Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής – Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (337)

Περιεχόμενο και Δομή Σπουδών

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής και η οργάνωση της διδασκαλίας μεταβάλλονται ώστε να προσαρμόζονται στις αλλαγές και απαιτήσεις της επιστήμης, της οικονομίας και της κοινωνίας.

Το πρόγραμμα σπουδών διαρθρώνεται συνολικά σε οκτώ (8) εξάμηνα, όσα και το σύνολο των εξαμήνων που απαιτούνται για την απόκτηση πτυχίου.

Κατά την διάρκεια των πρώτων 4 εξαμήνων του κύκλου σπουδών, τα μαθήματα είναι κοινά για όλους τους φοιτητές καλύπτοντας βασικές γνώσεις στα πεδία της Λογιστικής, Χρηματοοικονομικής, Πληροφορικής, Μάρκετινγκ, Μάνατζμεντ, Οικονομικής, Μαθηματικών, Στατιστικής και Νομικής Επιστήμης.

Τα επόμενα 4 εξάμηνα οι φοιτητές επιλέγουν μία από τις κατευθύνσεις: (α) Λογιστική-Ελεγκτική ή (β) Χρηματοοικονομική και ακολουθούν ένα πρόγραμμα σπουδών που περιλαμβάνει τα υποχρεωτικά μαθήματα της κατεύθυνσης, έχοντας τη δυνατότητα να επιλέξουν και κάποια μαθήματα επιλογής από την άλλη κατεύθυνση.

Πρόγραμμα Μαθημάτων

1ο Εξάμηνο

Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική
Μαθηματικά
Πληροφοριακά Συστήματα και Σύγχρονες Εφαρμογές
Μικροοικονομική
Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Λογιστική
Στατιστική
Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά

2ο Εξάμηνο

Χρηματοοικονομική Εταιριών
Χρηματοοικονομική Λογιστική
Χρήμα και Τράπεζες
Μακροοικονομική
Μαθηματικά ΙΙ
Εισαγωγή στο Εμπορικό Δίκαιο
Αγγλικά ΙΙ ή Γαλλικά ΙΙ ή Γερμανικά ΙΙ

3ο Εξάμηνο

Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και Αποτίμηση Εταιριών
Στατιστική ΙΙ
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ
Αρχές Μάναντζμεντ
Εισαγωγή στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο-Επιχειρείν

4ο Εξάμηνο

Λογιστική Εταιριών
Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου
Μηχανογραφημένη Λογιστική
Εισαγωγή στην Οικονομετρία
Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ
Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών

5ο Εξάμηνο

Κατεύθυνση Λογιστικής και Φοροτεχνικής

Η κατεύθυνση τις Λογιστικής και Ελεγκτικής παρέχει επτά (7) απαλλαγές από τις εξετάσεις του ACCA

Ελεγκτική και Εσωτερικός Έλεγχος
Διοικητική Λογιστική
Διεθνής Χρηματοδότηση και Αγορές

Μαθήματα Επιλογής (2 από τα παρακάτω)
Θεωρία Χαρτοφυλακίου – Ανάλυση Επενδύσεων
Εφαρμογές Η/Υ στη Χρηματοοικονομική
Οργανωσιακή Θεωρία και Συμπεριφορά
Διαφήμιση
Αγγλικά ΙΙΙ ή Γαλλικά ΙΙΙ ή Γερμανικά ΙΙΙ
Οικονομικά της Υγείας
Εισαγωγή στην Παιδαγωγική

Κατεύθυνση Χρηματοοικονομικής

Θεωρία Χαρτοφυλακίου – Ανάλυση Επενδύσεων
Διεθνής Χρηματοδότηση και Αγορές
Ελεγκτική και Εσωτερικός Έλεγχος

Μαθήματα Επιλογής (2 από τα παρακάτω)
Διοικητική Λογιστική
Εφαρμογές Η/Υ στη Χρηματοοικονομική
Οργανωσιακή Θεωρία και Συμπεριφορά
Διεθνείς Επενδύσεις και Διεθνές Εμπόριο
Διαφήμιση
Αγγλικά ΙΙΙ ή Γαλλικά ΙΙΙ ή Γερμανικά ΙΙΙ
Οικονομικά της Υγείας
Εισαγωγή στην Παιδαγωγική

6ο Εξάμηνο

Κατεύθυνση Λογιστικής και Φοροτεχνικής

Η κατεύθυνση τις Λογιστικής και Ελεγκτικής παρέχει επτά (7) απαλλαγές από τις εξετάσεις του ACCA

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ΙΙ
Διοικητική Λογιστική ΙΙ
Φορολογική Λογιστική

Μαθήματα Επιλογής (2 από τα παρακάτω)
Χρηματοοικονομικά Παράγωγα
Μορφές Χρηματοδότησης
Διοίκηση Κεφαλαίου Κίνησης
Εφαρμογές Ηλεκτρονικού Εμπορίου στη Λ/Χ
Θέματα Αστικού Δικαίου
Θέματα Εργατικού Δικαίου
Αγγλικά IV ή Γαλλικά IV ή Γερμανικά IV
Διοίκηση Μονάδων Υγείας
Εισαγωγή στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

Κατεύθυνση Χρηματοοικονομικής

Χρηματοοικονομικά Παράγωγα
Μορφές Χρηματοδότησης
Διοίκηση Κεφαλαίου Κίνησης

Μαθήματα Επιλογής (2 από τα παρακάτω)
Διοικητική Λογιστική ΙΙ
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ΙΙ
Φορολογική Λογιστική
Εφαρμογές Ηλεκτρονικού Εμπορίου στη Λ/Χ
Θέματα Αστικού Δικαίου
Θέματα Εργατικού Δικαίου
Δίκαιο Κεφαλαιαγοράς
Αγγλικά IV ή Γαλλικά IV ή Γερμανικά IV
Διοίκηση Μονάδων Υγείας
Εισαγωγή στην Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

7ο Εξάμηνο

Κατεύθυνση Λογιστικής και Φοροτεχνικής

Η κατεύθυνση τις Λογιστικής και Ελεγκτικής παρέχει επτά (7) απαλλαγές από τις εξετάσεις του ACCA

Εσωτερικός Έλεγχος και Διαχείριση Κινδύνου
Μηχανογραφημένη Λογιστική ΙΙ
Φορολογική Λογιστική ΙΙ

Μαθήματα Επιλογής (2 από τα παρακάτω)
Θεμελιώδης και Τεχνική Ανάλυση Μετοχών
Τραπεζική Διοικητική
Διοίκηση Εταιρικών Κινδύνων και Τεχνικές Πρόβλεψης
Στοιχεία Λογιστικού και Φορολογικού Δικαίου
Επιχειρηματικότητα-Επιχειρησιακό Σχέδιο
Σύγχρονα Θέματα Marketing
Εκπαιδευτική Ψυχολογία
Εκπαίδευση και Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών και Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Κατεύθυνση Χρηματοοικονομικής

Θεμελιώδης και Τεχνική Ανάλυση Μετοχών
Τραπεζική Διοικητική
Διοίκηση Εταιρικών Κινδύνων και Τεχνικές Πρόβλεψης

Μαθήματα Επιλογής (2 από τα παρακάτω)
Εσωτερικός Έλεγχος και Διαχείριση Κινδύνου
Μηχανογραφημένη Λογιστική ΙΙ
Φορολογική Λογιστική ΙΙ
Διεθνής Τραπεζική
Επιχειρηματικότητα-Επιχειρησιακό Σχέδιο
Σύγχρονα Θέματα Marketing
Εκπαιδευτική Ψυχολογία
Εκπαίδευση και Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών και Εκπαιδευτών Ενηλίκων

8ο Εξάμηνο

Κατεύθυνση Λογιστικής και Φοροτεχνικής

Η κατεύθυνση τις Λογιστικής και Ελεγκτικής παρέχει επτά (7) απαλλαγές από τις εξετάσεις του ACCA

Κοστολόγηση και Λογιστική Κόστους
Προχωρημένη Λογιστική
Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής Λογιστικής

Μαθήματα Επιλογής (2 από τα παρακάτω)
Ειδικά Θέματα στην Χρηματοοικονομική
Χρεόγραφα Σταθερού Εισοδήματος
Διαχείριση Τραπεζικών Κινδύνων
Διαχείριση Χαρτοφυλακίου και Πληροφοριακά Συστήματα
Νομισματική Οικονομική Πολιτική
Ανάλυση και Μοντελοποίηση Διαδικασιών και Συστημάτων στην Λογιστική και Χρηματοοικονομική
Εισαγωγή στο Δημόσιο και Ενωσιακό Δίκαιο
Στρατηγικό Μάνατζμεντ
Μεθοδολογία Έρευνας στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική Επιστήμη
Διδακτική Μεθοδολογία Εκπαίδευσης Ενηλίκων και Υλοιποίηση Διδασκαλιών

Κατεύθυνση Χρηματοοικονομικής

Ειδικά Θέματα στην Χρηματοοικονομική
Χρεόγραφα Σταθερού Εισοδήματος
Διαχείριση Τραπεζικών Κινδύνων

Μαθήματα Επιλογής (2 από τα παρακάτω)
Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής Λογιστικής
Προχωρημένη Λογιστική
Κοστολόγηση και Λογιστική Κόστους
Διαχείριση Χαρτοφυλακίου και Πληροφοριακά Συστήματα
Νομισματική Οικονομική Πολιτική
Εισαγωγή στο Δημόσιο και Ενωσιακό Δίκιο
Στρατηγικό Μάνατζμεντ
Ανάλυση και Μοντελοποίηση Διαδικασιών και Συστημάτων στην Λογιστική και Χρηματοοικονομική
Χρηματοοικονομική Οικονομετρία
Μεθοδολογία Έρευνας στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική Επιστήμη
Διδακτική Μεθοδολογία Εκπαίδευσης Ενηλίκων και Υλοιποίηση Διδασκαλιών