Διοίκησης Επιχειρήσεων – ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (έχει καταργηθεί)

Περιεχόμενο και Δομή Σπουδών

Το τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων έχει τρεις κατευθύνσεις από τις οποίες μπορούν να επιλέξουν οι φοιτητές, με διαφορετικά μαθήματα κατεύθυνσης και επιλογής η κάθε μια:

  • Διοίκηση Επιχειρήσεων
  • Μάρκετινγκ
  • Διοίκησης Πληροφοριακών Συστημάτων

Για τη λήψη πτυχίου απαιτούνται 240 Διδακτικές Μονάδες (ΔΜ) οι οποίες προκύπτουν ως εξής:

  • Αριθμός μαθημάτων: 40 – 210 ΔΜ
  • Πτυχιακή Εργασία: 20 ΔΜ
  • Εξάμηνη Πρακτική Άσκηση: 10 ΔΜ

Τα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων διακρίνονται σε:

  • Γενικά υποχρεωτικά μαθήματα. Είναι τα μαθήματα υποδομής και τα βασικά μαθήματα ειδικότητας, τα οποία είναι υποχρεωτικά για όλους του σπουδαστές του Τμήματος.
  • Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα. Είναι μαθήματα ειδικότητας που επιλέγονται από τους σπουδαστές. Τα μαθήματα αυτά μπορεί να είναι ομαδοποιημένα, οπότε ο σπουδαστής επιλέγει υποχρεωτικά όλα τα μαθήματα μιας ομάδας.
  • Προαιρετικά μαθήματα. Είναι μαθήματα γενικής μόρφωσης ή μαθήματα εμβάθυνσης, υποδομής ή διεπιστημονικά.

Εάν οι γνώσεις που παρέχονται σε ένα μάθημα είναι προϋπόθεση επιτυχούς παρακολούθησης ενός άλλου μαθήματος, το πρώτο μάθημα χαρακτηρίζεται ως προαπαιτούμενο του δεύτερου. Ένα μάθημα μπορεί να είναι  ταυτόχρονα και προαπαιτούμενο ενός μαθήματος και εξαρτώμενο από άλλο μάθημα.

Τα τυπικά προγράμματα των εξαμήνων σπουδών του Τμήματος είναι ενδεικτικά και όχι υποχρεωτικά για τους σπουδαστές. Αυτό σημαίνει ότι ο φοιτητής μπορεί για κάθε διδακτικό εξάμηνο να καταρτίζει το  ατομικό του πρόγραμμα σπουδών, το οποίο περιλαμβάνει τα μαθήματα που επιθυμεί και πρόκειται να παρακολουθήσει κατά το εξάμηνο αυτό.

Διδασκαλία Ξένων Γλωσσών

Στα τμήματα του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης διδάσκονται μια ή περισσότερες ξένες γλώσσες, κυρίως από τις γλώσσες χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η διδασκαλία της ξένης γλώσσας έχει ως σκοπό να μάθουν οι φοιτητές τη γλώσσα, ώστε να μπορούν να τη χειρίζονται με επάρκεια σε κάθε περίπτωση, ενώ αν ο φοιτητής κατέχει ήδη την ξένη γλώσσα, μπορεί να ζητήσει την απαλλαγή του από την υποχρέωση παρακολούθησης της γλώσσας αυτής.

Πτυχιακή Εργασία

Κάθε σπουδαστής είναι υποχρεωμένος να εκπονήσει πτυχιακή εργασία με θέμα που πρέπει να έχει άμεση σχέση με το γνωστικό αντικείμενο του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και τα πραγματικά θέματα παραγωγής και υπηρεσιών.

Για την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας χρησιμοποιούνται, εφόσον είναι απαραίτητο, οι χώροι και ο εξοπλισμός καθώς επίσης τυχόν αναγκαία οικονομικά μέσα του ΤΕΙ, ενώ πτυχιακή εργασία μπορεί να πραγματοποιηθεί και εκτός ΤΕΙ, σε οργανισμούς, ιδρύματα, υπηρεσίες κλπ.

Για να ανατεθεί σε σπουδαστή πτυχιακή εργασία, πρέπει αυτός να βρίσκεται στο τελευταίο έτος σπουδών. Κοινό θέμα πτυχιακής εργασίας μπορεί να ανατεθεί και σε ομάδα μέχρι τριών (3) σπουδαστών με ταυτόχρονη κατανομή της εργασίας σε κάθε σπουδαστή.

Για κάθε θέμα πτυχιακής εργασίας ορίζεται ένα τακτικό μέλος του επιστημονικού προσωπικού που επιβλέπει την πρόοδο στην επεξεργασία του θέματος, καθοδηγεί τους φοιτητές στην αναζήτηση της καλύτερης λύσης και φροντίζει για την παροχή των αναγκαίων διευκολύνσεων σε χώρους και σε εξοπλισμό.

Για πτυχιακές εργασίες που πραγματοποιούνται σε χώρους εκτός Τ.Ε.Ι., ο επιβλέπων εκπαιδευτικός περιορίζεται στο επιστημονικό τεχνικό μέρος της εργασίας.

Σε περίπτωση έλλειψης μελών του επιστημονικού προσωπικού συναφούς ειδικότητας στο τμήμα, η επιτροπή συμπληρώνεται από μέλη άλλου τμήματος που έχουν συνάφεια με το αντικείμενο. Τα μέλη της επιτροπής παρακολουθούν την παρουσίαση της εργασίας και υποβάλλουν διευκρινιστικές και εξεταστικές ερωτήσεις, ώστε να διαμορφώσουν άποψη για την ορθότητα και την πληρότητα της λύσης που δόθηκε στο πρόβλημα και για το βαθμό συμμετοχής καθενός από τους συμμετέχοντες στην επεξεργασία του θέματος σπουδαστές.

Τα μέλη της επιτροπής εξέτασης της πτυχιακής εργασίας αποφασίζουν, κατά πλειοψηφία, ύστερα από πρόταση του επιβλέποντα εκπαιδευτικού, για το βαθμό που θα δοθεί στην πτυχιακή εργασία ή σε καθένα από τους συμμετέχοντες στην ομάδα επεξεργασίας ξεχωριστά. Σε περίπτωση που η πτυχιακή εργασία δίνεται σε περισσότερους από ένα σπουδαστές, τότε η βαθμολογία τίθεται χωριστά για κάθε ένα σπουδαστή.

Πρόγραμμα Μαθημάτων

1ο Εξάμηνο

Μακροοικονομική Ανάλυση
Μικροοικονομική Ανάλυση
Μαθηματικά στη Διοίκηση
Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι
Τεχνολογία Πληροφορικής
Στατιστική Επιχειρήσεων

2ο Εξάμηνο

Μάνατζμεντ
Στατιστικές Μέθοδοι Πρόβλεψης
Βάσεις Δεδομένων
Αρχές Μάρκετινγκ
Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ

Κατεύθυνση Διοίκηση Επιχειρήσεων

2ο Εξάμηνο

Αγγλική Ορολογία
Πληροφορία και Διαχείριση της Επικοινωνίας

3ο Εξάμηνο

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων
Διαχείριση Έργων
Συμπεριφορά Καταναλωτή
Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης
Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας
Διοικητική Λογιστική Ι

4ο Εξάμηνο

Χρηματοοικονομική Διοίκηση
Μάνατζμεντ στο Δημόσιο Τομέα
Ηλεκτρονικό Επιχειρείν
Διοίκηση Ολικής Ποιότητας – Ποιοτικός Έλεγχος
Επιχειρηματικότητα
Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις

5ο Εξάμηνο

Στρατηγική Διοίκηση
Marketing Υπηρεσιών
Διαχείριση Καινοτομιών
Χρηματοδότηση και Αξιολόγηση Επενδυτικών Σχεδίων
Οργανωσιακή Συμπεριφορά

6ο Εξάμηνο

Εμπορικό Δίκαιο
Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση
Διαχείριση Γνώσης
Διοικητική Λογιστική ΙΙ
Χρηματοοικονομική Μοντελοποίηση
Διοίκηση Παραγωγικών Συστημάτων

7ο Εξάμηνο

Σεμινάριο Τελειοφοίτων – Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας
Εταιρική Ευθύνη & Ηθική
Εργατικό Δίκαιο
Έρευνα Αγοράς
Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής

8ο Εξάμηνο

Πτυχιακή Εργασία
Πρακτική Άσκηση

Κατεύθυνση Μάρκετινγκ

2ο Εξάμηνο

Αγγλική Ορολογία
Πληροφορία και Διαχείριση της Επικοινωνίας

3ο Εξάμηνο

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων
Διαχείριση Έργων
Συμπεριφορά Καταναλωτή
Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης
Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας
Διοικητική Λογιστική Ι

4ο Εξάμηνο

Χρηματοοικονομική Διοίκηση
Μάνατζμεντ στο Δημόσιο Τομέα
Ηλεκτρονικό Επιχειρείν
Διοίκηση Ολικής Ποιότητας – Ποιοτικός Έλεγχος
Επιχειρηματικότητα
Επικοινωνία και Διαφήμιση

5ο Εξάμηνο

Στρατηγική Διοίκηση
Μάρκετινγκ Υπηρεσιών
Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων, Τροφίμων & Ποτών
Κοινωνικό Μάρκετινγκ
Διεθνές Μάρκετινγκ

6ο Εξάμηνο

Εμπορικό Δίκαιο
Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση
Στρατηγικό Μάρκετινγκ
Βιομηχανικό Μάρκετινγκ
Marketing Χονδρικού και Λιανικού Εμπορίου
Ανάπτυξη νέων Προϊόντων και Στρατηγική Τιμολόγησης

7ο Εξάμηνο

Σεμινάριο Τελειοφοίτων – Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας
Εταιρική Ευθύνη & Ηθική
Μάρκετινγκ Τουρισμού
Έρευνα Αγοράς
Προώθηση Πωλήσεων & Δημόσιες Σχέσεις

8ο Εξάμηνο

Πτυχιακή Εργασία
Πρακτική Άσκηση

Κατεύθυνση Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων

2ο Εξάμηνο

Λειτουργικά Συστήματα

3ο Εξάμηνο

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων
Διαχείριση Έργων
Συμπεριφορά Καταναλωτή
Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης
Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας
Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

4ο Εξάμηνο

Χρηματοοικονομική Διοίκηση
Μάνατζμεντ στο Δημόσιο Τομέα
Ηλεκτρονικό Επιχειρείν
Διοίκηση Ολικής Ποιότητας – Ποιοτικός Έλεγχος
Επιχειρηματικότητα
Πολυμέσα

5ο Εξάμηνο

Στρατηγική Διοίκηση
Δομημένος Προγραμματισμός
Έμπειρα Συστήματα και Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων
Δίκτυα Υπολογιστών
Διακριτά Μαθηματικά – Γραμμική Άλγεβρα

6ο Εξάμηνο

Εμπορικό Δίκαιο
Δομές Δεδομένων
Αντικειμενοστρεφής Σχεδιασμός και Προγραμματισμός
Επιχειρησιακή Έρευνα
Ασφάλεια Συστημάτων
Ανάλυση Συστημάτων – Τεχνολογία Λογισμικού

7ο Εξάμηνο

Σεμινάριο Τελειοφοίτων – Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας
Προηγμένα Θέματα Πληροφορικής ή Ηλεκτρονική Εγκληματολογία
Ανάπτυξη Υπολογιστικών Εφαρμογών
Γραφικά
Οπτικός Προγραμματισμός – Σχεδίαση Διεπαφών
Ανάπτυξη Εφαρμογών στο Διαδίκτυο

8ο Εξάμηνο

Πτυχιακή Εργασία
Πρακτική Άσκηση