Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού – ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας (έχει καταργηθεί)

Περιεχόμενο και Δομή Σπουδών

Η διάρκεια των σπουδών στο Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας είναι οχτώ (8) εξάμηνα.

Κατά τη διάρκεια των επτά πρώτων εξαμήνων οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, ασκήσεις πράξεις, εργαστηριακές ασκήσεις, σεμινάρια, θεωρητικές και εργαστηριακές εργασίες, όπως επίσης επισκέψεις σε χώρους παραγωγής.  Το όγδοο εξάμηνο περιλαμβάνει την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας, με την οποία ο τελειόφοιτος εμβαθύνει σε ένα επίκαιρο θέμα εφαρμοσμένης έρευνας και την πρακτική άσκηση στο επάγγελμα.

Στόχος της δομής του προγράμματος και του περιεχομένου των μαθημάτων είναι να παρέχει στους φοιτητές επαρκή θεωρητική και εργαστηριακή κατάρτιση σε όλα τα αντικείμενα που άπτονται της διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας και των συστημάτων Εφοδιαστικής που μπορεί να εφαρμοστούν σε αυτή.

Τα μαθήματα επιλέχθηκαν ώστε οι φοιτητές να αποκτήσουν εξοικείωση σε θέματα:

  • Τεχνολογίας και Διαχείρισης των πρώτων υλών, των παραγωγικών διαδικασιών και των προϊόντων των εφοδιαστικών αλυσίδων
  • Διοίκησης και Οικονομίας που σχετίζονται με την Εφοδιαστική Αλυσίδα
  • Εφαρμογής Πληροφοριακών Συστημάτων ως εργαλείων διαχείρισης των Εφοδιαστικών Αλυσίδων.

Πρακτική Άσκηση

Η πρακτική άσκηση είναι υποχρεωτική για τους φοιτητές του τμήματος, διαρκεί έξι (6) ημερολογιακούς μήνες και πραγματοποιείται μετά το τέλος του έβδομου τυπικού εξαμήνου σπουδών. Το φορέα απασχόλησης μπορεί να τον επιλέξει ο ίδιος ο φοιτητής μόνος του ή συμβουλευόμενος τον κατάλογο των εταιριών που διαθέτει η επιτροπή Πρακτικής Άσκησης του τμήματος.

Πριν ξεκινήσει η πρακτική άσκηση υπογράφεται σύμβαση ανάμεσα στο ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, τον εργοδότη και τον φοιτητή, στην οποία αναγράφονται όλοι οι όροι που πρέπει να πληρούνται από την πλευρά και των τριών συμβαλλόμενων προκειμένου να εκπονείται σωστά η πρακτική άσκηση. Το γραφείο Πρακτικής Άσκησης είναι υπεύθυνο για το συντονισμό της πρακτικής άσκησης και της διάθεσης καταλόγου εταιρειών που προσφέρουν θέσεις στους φοιτητές του τμήματος.

Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί ο φοιτητής προκειμένου να πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση είναι:

  • Να έχει περατώσει το έβδομο τυπικό εξάμηνο σπουδών
  • Να μην οφείλει περισσότερα από το 1/3 του συνόλου των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του τμήματος.
  • Να έχει περάσει όλα τα μαθήματα ειδικότητα

Πρόγραμμα Μαθημάτων

1ο Εξάμηνο

Επεξεργασία προϊόντων φυτικής και ζωικής προέλευσης
Εισαγωγή στην Εφοδιαστική
Τεχνική Χημεία και Διαχείριση Χημικών Προϊόντων
Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη
Πληροφορική και Εφοδιαστική
Μαθηματικά στην Οικονομική Επιστήμη

2ο Εξάμηνο

Αρχές Λογιστικής
Τεχνολογία και Διαχείριση Υλικών
Διοίκηση Επιχειρήσεων
Αστικό – Εμπορικό Δίκαιο
Διαμόρφωση και Συγγραφή της Επιστημονικής Εργασίας
Συστήματα και Μέσα Μεταφορών

3ο Εξάμηνο

Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων στην Εφοδιαστική
Συσκευασία και Τυποποίηση
Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων
Στατιστική – Ποσοτική Ανάλυση Δεδομένων
Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας
Βιομηχανικές Διαδικασίες στη μεταποίηση

4ο Εξάμηνο

Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών
Διοίκηση ποιότητας Ι
Μάρκετινγκ
Σήμανση και Ιχνηλασιμότητα
Κοστολόγηση – Διοικητική Λογιστική

5ο Εξάμηνο

Διαχείριση Αποθεμάτων και Πρόβλεψη Ζήτησης
Διοίκηση ποιότητας ΙΙ
Εμπορική Διαχείριση (ERP)
Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS)
Διοίκηση Συστημάτων Παραγωγής
Διοίκηση Προμηθειών

6ο Εξάμηνο

Ηλεκτρονικό Εμπόριο
Μεθοδολογία Έρευνας – Άσκηση Σπουδών στα Logistics
Ποιοτικός Έλεγχος
Καταναλωτική Συμπεριφορά
Επιχειρησιακή Έρευνα στην Εφοδιαστική

7ο Εξάμηνο

Αντίστροφες και Πράσινες Εφοδιαστικές Αλυσίδες
Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων (CRM)
Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρησιακών Πόρων (ERP 2)
Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Υπηρεσιών

Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικά Μαθήματα (1 από τα παρακάτω)
Διαδικασίες Εφοδιαστικής στις Ένοπλες Δυνάμεις
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία στην Εφοδιαστική
Οργανωσιακή Συμπεριφορά

8ο Εξάμηνο

Πτυχιακή Εργασία
Πρακτική Άσκηση