Διοίκησης Επιχειρήσεων – Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (1427)

Περιεχόμενο και Δομή Σπουδών

Η φοίτηση στο Τμήμα διαρκεί οκτώ εξάμηνα και για την απόκτηση του πτυχίου απαιτείται επιτυχής εξέταση σε 36 υποχρεωτικά μαθήματα, σε 4 μαθήματα επιλογής, και σε 4 μαθήματα Ξένης Γλώσσας.

Συνολικά το Πρόγραμμα Σπουδών προσφέρει 54 μαθήματα τα οποία αφορούν τις θεματικές ενότητες της Διοίκησης, του Μάρκετινγκ, της Λογιστικής-Χρηματοοικονομικής, της Πληροφορικής, των Ποσοτικών Μεθόδων, της Οικονομικής Ανάλυσης και του Δικαίου.

Στα κάθε ένα από τα τέσσερα πρώτα εξάμηνα σπουδών διδάσκονται πέντε υποχρεωτικά μαθήματα και επιπλέον μια ξένη γλώσσα. Σε κάθε εξάμηνο του τρίτου και του τέταρτου έτους ο φοιτητής παρακολουθεί τέσσερα υποχρεωτικά μαθήματα και ένα μάθημα επιλογής.

Στη διαδικασία επιλογής μαθημάτων, σε κάθε εξάμηνο του τρίτου έτους προσφέρονται τέσσερα μαθήματα, ενώ σε κάθε εξάμηνο του τέταρτου έτους πέντε μαθήματα. Εναλλακτικά, στο 8ο εξάμηνο σπουδών, ο φοιτητής αντί ενός μαθήματος επιλογής δύναται να εκπονήσει Πτυχιακή Εργασία. Η εκπόνηση πτυχιακής εργασίας προϋποθέτει ότι ο φοιτητής έχει παρακολουθήσει και εξετασθεί με επιτυχία στο μάθημα Μέθοδοι Έρευνας του έβδομου εξαμήνου.

Ξένες γλώσσες

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κρίνει απαραίτητη τη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας και για το λόγο αυτό όλοι οι φοιτητές υποχρεούνται να δηλώσουν και να παρακολουθήσουν την Αγγλική ως Ξένη Γλώσσα.

Αντί της Αγγλικής Γλώσσας, όσοι φοιτητές κατέχουν τουλάχιστον πιστοποιητικό Αγγλικής Γλώσσας επιπέδου Γ1/C1 έχουν την δυνατότητα, εφόσον το επιθυμούν, να δηλώσουν και να παρακολουθήσουν, αντί της Αγγλικής, τη Γαλλική Γλώσσα. Οι Ξένες Γλώσσες στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διδάσκονται σε τέσσερα επίπεδα, στα τέσσερα πρώτα εξάμηνα. Η επαρκής παρακολούθηση και των τεσσάρων επιπέδων είναι υποχρεωτική και ο μέσος όρος των 4 βαθμών προσμετρείται ως ένα μάθημα στον υπολογισμό του βαθμού πτυχίου.

Πρόγραμμα Μαθημάτων

1ο Εξάμηνο

Αρχές Διοίκησης
Μικροοικονομική
Μαθηματικά για Διοίκηση Επιχειρήσεων
Αστικό Δίκαιο
Πληροφορική
Ξένη Γλώσσα

2ο Εξάμηνο

Αρχές Μάρκετινγκ
Μακροοικονομική
Στατιστική για Διοίκηση Επιχειρήσεων
Λογιστική
Πληροφορική ΙΙ
Ξένη Γλώσσα

3ο Εξάμηνο

Οργανωσιακή Συμπεριφορά
Συμπεριφορά Καταναλωτή
Λογιστική ΙΙ
Εμπορικό Δίκαιο
Διοίκηση Λειτουργιών
Ξένη Γλώσσα

4ο Εξάμηνο

Διοίκηση Έργων
Ποσοτικές Μέθοδοι στη Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων
Διοικητική Λογιστική
Ηλεκτρονικό Επιχειρείν
Χρηματοοικονομική Διοίκηση
Ξένη Γλώσσα

5ο Εξάμηνο

Στρατηγική Διοίκηση
Διοίκηση Eφοδιαστικής Aλυσίδας
Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ
Διοίκηση Υπηρεσιών

Μαθήματα Επιλογής (1 από τα παρακάτω)
Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων
Ψηφιακό Mάρκετινγκ
Νομικά Θέματα Ηλεκτρονικού Εμπορίου
Ποσοτικές Μέθοδοι στη Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων ΙΙ 

6ο Εξάμηνο

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης
Στρατηγικό Μάρκετινγκ
Αξιολόγηση Επενδύσεων

Μαθήματα Επιλογής (1 από τα παρακάτω)
Διεθνές Επιχειρείν
Χρονικός Προγραμματισμός Έργων
Εργατικό Δίκαιο
Τουριστική Οικονομία

7ο Εξάμηνο

Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία
Διοίκηση Ποιότητας
Μέθοδοι Έρευνας
Ηγεσία

Μαθήματα Επιλογής (1 από τα παρακάτω)
Συστήματα Προγραμματισμού Επιχειρησιακών Πόρων
Διαχείριση Χαρτοφυλακίου
Επιχειρησιακές Επικοινωνίες
Μάρκετινγκ Υπηρεσιών
Διοίκηση Παραγωγής

8ο Εξάμηνο

Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
Βιομηχανικό Μάρκετινγκ
Διεθνής Χρηματοοικονομική
Διοίκηση Οργανωσιακών Αλλαγών

Μαθήματα Επιλογής (1 από τα παρακάτω)
Διεθνές Μάρκετινγκ
Ποιότητα και Διεθνή Πρότυπα
Επιχειρηματική Ηθική
Διοίκηση Επωνυμίας (Branding)
Διοίκηση Πωλήσεων
Πτυχιακή Εργασία (αντί ενός μαθήματος επιλογής του 8ου εξαμήνου)