Εμπορίας και Διαφήμισης – ΤΕΙ Αθηνών (έχει καταργηθεί)

TEI Athinon - Oikonomologos.gr - logoΤο Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης του ΤΕΙ Αθήνας έχει ως αποστολή την εκπαίδευση και κατάρτιση των φοιτητών του στην επιστήμη του Μάρκετινγκ και στα επιμέρους πεδία αυτού, όπως η Διοίκηση Μάρκετινγκ, η Διαφήμιση, η Έρευνα Αγοράς, οι Δημόσιες Σχέσεις, οι Πωλήσεις κλπ.

Επιπλέον, επιδιώκει συνεχώς την επιτυχή ανταπόκριση και προσαρμογή τόσο του Τμήματος όσο και των φοιτητών στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της κοινωνίας γενικότερα, ενώ προάγει τη γνώση στην επιστήμη του Μάρκετινγκ μέσω της εφαρμοσμένης έρευνας και των μεταπτυχιακών σπουδών.

Επαγγελματική Αποκατάσταση

Οι δυνατότητες που προσφέρει το Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης στους φοιτητές του είναι πολλές και ποικίλες, όμως έγκειται στον ίδιο τον απόφοιτο να χρησιμοποιήσει προς όφελος του, τη γνώση και την εμπειρία που συσσώρευσε κατά τη διάρκεια των σπουδών του.

Μετά το πέρας των σπουδών του, ο απόφοιτος του Τμήματος:

  • Θα έχει τις απαιτούμενες γνώσεις στην επιστήμη του Μάρκετινγκ και θα μπορεί να κατανοεί γεγονότα που αφορούν, αμέσως ή εμμέσως, τη λειτουργία του Μάρκετινγκ εντός και εκτός επιχείρησης, να τα αναλύει, να τα συνθέτει και να τα αξιολογεί αξιοποιώντας τις γνώσεις αυτές.
  • Θα είναι ικανός να προγραμματίζει, να οργανώνει, να ελέγχει και να συντονίζει σχέδια και δραστηριότητες Μάρκετινγκ που θα αντιμετωπίζουν, με αποτελεσματικό τρόπο, αντίστοιχα προβλήματα της επιχείρησης και θα υλοποιούν τους στόχους της.
  • Θα ενστερνίζεται την αναγκαιότητα άσκησης της επιστήμης του Μάρκετινγκ μέσα στα όρια που τίθενται από την κοινωνία, τους φορείς της και τη διεθνή και εθνική έννομη τάξη και θα υιοθετεί τρόπους και πρακτικές λειτουργίας που θα συνάδουν με τις απαιτήσεις της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους, ασχολούνται επαγγελματικά με τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή τεχνολογίας, πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς του Μάρκετινγκ και της Διαφήμισης, όπως  είναι π.χ. η έρευνα της αγοράς, η ανάπτυξη πωλήσεων, η διαφήμιση και η προβολή.

Ενδεικτικά, στα πλαίσια της άσκησης του επαγγέλματος τους ασχολούνται με τα παρακάτω αντικείμενα και δραστηριότητες:

  • Προγραμματισμός της έρευνας αγοράς (μορφοποίηση του προβλήματος, έλεγχος αξιοπιστίας πηγών πληροφοριών, σχεδιασμός δείγματος, συλλογή πληροφοριών, επεξεργασία και ανάλυση στοιχείων, σύνταξη έκθεσης)
  • Έρευνα Αγοράς (διερεύνηση ανταγωνιστικής θέσης προϊόντων και επιχείρησης στην αγορά, ανάλυση μεγέθους αγοράς, εκτίμηση ζήτησης νέων προϊόντων, πρόβλεψη πωλήσεων, μελέτη συμπεριφοράς καταναλωτών)
  • Έρευνα μεθόδων πωλήσεων (ανάλυση δραστηριότητας πωλητών, μέτρηση αποτελεσματικότητας πωλητών, αξιολόγηση μεθόδων πωλητών, έλεγχος αποτελεσματικότητας μέσων προώθησης πωλήσεων, σύγκριση τιμών και μεθόδων τιμολόγησης, ανάλυση κόστους διανομής)
  • Παραγωγή διαφήμισης (σχεδιασμός διαφημιστικού μηνύματος, εκλογή διαφημιστικών μέσων, προγραμματισμός στόχων διαφήμισης, μέτρηση αποτελεσματικότητας διαφήμισης)
  • Σχεδίαση και οργάνωση διαφημιστικής εκστρατείας (προγραμματισμός διαφημιστικής εκστρατείας, προϋπολογισμός δαπανών διαφημιστικής εκστρατείας, συντονισμός διαφημιστικής εκστρατείας, έλεγχος και αξιολόγηση αποτελεσμάτων διαφημιστικής εκστρατείας)

Εναλλακτικά, μετά το πέρας των σπουδών τους και εφ’ όσον πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν επίσης να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο εσωτερικό και στο εξωτερικό σε επίπεδο Μεταπτυχιακού και Διδακτορικού.

Website