Διοίκησης Επιχειρήσεων – ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (Κοζάνη) (έχει καταργηθεί)

TEI Dytikis Makedonias - Prosopsi - Oikonomologos

Περιεχόμενο και Δομή Σπουδών

Η διάρκεια σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων είναι οκτώ (8) εξάμηνα χωρισμένα σε 3 μέρη.

Τα 4 πρώτα εξάμηνα είναι κοινά για όλους τους φοιτητές, ενώ στα επόμενα 3 εξάμηνα οι φοιτητές επιλέγουν μια από τις 2 κατευθύνσεις που λειτουργούν στο Τμήμα (Διοίκησης Επιχειρήσεων και Marketing).

Το τελευταίο εξάμηνο οι φοιτητές εκπονούν την πτυχιακή τους διατριβή παράλληλα με την πρακτική άσκηση την όποια κάνουν σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει: θεωρητική διδασκαλία, εργαστηριακές ασκήσεις, ασκήσεις πράξης, σεμινάρια, επισκέψεις σε επιχειρήσεις και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται σε τομείς συναφείς προς το γνωστικό περιεχόμενο καθώς επίσης και εκπόνηση εργασιών με έμφαση στις μελέτες περιπτώσεων (case studies).

Κατά τη διάρκεια των πρώτων εξαμήνων τα μαθήματα του προγράμματος αποσκοπούν στην παροχή βασικών γνώσεων, ενώ στα επόμενα εξάμηνα περιορίζεται η ευρύτητα των μαθημάτων σε ολοένα και πιο εξειδικευμένες γνωστικές περιοχές.

Συνολικά οι φοιτητές οφείλουν να παρακολουθήσουν και να εξετασθούν επιτυχώς σε 42 μαθήματα, να υπερασπιστούν επιτυχώς την πτυχιακή τους εργασία, και να αξιολογηθούν θετικά στην πρακτική τους άσκηση.

Τα παραπάνω αντιστοιχούν στην συγκέντρωση 240 ECTS εκ των οποίων 210 προκύπτουν από την επιτυχή παρακολούθηση και εξέταση των 42 μαθημάτων, 20 από την πτυχιακή εργασία και 10 από την πρακτική άσκηση.

Τα μαθήματα του τμήματος διακρίνονται σε:

Μαθήματα Γενικής Υποδομής 

Τα μαθήματα της κατηγορίας αυτής διδάσκονται κυρίως κατά τη διάρκεια των τεσσάρων πρώτων εξαμήνων και έχουν σαν στόχο την εξοικείωση του σπουδαστή με τις θεμελιώδεις έννοιες οικονομίας, management, marketing, και λογιστικής, δίνοντας του παράλληλα δεξιότητες χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής και ποσοτικών μεθόδων.

Μαθήματα Ειδικής Υποδομής

Πρόκειται για μαθήματα που διδάσκονται κυρίως στο τρίτο και τέταρτο εξάμηνο και παρέχουν τις προαπαιτούμενες ειδικές γνώσεις για το κύριο γνωστικό αντικείμενο του τμήματος, δηλαδή την Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών και το Marketing

Μαθήματα Ειδικότητας

Η κατηγορία αυτή των μαθημάτων διδάσκεται στα τελευταία τρία εξάμηνα και αποβλέπει στην παροχή εξειδικευμένων εφαρμοσμένων γνώσεων και δεξιοτήτων για την εφαρμογή σύγχρονων επιστημονικών μεθόδων στη λήψη και εφαρμογή αποφάσεων σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς, τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημοσίου Τομέα.

Πτυχιακή Εργασία

Ο φοιτητής παράλληλα με την πρακτική άσκηση υποχρεούται να εκπονήσει και να παρουσιάσει πτυχιακή εργασία, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο και ιδιαίτερα σημαντικό κομμάτι των σπουδών του, καθώς καλείται να μελετήσει την θεωρητική και πρακτική εφαρμογή ενός εφαρμοσμένου θέματος οικονομίας με βάση όσα διδάχτηκε κατά τα 7 εξάμηνα των σπουδών του στο τμήμα.

Η εκπόνηση πτυχιακής εργασίας συνίσταται στη συγγραφή και παρουσίαση ενός κειμένου 50-60 σελίδων, όπου αναλύεται και πραγματεύεται ένα επίκαιρο οικονομικό πρόβλημα στον τομέα της διοίκησης επιχειρήσεων και του μάρκετινγκ.

Κεντρικό στοιχείο της πτυχιακής εργασίας είναι η χρήση  υπολογιστικών και ερευνητικών οικονομικών και διοικητικών εργαλείων, με την υλοποίηση των οποίων ο φοιτητής αποδεικνύει τις γνώσεις και τις δεξιότητες πρακτικής αντιμετώπισης και παρουσίασης ενός οικονομικού – διοικητικού προβλήματος.

Οι φοιτητές επιλέγουν και συναποφασίζουν το θέμα που τους ενδιαφέρει σε συνεργασία με τον επιβλέποντα καθηγητή, με τον οποίον και συνεργάζονται κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της.

Πρακτική Άσκηση

Στο 8ο εξάμηνο των σπουδών οι φοιτητές προσλαμβάνονται από επιχειρήσεις και οργανισμούς του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, όπου εργάζονται εφαρμόζοντας στην πράξη τις γνώσεις και τις δεξιότητες που έχουν διδαχθεί κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.

Η πρακτική άσκηση διαρκεί έξι (6) και αποτελεί για τους φοιτητές μια πολύ καλή ευκαιρία για να ενταχθούν στην παραγωγική διαδικασία και να αναζητήσουν εργασία ανάλογη με τα προσόντα και τα ενδιαφέροντα τους.

Σε ορισμένες περιπτώσεις οι επιχειρήσεις αποφασίζουν να προσφέρουν κανονική θέση εργασία στο φοιτητή μετά τη λήξη της πρακτικής άσκησης.

Για να μπορεί να ξεκινήσει την πρακτική του άσκηση ένας φοιτητής θα πρέπει να είναι στο 8ο ή μεγαλύτερο εξάμηνο, να έχει περάσει 24 υποχρεωτικά και επιλογής μαθήματα και να έχει περάσει τα 4 μαθήματα της ειδικότητας του.

Πρόγραμμα Μαθημάτων

1ο Εξάμηνο

Αρχές Πληροφορικής
Μαθηματικά
Λογιστική Ι
Στατιστική Ι
Εισαγωγή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
Εισαγωγή στο Δίκαιο

2ο Εξάμηνο

Υπολογιστικά Συστήματα
Μικροοικονομική
Στατιστική ΙΙ
Οικονομικά Μαθηματικά
Στατιστική ΙΙ
Αρχές Μάρκετινγκ

3ο Εξάμηνο

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων
Προγραμματισμός Η/Υ
Μακροοικονομική
Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Κοινωνιολογία
Αγγλική Ορολογία Ι

4ο Εξάμηνο

Πληροφοριακά Συστήματα, Διαδίκτυο και Ιστοσελίδες
Χρηματοοικονομική Διοίκηση
Ηγεσία και Ανάπτυξη Προσωπικών Δεξιοτήτων
Διοίκηση εξωτερικής Εμπορικής Δραστηριότητας
Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ

Κατεύθυνση Διοίκηση Επιχειρήσεων

5ο Εξάμηνο

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας
Διοίκηση Λειτουργιών
Επιχειρηματικά Σχέδια
Οργανωσιακή Συμπεριφορά
Αγγλική Ορολογία ΙΙ

Μαθήματα Επιλογής (1 από τα παρακάτω)
Επιχειρηματική Ηθική και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Εταιρική Διακυβέρνηση

6ο Εξάμηνο

Οικονομετρία
Διοικητική Λογιστική
Σύγχρονες μορφές Χρηματοδότησης
Δημόσιες Σχέσεις

Μαθήματα Επιλογής (1 από τα παρακάτω)
Επιχειρηματικά Αγγλικά
Διοίκηση Οργανωσιακής Αλλαγής
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

Μαθήματα Επιλογής (1 από τα παρακάτω)
Σύγχρονη Οικονομία Βαλκανικών και Παρευξείνιων Χωρών
Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις

7ο Εξάμηνο

Στρατηγική Επιχειρήσεων
Πληροφοριακά Συστήματα στην Οικονομία
Σεμινάριο Τελειόφοιτων – Μεθοδολογία Έρευνας
Ευρωπαϊκή Οικονομική Ολοκλήρωση

Μαθήματα Επιλογής (1 από τα παρακάτω)
Ελεγκτική και Εσωτερικός Έλεγχος
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Μαθήματα Επιλογής (1 από τα παρακάτω)
Μάρκετινγκ Λιανικού και Χονδρικού Εμπορίου
Διοίκηση Πωλήσεων και Τεχνική Εμπορικών Συναλλαγών

Κατεύθυνση Μάρκετινγκ

5ο Εξάμηνο

Συμπεριφορά Καταναλωτή
Επιχειρηματικά Σχέδια
Διοίκηση Μάρκετινγκ Ι
Μάρκετινγκ Υπηρεσιών
Αγγλική Ορολογία ΙΙ

Μαθήματα Επιλογής (1 από τα παρακάτω)
Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων
Βιομηχανικό Μάρκετινγκ
Διοίκηση Ολικής Ποιότητας

6ο Εξάμηνο

Διοίκηση Μάρκετινγκ ΙΙ
Τιμολόγηση Προϊόντος
Έρευνα Αγοράς
Διαφήμιση και Τεχνικές Προβολής

Μαθήματα Επιλογής (1 από τα παρακάτω)
Διεθνές Εξαγωγικό Μάρκετινγκ
Τουριστικό Μάρκετινγκ
Επιχειρηματικά Αγγλικά

Μαθήματα Επιλογής (1 από τα παρακάτω)
Διοίκηση Οργανωσιακής Αλλαγής
Δημόσιες Σχέσεις
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

7ο Εξάμηνο

Στρατηγικό Μάρκετινγκ
Πληροφοριακά Συστήματα στην Οικονομία
Σεμινάριο Τελειόφοιτων – Μεθοδολογία Έρευνας
Πολιτική Προϊόντος
Ευρωπαϊκή Οικονομική Ολοκλήρωση

Μαθήματα Επιλογής (1 από τα παρακάτω)
Μάρκετινγκ Λιανικού και Χονδρικού Εμπορίου
Διοίκηση Πωλήσεων και Τεχνική Εμπορικών Συναλλαγών

8ο Εξάμηνο

Πτυχιακή Εργασία
Πρακτική Άσκηση