Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού – Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθήνας (ΓΠΑ) (1063)

Πρόγραμμα Μαθημάτων

1ο Εξάμηνο

Διοίκηση Επιχειρήσεων
Μικροοικονομική Θεωρία
Βοτανική (Συστηματική-Ανατομία Φυτών)
Ζωοτεχνία
Εισαγωγή στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας
Μαθηματικά
Αγγλικά

2ο Εξάμηνο

Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ
Μακροοικονομική Θεωρία
Διατροφή Αγροτικών Ζώων
Γεωργία
Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων
Μαθηματικά ΙΙ
Αγγλικά ΙΙ

3ο Εξάμηνο

Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων
Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων
Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας
Λαχανοκομία
Γεωργική Λογιστική
Στατιστική
Αγγλικά ΙΙΙ

4ο Εξάμηνο

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας
Διοίκηση Αποθηκών και Διαχείριση Αποθεμάτων
Λογιστική Κόστους- Κοστολόγηση
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (MIS)
Εισαγωγή στη Γεωργική Οικονομική
Δενδροκομία
Αγγλική Ορολογία

5ο Εξάμηνο

Επιχειρησιακή Στρατηγική & Πολιτική
Διαχείριση Προμηθειών
Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS)
Γεωργική Ζωολογία και Εντομολογία
Επιχειρησιακή Έρευνα
Αγγλική Ορολογία ΙI

Μαθήματα Επιλογής (1 από τα παρακάτω)
Εταιρική Διακυβέρνηση & Κοινωνική Εταιρική Ευθύνη
Χρηματοοικονομική Διοίκηση
Αγροτική Επιχειρηματικότητα & Περιφερειακή Ανάπτυξη
Διαχείριση Υποπροϊόντων και Αποβλήτων Γεωργικών Επιχειρήσεων
Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας

6ο Εξάμηνο

Έρευνα Αγοράς & Πρόβλεψη Ζήτησης
Αγροδιατροφική Εφοδιαστική Αλυσίδα
Χρηματοδότηση & Αξιολόγηση Γεωργικών Επενδύσεων
Εισαγωγή στην Τεχνολογία Τροφίμων
Αγγλική Ορολογία ΙIΙ
Πρακτική Άσκηση

Μαθήματα Επιλογής (1 από τα παρακάτω)
Διαχείριση Κινδύνου & Διαχείριση Κρίσεων
Αειφόρος Εφοδιαστική Αλυσίδα
Αγροτική Πολιτική
Ζωικοί εχθροί αποθηκευμένων γεωργικών προϊόντων & τροφίμων
Δίκαιο (Εμπορικό, Αστικό)

7ο Εξάμηνο

Οργάνωση και Διαχείριση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων
Συστήματα Μεταφορών και Διανομής
Πληροφοριακά Συστήματα στην Εφοδιαστική Αλυσίδα
Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής και Κοινωνιολογικής Έρευνας

Μαθήματα Επιλογής (2 από τα παρακάτω)
Συμπεριφορά Καταναλωτή
Παράγωγα με εφαρμογές στην Εφοδιαστική Αλυσίδα Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων
Αρωματικά Φυτά & Αιθέρια Έλαια
Ειδικές εναλλακτικές μορφές Τουρισμού
Παιδαγωγική & Διδακτική Γεωτεχνικών Μαθημάτων

8ο Εξάμηνο

Κατεύθυνση Διοίκηση Γεωργικών Επιχειρήσεων

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Τροφίμων
Οργάνωση και Διαχείριση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων ΙΙ
Διεθνές Εξαγωγικό Μάρκετινγκ
Πρακτική Άσκηση

Μαθήματα Επιλογής (2 από τα παρακάτω)
Συστήματα Επιχειρηματικής Ευφυΐας (ΒΙ)
Εδαφολογία- Λιπασματολογία
Ανθοκομία
Περιβάλλον και Διαχείριση Ανακύκλωσης στον Αγροτικό Τομέα
Δίκαιο (Φορολογικό, Εργατικό)

Κατεύθυνση Διοίκηση Συστημάτων Εφοδιασμού

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Τροφίμων
Αντίστροφη Εφοδιαστική Αλυσίδα
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία στην Εφοδιαστική Αλυσίδα

Μαθήματα Επιλογής (2 από τα παρακάτω)
Διεθνές Εξαγωγικό Μάρκετινγκ
Εδαφολογία- Λιπασματολογία
Ανθοκομία
Συστήματα Επιχειρηματικής Ευφυΐας (ΒΙ)
Δίκαιο (Φορολογικό, Εργατικό)

9ο Εξάμηνο

Κατεύθυνση Διοίκηση Γεωργικών Επιχειρήσεων

Διοίκηση Παραγωγής
Μάρκετινγκ Υπηρεσιών
Βιομηχανική Οργάνωση
Ηλεκτρονικό Επιχειρείν

Μαθήματα Επιλογής (2 από τα παρακάτω)
Ναυτιλία και Logistics
Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Υπηρεσιών
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και Διεθνής Λογιστική
Εισαγωγή στη Διαχείριση Υδάτινων Πόρων
Αμπελουργία-Οινολογία

Κατεύθυνση Διοίκηση Συστημάτων Εφοδιασμού

Ναυτιλία & Logistics
Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Υπηρεσιών
Συσκευασία – Τυποποίηση και Ποιοτικός Έλεγχος Τροφίμων
Οικονομικά των Μεταφορών

Μαθήματα Επιλογής (2 από τα παρακάτω)
Διοίκηση Παραγωγής
Βιομηχανική Οργάνωση
Διεθνής Εφοδιαστική Αλυσίδα
Αμπελουργία-Οινολογία
Εισαγωγή στη Διαχείριση Υδάτινων Πόρων

10ο Εξάμηνο

Πτυχιακή Εργασία