Διοίκησης Επιχειρήσεων (κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων) – ΤΕΙ Θεσσαλίας (έχει καταργηθεί)

Περιεχόμενο και Δομή Σπουδών

Η δομή του προγράμματος σπουδών της Εισαγωγικής Κατεύθυνσης Διοίκησης Επιχειρήσεων αποτελείται από:

  • Μαθήματα κορμού Διοίκησης Επιχειρήσεων
  • Μαθήματα κατεύθυνσης Διοίκησης Επιχειρήσεων
  • Μαθήματα κατεύθυνσης Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων
  • Μαθήματα κατεύθυνσης Μάρκετινγκ
  • Μαθήματα κατεύθυνσης Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Τα μαθήματα κορμού ανέρχονται σε 24 τα οποία προσφέρονται στα 4 πρώτα εξάμηνα σπουδών και είναι κοινά για όλους φοιτητές του τμήματος της Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Τα μαθήματα ανά κατεύθυνση ανέρχονται σε:

  • 13 για την κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων
  • 14 για την κατεύθυνση Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων
  • 13 για την κατεύθυνση Μάρκετινγκ
  • 12 για την κατεύθυνση Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Τα υποχρεωτικά μαθήματα κατεύθυνσης που θα παρακολουθούν οι φοιτητές θα είναι 12 από την κατεύθυνσή τους, ενώ τα υπόλοιπα 6 μαθήματα θα μπορούν να επιλεγούν από την ίδια ή τις άλλες κατευθύνσεις.

Όλες οι κατευθύνσεις ξεκινούν από το 5ο εξάμηνο, εκτός από την κατεύθυνση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Φιλοξενίας, η οποία ξεκινάει από το πρώτο εξάμηνο σπουδών.

Όλα τα μαθήματα είναι 4ωρα και έχουν 5 ECTS πιστωτικές μονάδες. Συνεπώς ο συνολικός αριθμός μαθημάτων που απαιτείται για τη λήψη πτυχίου είναι 42.

Η πτυχιακή εργασία εκπονείται από τους φοιτητές στο 7ο εξάμηνο και αντιστοιχεί σε 20 ECTS πιστωτικές μονάδες. Η εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας είναι προαιρετική και δύναται να αντικατασταθεί από παρακολούθηση μαθημάτων αντιστοίχου αριθμού πιστωτικών μονάδων.

Η πρακτική άσκηση γίνεται από τους φοιτητές στο 7ο εξάμηνο και αντιστοιχεί σε 10 ECTS πιστωτικές μονάδες.

Πρόγραμμα Μαθημάτων

1ο Εξάμηνο

Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων
Εισαγωγή στη Λογιστική
Μικροοικονομική
Μαθηματικά για Οικονομολόγους
Εισαγωγή στην Πληροφορική
Εισαγωγή στη Θεωρία του Τουρισμού

2ο Εξάμηνο

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων
Βάσεις Δεδομένων
Μακροοικονομική
Αστικό και Εργατικό Δίκαιο
Οργάνωση και Λειτουργία Υποδοχής
Διαχείριση Προμηθειών Ξενοδοχείων

3ο Εξάμηνο

Επιχειρησιακές Επικοινωνίες
Αρχές Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων
Στατιστική
Εμπορικό Δίκαιο
Χρηματοδοτική Διοίκηση
Μηχανογραφημένη Λογιστική
Τήρηση Λογαριασμών Πελατών με χρήση Η/Υ
Τουριστική Γεωγραφία

4ο Εξάμηνο

Αγγλική Γλώσσα για Επιχειρήσεις
Επιχειρησιακή Έρευνα
Διοικητική Λογιστική
Διοίκηση Ποιότητας
Πληροφοριακά Συστήματα
Ανάλυση Οικονομικών και Στατιστικών Στοιχείων
Τουριστική Κοινωνιολογία

Κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων

5ο Εξάμηνο

Στρατηγική Διοίκηση
Εφοδιαστική
Ηλεκτρονικό Επιχειρείν
Διοίκηση και Μάρκετινγκ Υπηρεσιών

6ο Εξάμηνο

Διοίκηση Λειτουργιών και Παραγωγής
Συστήματα Ελέγχου και Διασφάλισης Ποιότητας
Φορολογική Λογιστική
Κοστολόγηση
Λογιστική Εταιρειών

7ο Εξάμηνο

Εκπόνηση Επιχειρηματικών Σχεδίων
Διοίκηση Καινοτομίας
Διεθνές Επιχειρείν
Σεμινάριο Τελειοφοίτων

Κατεύθυνση Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων

Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων
Διαχείριση Κινδύνου
Χρονικός Προγραμματισμός Έργων
Σεμινάριο Τελειόφοιτων
Επιχειρηματική Ηθική και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Ειδικά Θέματα Χρονικού Προγραμματισμού Έργων
Ολοκληρωμένες Εφαρμογές Έργων
Αξιολόγηση Επενδύσεων
Προγραμματισμός Επιχειρησιακών Πόρων
Διαχείριση και Αξιολόγηση Προγραμμάτων
Στρατηγική Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
Ανάλυση και Σχεδιασμός Επιχειρηματικών Συστημάτων και Διαδικασιών
Ολοκληρωμένες Εφαρμογές Έργων ΙΙ