει στην καλύτερη αξιοποίηση σε επαγγελματικό επίπεδο των γνώσεων και των δεξιοτήτων που απέκτησαν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους και στη δημιουργία ενός δίαυλου αμφίδρομης μεταβίβασης των πληροφοριών μεταξύ του τμήματος και των παραγωγικών φορέων.

Επίσης, η απόκτηση τέτοιων εμπειριών μπορεί να βοηθήσει στο σωστό επαγγελματικό προσανατολισμό των φοιτητών, οι οποίοι, σε πολλές περιπτώσεις, ενδέχεται να μην έχουν ορίσει τους επαγγελματικούς τους στόχους.

Οι φοιτητές μπορούν να εφαρμόσουν στην πράξη τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει σε θέματα του ευρύτερου αντικειμένου της διοίκησης επιχειρήσεων, απασχολούμενοι σε θέσεις διοικητικής υποστήριξης, σε λογιστήρια, σε διάφορες τουριστικές επιχειρήσεις και φορείς, στον τραπεζικό και χρηματοοικονομικό τομέα.

Πτυχιακή Εργασία

Η πτυχιακή εργασία μπορεί να εκπονηθεί μετά το 7ο εξάμηνο σπουδών και αντιστοιχεί σε 20 διδακτικές μονάδες (ECTS).

Οι προϋποθέσεις για την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας από ένα φοιτητή είναι να:

  • έχει παρακολουθήσει επιτυχώς το μάθημα της μεθοδολογίας έρευνας
  • έχει περατώσει το 7ο (Ζ’) τυπικό εξάμηνο σπουδών
  • μην οφείλει περισσότερα από 6 μαθήματα

Πρόγραμμα Μαθημάτων

1ο Εξάμηνο

Γενικές Αρχές Λογιστικής
Δίκαιο Επιχειρήσεων I- Αστικό Δίκαιο
Μαθηματικά Ι
Μικροοικονομική
Ξένη Γλώσσα- Αγγλικά
Πληροφορική Ι

2ο Εξάμηνο

Μαθηματικά ΙΙ
Μακροοικονομική
Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων
Στατιστική Επιχειρήσεων Ι
Χρηματοοικονομική Λογιστική
Χρήση Λογιστικών Φύλλων για την επίλυση προβλημάτων Οικονομικής & Διοίκησης Επιχειρήσεων

3ο Εξάμηνο

Αρχές Μάρκετινγκ
Δίκαιο Επιχειρήσεων II- Εμπορικό Δίκαιο
Διοίκηση ΜΜΕ & Επιχειρηματικότητα
Οικονομική της Διοίκησης Ι
Στατιστική Επιχειρήσεων ΙI
Χρηματοοικονομική Διοίκηση

4ο Εξάμηνο

Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων
Διεθνές Εμπόριο
Επιχειρησιακή Έρευνα
Επιχειρησιακά Αγγλικά και Επικοινωνία
Οικονομική Διοίκησης ΙΙ
Οργανωσιακή Συμπεριφορά

5ο Εξάμηνο

Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου
Ανάλυση Αποφάσεων
Διοικητική Λογιστική
Μεθοδολογία Έρευνας
Στρατηγική Επιχειρήσεων

Μαθήματα Επιλογής
Ειδικά Θέματα Στατιστικής: Εφαρμογές στη Διοίκηση και Μάρκετινγκ
Δημόσια Διοίκηση
Event Management
Συμπεριφορά Καταναλωτή

6ο Εξάμηνο

Διοικητική Δεοντολογία και Πρακτική
Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας
Τεχνικές Προβλέψεων για Manager
Διοίκηση Ολικής Ποιότητας
Β2Β Μάρκετινγκ – Διοίκηση Πωλήσεων

Μαθήματα Επιλογής
Λογιστική Εταιρειών
Μάρκετινγκ Υπηρεσιών Τουρισμού
Μάρκετινγκ Τεχνολογικών Προϊόντων
Διαχείριση Κρίσεων στον Τουρισμό

7ο Εξάμηνο

Προχωρημένη Χρήση Λογιστικών Φύλλων στο Μάνατζμεντ
Ηλεκτρονικό Εμπόριο και νέες Τεχνολογίες
Διοίκηση Παραγωγικών Συστημάτων
Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων
Διοίκηση Διεθνών Επιχειρήσεων

Μαθήματα Επιλογής
Τεχνικές Προβλέψεων για Manager ΙΙ
Διεθνείς Οργανισμοί και Θεσμοί
Ειδικά Θέματα Επιχειρησιακής Έρευνας