Διοίκησης, Οικονομίας & Επικοινωνίας Πολιτιστικών & Τουριστικών Μονάδων – ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας (έχει καταργηθεί)

Περιεχόμενο και Δομή Σπουδών

Η διάρκεια σπουδών στο Τμήμα ΔΟΕΠΤΜ είναι οκτώ (8) εξάμηνα και στο πρόγραμμα σπουδών του περιλαμβάνονται:

  • Μαθήματα Γενικής Υποδομής (ΜΓΥ) θετικών και θεωρητικών επιστημών, τα οποία αποσκοπούν στην απόκτηση βασικών γνώσεων για την κατανόηση του γνωστικού αντικειμένου του τμήματος,
  • Μαθήματα Ειδικής Υποδομής (ΜΕΥ), τα οποία αποτελούν τη βάση της επιστήμης της διοίκησης,
  • Μαθήματα Ειδικότητας (ΜΕ), τα οποία συνιστούν τη φύση και τον προορισμό του τμήματος, και
  • Μαθήματα Οικονομίας, Επικοινωνίας, Νομοθεσίας και Ανθρωπιστικών Σπουδών

Πρακτική Άσκηση

Η πρακτική άσκηση στο επάγγελμα διαρκεί έξι (6) ημερολογιακούς μήνες, είναι καθοδηγούμενη, αξιολογούμενη και αμειβόμενη, και πραγματοποιείται σε επιχειρήσεις, υπηρεσίες και άλλους συνεργαζόμενους φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, που σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο του τμήματος και την κατεύθυνση που έχει επιλεγεί.

Η εμπειρία της πρακτικής άσκησης αποτελεί για τους φοιτητές μία πολύ καλή ευκαιρία για να ενταχθούν στην παραγωγική διαδικασία και να αναζητήσουν εργασία ανάλογη με τα προσόντα και τα ενδιαφέροντά τους.

Για να είναι σε θέση ένας φοιτητής να αρχίσει την πρακτική του άσκηση θα πρέπει:

  • να βρίσκεται στο όγδοο (8ο) τουλάχιστον εξάμηνο,
  • να έχει περάσει όλα τα μαθήματα ειδικότητας, και
  • τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) του συνολικού αριθμού των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών

Πτυχιακή Εργασία

Η εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας εξασφαλίζει την εμβάθυνση του τελειοφοίτου σε ένα σοβαρό επίκαιρο θέμα εφαρμοσμένης έρευνας ή σε αντικείμενο που έχει άμεση σχέση με την ειδικότητα των σπουδών, το αντικείμενο της πρακτικής άσκησης αλλά και της μελλοντικής απασχόλησής του.

Η πτυχιακή εργασία είναι υποχρεωτική και εκπονείται στο όγδοο (8ο) εξάμηνο των σπουδών, ενώ για την ανάληψη της συνίσταται ο φοιτητής να έχει περάσει όλα τα μαθήματα ειδικότητας και το θέμα της να έχει άμεση σχέση με τα γνωστικά αντικείμενα του τμήματος.

Πρόγραμμα Μαθημάτων

1ο Εξάμηνο

Λογιστική Ι
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Ι
Διοίκηση Επιχειρήσεων & Ανθρωπίνων Πόρων
Επικοινωνία πολιτιστικών & Τουριστικών Μονάδων
Ανθρώπινες Κοινωνίες και Πολιτισμός
Εισαγωγή στην Αναψυχή & τον Τουρισμό

2ο Εξάμηνο

Λογιστική ΙΙ
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΙΙ
Αρχές Μάρκετινγκ & Διαφήμισης
Ποσοτικές Μέθοδοι
Ιστορία των πολιτισμών
Κοινωνικές – Πολιτιστικές Διαστάσεις του Τουρισμού

3ο Εξάμηνο

Χρηματοοικονομική Διοίκηση Πολιτιστικών & Τουριστικών Μονάδων
Θεσμικό πλαίσιο Πολιτισμού – Τουρισμού
Νέες Τεχνολογίες και Επικοινωνία
Έντυπη και Ηλεκτρονική Επικοινωνία & Διαφήμιση
Πολιτιστική Παραγωγή & Κατανάλωση
Τουριστική & Πολιτιστική Γεωγραφία

4ο Εξάμηνο

Αγγλική Ορολογία
Εφαρμογές Ηλεκτρονικών Πληροφοριών και Επικοινωνιών στον Τουρισμό & τις Μεταφορές
Μουσικοί – ηχητικοί Πολιτισμοί
Χρηματαγορές – Κεφαλαιαγορές και Επιχειρηματικότητα
Διαχείριση Εκδηλώσεων, Φεστιβάλ & Εκθέσεων
Οικονομική του Τουρισμού & Ξενοδοχίας

5ο Εξάμηνο

Μάρκετινγκ Υπηρεσιών Πολιτισμού – Τουρισμού
Δημόσιες Σχέσεις & Διαχείριση Κρίσεων Πολιτιστικών & Τουριστικών Μονάδων
Εφαρμοσμένη Διοικητική & Συστήματα Διαχείρισης Πελατών
Οικονομική του πολιτισμού & των Πολιτιστικών Μονάδων

Μαθήματα Επιλογής (1 από τα παρακάτω)
Διοίκηση Λειτουργιών Επιχειρήσεων Φιλοξενίας
Μουσειολογία Ι

6ο Εξάμηνο

Φορολογικό Καθεστώς Τουριστικών Επιχειρήσεων & Πολιτιστικών Μονάδων
Ψηφιακός Πολιτισμός και Πολιτιστικές Βιομηχανίες
Διοίκηση Πολιτιστικών Μονάδων & Οργανισμών
Τουρισμός Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Μαθήματα Επιλογής (1 από τα παρακάτω)
Εφαρμογές της Επικοινωνίας σε Πολιτιστικές και Τουριστικές Μονάδες
Οργάνωση Πληροφορίας – Τεκμηρίωση Εκθεσιακού Υλικού

7ο Εξάμηνο

Ανάπτυξη Τουριστικών & Πολιτιστικών προορισμών
Μεθοδολογία Κοινωνικής Έρευνας
Ποιότητα Υπηρεσιών μονάδων Φιλοξενίας & Πολιτισμού

Μαθήματα Επιλογής (1 από τα παρακάτω)
Επικοινωνιακές Πολιτικές Σύγχρονων Πολιτιστικών Μονάδων
Μουσειολογία ΙΙ

Μαθήματα Επιλογής (1 από τα παρακάτω)
Πληροφοριακά Συστήματα διοίκησης Επιχειρήσεων Φιλοξενίας
Μουσειοπαιδαγωγική

8ο Εξάμηνο

Πτυχιακή Εργασία
Πρακτική Άσκηση