Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας – Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (1518)

Περιεχόμενο και Δομή Σπουδών

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας (ΔΕΤ) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου έχει σχεδιασθεί για να προετοιμάζει στελέχη υψηλού επιπέδου για επιχειρήσεις και οργανισμούς, ικανά να αντιμετωπίζουν με επιτυχία την πολυπλοκότητα των σύγχρονων και μελλοντικών τεχνολογικών, οικονομικών και κοινωνικών προκλήσεων.

Ο στόχος του προγράμματος σπουδών είναι να εφοδιάσει τους φοιτητές με δεξιότητες κριτικής σκέψης, ποσοτικού συλλογισμού, επίλυσης προβλημάτων, επικοινωνίας, εξειδικευμένης γνώσης, εφαρμογής στην πράξη και δια βίου μάθησης. Πιο συγκεκριμένα, οι φοιτητές με την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών θα είναι σε θέση να:

  • παρέχει ένα πρόγραμμα σπουδών στην διοικητική επιστήμη και την τεχνολογία που να εμπνέει και να καθοδηγεί τους φοιτητές
  • αναπτύσσει τις δεξιότητες των φοιτητών στη διατύπωση σύνθετων επιχειρημάτων, την ανάλυση πρακτικών θεμάτων, την κριτική σκέψη, τις ποσοτικές τεχνικές, τις μαθηματικές ικανότητες, την αποτελεσματική επικοινωνία χρησιμοποιώντας μια ποικιλία εκπαιδευτικών διαδικασιών
  • παρέχει στους φοιτητές τις γνώσεις και δεξιότητες που είναι σημαντικές για την εξέλιξη τους σε ικανούς επαγγελματίες
  • προσφέρει στους φοιτητές μια μεγάλη επιλογή μαθημάτων που να τους παρέχει μια ευρεία γνώση στο αντικείμενο της διοικητικής επιστήμης και τεχνολογίας
  • τροφοδοτεί τα ενδιαφέροντα και τις ακαδημαϊκές ανάγκες κάθε φοιτητή ξεχωριστά

Κατηγορίες Μαθημάτων

Οι κατηγορίες των μαθημάτων τα οποία προσφέρονται από το τμήμα είναι οι ακόλουθες:

Υποχρεωτικά μαθήματα: Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει μαθήματα κορμού, τα οποία εισάγουν τους φοιτητές στις ουσιώδεις έννοιες της Διοικητικής Επιστήμης, των Οικονομικών και των Πληροφοριακών Τεχνολογιών.

Μαθήματα κατεύθυνσης και ελεύθερης επιλογής: Τα μαθήματα κατεύθυνσης και επιλογής ορίζουν το πρόγραμμα σπουδών από το 6ο εξάμηνο έως την ολοκλήρωσή του. Στην αρχή του 6ου εξαμήνου, οι φοιτητές επιλέγουν την κύρια (major) και δευτερεύουσα (minor) κατεύθυνση στις οποίες ειδικεύονται, αποκτώντας με αυτό τον τρόπο μία εις βάθος γνώση και εμπειρία. Οι κατευθύνσεις αυτές είναι:

  • Στρατηγική Διοίκηση, Καινοτομία, Θεσμοί, και Επιχειρηματικότητα
  • Ευφυΐα και Ανάλυση Δεδομένων
  • Οικονομικά και Λήψη Αποφάσεων

Κάθε κατεύθυνση περιλαμβάνει έξι (6) μαθήματα (υποχρεωτικά κατεύθυνσης). Ο φοιτητής εξετάζεται σε έξι (6) μαθήματα της κύριας κατεύθυνσης συν τρία (3) μαθήματα της δευτερεύουσας κατεύθυνσης συν οποιαδήποτε τρία (3) μαθήματα της επιλογής του από τα μαθήματα του ΔΕΤ.

Πρακτική Άσκηση

Μέσω του προγράμματος πρακτικής άσκησης οι φοιτητές του Τμήματος ΔΕΤ έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν προσωρινά σε επιχειρήσεις, οργανισμούς και τράπεζες του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα ώστε να προετοιμαστούν καταλληλότερα για την μετάβασή τους στην αγορά εργασίας.

Βασικά κριτήρια για την επιλογή των φοιτητών για πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης αποτελούν ο μέσος όρος βαθμολογίας, το έτος σπουδών, ο αριθμός χρωστούμενων μαθημάτων και η συνέντευξη που είναι υποχρεωτική. Μετά τις συνεντεύξεις και την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των αιτήσεων ανακοινώνονται τα προσωρινά αποτελέσματα με τους επιτυχόντες για την πρακτική άσκηση στην ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος.

Πρόγραμμα Μαθημάτων

1ο Εξάμηνο

Εισαγωγή στη Διοικητική Επιστήμη
Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ
Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη
Εισαγωγή στην Πληροφορική
Μαθηματικά
Λογιστική

2ο Εξάμηνο

Εισαγωγή στη Διοικητική Επιστήμη ΙΙ
Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη ΙΙ
Ποσοτικές Μέθοδοι στην Οικονομία και Διοίκηση
Προγραμματισμός
Μαθηματικά ΙI
Λογιστική II

3ο Εξάμηνο

Οργανωσιακή Συμπεριφορά
Ποσοτικές Μέθοδοι στην Οικονομία και Διοίκηση ΙΙ
Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων
Προγραμματισμός II
Βάσεις Δεδομένων

4ο Εξάμηνο

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
Χρηματοοικονομική Διοίκηση
Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι
Μαθηματικός Προγραμματισμός
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης

5ο Εξάμηνο

Μεθοδολογία Έρευνας στη Διοίκηση και Οικονομία
Ευρωπαϊκή Βιώσιμη Ανάπτυξη & Επιχερηματικότητα
Αρχές Καινοτομίας στη Διοίκηση και Εκπαίδευση
Εισαγωγή στην Τεχνητή Νοημοσύνη
Οικονομική Ανάλυση των Θεσμών

6ο Εξάμηνο

Επιχειρηματική Αριστεία και Διοίκηση Ολικής Ποιότητας
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
Ιστορία των Ευρωπαϊκών Θεσμών
Ανάλυση Μεγάλων Δεδομένων
Τεχνολογικές Εφαρμογές στην Οικονομία και Διοίκηση
Ψηφιακό Μάρκετινγκ
Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και Κοινωνική Καινοτομία
Τεχνικές Εξόρυξης Δεδομένων
Ηλεκτρονική Μάθηση και Διαχείριση Γνώσης
Μηχανική Μάθηση
Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας
Θέματα Επιχειρησιακής Έρευνας και Συστημάτων Αποφάσεων
Αρχές Δικαίου
Αξιολόγηση Επενδύσεων
Επιχειρηματική Ηθική
Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο Διακυβέρνησης και Ανάπτυξης
Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων
Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων
Πρακτική Άσκηση

7ο Εξάμηνο

Στρατηγική Διοίκηση
Ηγεσία
Διεθνές Μάρκετινγκ
Χρηστικότητα και Επικοινωνία Ανθρώπου-Υπολογιστή
Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων
Δημόσια Οικονομική
Διεθνή Χρηματοοικονομικά
Ανάλυση Κοινωνικών Δικτύων
Τεχνολογία Λογισμικού
Δίκαιο και Επιχειρηματικότητα
Διάρθρωση και Προκλήσεις της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Οικονομίας
Οικονομική Ανάπτυξη
Θεωρίες Μάθησης και Παιδαγωγική
Διοικητικοί, Πολιτικοί και Οικονομικοί Θεσμοί στη Σύγχρονη Ελλάδα
Ανάπτυξη Διαδικτυακών και Νεφοϋπολογιστικών Εφαρμογών
Συμπεριφορική Οικονομική

8ο Εξάμηνο

Σύγχρονες Τάσεις στην Παγκόσμια Οικονομία
Σύγχρονα Διοικητικά Μοντέλα
Διεθνές Μάνατζμεντ
Επιχειρηματική Ευφυΐα
Διαδραστικός Σχεδιασμός
Μέθοδοι Βελτιστοποίησης στη Διοικητική Επιστήμη
Ευρωπαϊκή Οικονομική Ολοκλήρωση
Σχεδιαστική Σκέψη για την Καινοτομία
Ψηφιακή Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα
Επιχειρηματική Αναλυτική & Τεχνολογίες Εξατομίκευσης
Βαθιά Μάθηση και Οπτικοποίηση Δεδομένων
Επιστημολογία
Ιστορία της Οικονομίας και των Τεχνολογικών Επαναστάσεων
Διεθνές Δίκαιο
Οργανωσιακή Ψυχολογία
Θεωρίες Κράτους
Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων ΙΙ
Θεωρία Παιγνίων
Χρονολογικές Σειρές και Προβλέψεις
Εφαρμογές Ψηφιακής Οικονομίας
Διεθνή Χρηματοοικονομικά
Πτυχιακή Εργασία