Εμπορίας και Διαφήμισης – ΤΕΙ Αθηνών (έχει καταργηθεί)

Περιεχόμενο και Δομή Σπουδών

Για τη λήψη του πτυχίου, ο φοιτητής του Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης υποχρεούται να παρακολουθήσει επιτυχώς 40 μαθήματα, να εκπονήσει πτυχιακή εργασία και να περατώσει πρακτική άσκηση στο επάγγελμα. Στα τρία πρώτα εξάμηνα, όλα τα μαθήματα είναι Υποχρεωτικά (Υ) και, από το τέταρτο εξάμηνο, ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα επιλογής 4 μαθημάτων από τα συνολικώς 8 προσφερόμενα Επιλογής Υποχρεωτικά (ΕΥ). Έτσι, το Πρόγραμμα περιλαμβάνει συνολικά 44 μαθήματα.

Η πτυχιακή εργασία και η πρακτική άσκηση είναι στο όγδοο εξάμηνο.

Πτυχιακή Εργασία

Η πτυχιακή εργασία δίνει τη δυνατότητα στο φοιτητή να διεξαγάγει μία έρευνα αφού πρώτα κάνει μια κριτική αναδρομή στη σχετική με το θέμα βιβλιογραφία και αρθρογραφία. Έτσι, του δίνεται η ευκαιρία να αναπτύξει περισσότερο τις ικανότητες εύρεσης, συλλογής, επιλογής και επεξεργασίας στοιχείων και την ικανότητα εξαγωγής συμπερασμάτων που οδηγούν στη διαμόρφωση προτάσεων πρακτικής φύσης για το συγκεκριμένο κλάδο ή επιχείρηση που αποτελεί το αντικείμενο της έρευνας.

Πρακτική Άσκηση

Οι φοιτητές του ΤΕΙ Αθηνών κατά τη διάρκεια των σπουδών τους υποχρεούνται σε πρακτική άσκηση στο επάγγελμα. Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης στο επάγγελμα ορίζεται σε έξι (6) ημερολογιακούς μήνες και πραγματοποιείται μετά το τελευταίο εξάμηνο διδασκαλίας των μαθημάτων.

Για να μπορέσει ο φοιτητής να κάνει την πρακτική του άσκηση θα πρέπει:

  • Να έχει τελειώσει το έβδομο (7ο) εξάμηνο σπουδών (δηλαδή, να είναι στο πτυχίο),
  • Να έχει παρακολουθήσει με επιτυχία όλα τα μαθήματα ειδικότητας και
  • Να έχει παρακολουθήσει με επιτυχία τα 2/3 του συνόλου των μαθημάτων.

Ο φοιτητής μπορεί να αναζητήσει μόνος του επιχείρηση στην οποία θα εργαστεί με την προϋπόθεση ότι το αντικείμενο με το οποίο θα ασχοληθεί κατά την διάρκεια της πρακτικής του άσκησης, έχει άμεση σχέση με το Marketing και την διαφήμιση ή είναι παρεμφερές μ’ αυτά. Όταν βρει ο φοιτητής επιχείρηση, αυτή θα πρέπει να του δώσει μια βεβαίωση του ότι μπορεί να κάνει πρακτική και να αναφέρει σε ποιο αντικείμενο θ’ απασχοληθεί. Εάν ο φοιτητής δεν έχει βρει επιχείρηση, τότε τοποθετείται από την Επιτροπή του ιδρύματος.

Πρόγραμμα Μαθημάτων

1ο Εξάμηνο

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ
Εισαγωγή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
Εισαγωγή στη Στατιστική
Μαθηματικά για Οικονομολόγους
Μικροοικονομική Ανάλυση
Ηλεκτρονική Επεξεργασία και Βάσεις Δεδομένων

2ο Εξάμηνο

Χρηματοοικονομική Λογιστική
Πολιτικές Προϊόντος, Τιμολόγησης και Διανομής
Μακροοικονομική Ανάλυση
Στατιστική Επιχειρήσεων
Εισαγωγή στο Αστικό Δίκαιο
Διαδίκτυο – Πολυμέσα

3ο Εξάμηνο

Επιχειρησιακή Επικοινωνία
Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων
Συμπεριφορά Καταναλωτή
Χρήμα, Τράπεζες και Αγορές Κεφαλαίου
Διοικητική Λογιστική
Αρχές Διαφήμισης

4ο Εξάμηνο

Έρευνα Μάρκετινγκ
Αγγλική Ορολογία
Δημόσιες Σχέσεις
Χρηματοοικονομική Διοίκηση
Σχεδιασμός Διαφημιστικών Μέσων
Μάρκετινγκ Υπηρεσιών
Πολιτική Επικοινωνία

5ο Εξάμηνο

Σχεδιασμός και Οργάνωση Διαφημιστικής Εκστρατείας
Τεχνική Πωλήσεων
Βιομηχανικό Μάρκετινγκ
Τραπεζικό Μάρκετινγκ
Ηλεκτρονικό Εμπόριο
Κοινωνική Ψυχολογία
Δίκαιο των Επιχειρήσεων

6ο Εξάμηνο

Εφαρμογές Διαφήμισης με Η/Υ
Δίκαιο Προστασίας του Καταναλωτή
Εφαρμοσμένη Έρευνα Μάρκετινγκ
Μάρκετινγκ Μάνατζμεντ
Διεθνές Μάνατζμεντ
Διεθνές Μάρκετινγκ

7ο Εξάμηνο

Πληροφοριακά Συστήματα Μάρκετινγκ
Σεμινάριο Τελειοφοίτων
Οργάνωση και Διοίκηση Πωλήσεων
Μάρκετινγκ Μάνατζμεντ ΙΙ
Οικονομοτεχνικές Μελέτες
Αγγλικά

8ο Εξάμηνο

Πτυχιακή Εργασία
Πρακτική Άσκηση