Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας – Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (1518)

Panepistimio Peloponnisou - Oikonomologos.gr - logoΤο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας (ΔΕΤ) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου προσφέρει ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών, το οποίο συνδυάζει την επιστημονική γνώση της Διοικητικής Επιστήμης, της Οικονομικής Επιστήμης και της Τεχνολογίας με σκοπό να παρέχει στους αποφοίτους του ολοκληρωμένη εκπαίδευση για τη σύγχρονη αγορά εργασίας.

Το Τμήμα ΔΕΤ προετοιμάζει εξειδικευμένα στελέχη, ικανά να λαμβάνουν αποτελεσματικές αποφάσεις, προς όφελος της επιχείρησης και της οικονομίας, χρησιμοποιώντας το σύγχρονο περιβάλλον μεθόδων λήψης αποφάσεων, τεχνολογίας και εφαρμογών.

Με τον τρόπο αυτό συμβάλει στον οργανωτικό και διοικητικό εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων και οργανισμών της, που θα τους επιτρέψει να βελτιώσουν τον δείκτη ανταγωνιστικότητας τους στη σύγχρονη διεθνοποιημένη πραγματικότητα.

Ο φοιτητής με την αποφοίτηση του θα είναι σε θέση να:

 • συνδυάζει γνώσεις διοικητικής επιστήμης, διοίκησης και νέων τεχνολογιών ώστε να τις εφαρμόζει σε καθημερινά επιχειρηματικά προβλήματα
 • αποδεικνύει κατανόηση των διοικητικών, τεχνολογικών, οικονομικών και κοινωνικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί στο παγκόσμιο περιβάλλον και να αντιμετωπίζει με επιτυχία την πολυπλοκότητά τους
 • χρησιμοποιεί αναλυτικές μεθόδους και τεχνικές ώστε να λαμβάνει αποτελεσματικά λειτουργικές και στρατηγικές αποφάσεις
 • αναγνωρίζει, σχηματοποιεί και επιλύει διοικητικά προβλήματα με κριτική σκέψη
 • επιδεικνύει ηγετικές, διοικητικές και επιχειρηματικές ικανότητες ώστε να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του μέλλοντος
 • επιδεικνύει καινοτομική και επιχειρηματική στάση ως προς την αναγνώριση ευκαιριών και να αντιμετωπίζει τις σύγχρονες προκλήσεις του επιχειρείν
 • χρησιμοποιεί ποσοτικά δεδομένα σε συνδυασμό με διοικητικά μοντέλα για την αξιολόγηση της εγκυρότητας θεωριών και πολιτικών
 • συγκεντρώνει δεδομένα χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες ερευνητικές μεθόδους
 • εμβαθύνει την κριτική σκέψη και τις αναλυτικές ικανότητες σε εξειδικευμένους τομείς της διοικητικής επιστήμης και να τις εφαρμόζει σε σύνθετα προβλήματα
 • χρησιμοποιεί τις γνώσεις του για την κατανόηση και την αξιολόγηση τρεχόντων παγκόσμιων γεγονότων και καινοτόμων ιδεών
 • επικοινωνεί αποτελεσματικά, τόσο προφορικά όσο και γραπτά, πάνω σε διάφορα τεχνολογικά και διοικητικά θέματα
 • διαμορφώνει γραπτώς επιχειρήματα τα οποία να βασίζονται σε υποθέσεις και ευρήματα
 • γνωρίζει πως να εντοπίζει και να χρησιμοποιεί πρωτογενείς βάσεις δεδομένων

Επαγγελματική Αποκατάσταση

Οι σύγχρονοι οργανισμοί και επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται σε ένα δυναμικό και συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, όπου η τεχνολογία αποτελεί βασικό πυλώνα της διοίκησης και λειτουργίας τους.

Τα στελέχη των επιχειρήσεων, του δημόσιου τομέα και της κοινωνικής οικονομίας, χρειάζονται ένα συνδυασμό γνώσεων της Διοικητικής Επιστήμης (Management Science) με τις σύγχρονες τεχνολογίες της Πληροφορικής Επιστήμης (Artificial Intelligence, Internet of Things, Big data Analytics, Blockchain, κλπ) ώστε να λειτουργήσουν αποτελεσματικά και να δημιουργήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, έχοντας εκπαιδευτεί κατάλληλα από έμπειρους καθηγητές με γνώση του νέου επιχειρηματικού περιβάλλοντος, μπορούν να ασχοληθούν με όλους τους παρακάτω τομείς ως στελέχη διοίκησης, ως σύμβουλοι η ακόμη να αρχίσουν μία δική τους επιχειρηματική δραστηριότητα:

 • Διοίκηση Παραγωγής και Παροχής Υπηρεσιών
 • Στρατηγικός Σχεδιασμός, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
 • Ανάλυση, σχεδιασμός και διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων
 • Προγραμματισμός και Διαχείριση Έργων
 • Οικονομικά / Λογιστικά / Χρηματοοικονομικά
 • Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα και Μεταφορές
 • Μοντελοποίηση Επιχειρηματικών Διαδικασιών και Συστημάτων
 • Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Ηγεσία και Οργανωσιακή Συμπεριφορά
 • Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Επιχειρηματική Αριστεία
 • Περιβάλλον/ Ενέργεια
 • Μάρκετινγκ και Πωλήσεις
 • Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Ψηφιακό Μάρκετινγκ
 • Βάσεις Δεδομένων
 • Διαχείριση Γνώσης και Μάθησης
Website