Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής – ΤΕΙ Κρήτης (έχει καταργηθεί)

Περιεχόμενο και Δομή Σπουδών

Για τη λήψη πτυχίου απαιτείται η επιλογή και η επιτυχής εξέταση σε 39 μαθήματα από το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής.

Αυτό μπορεί να γίνει με οποιονδήποτε συνδυασμό των απαιτούμενων δεκατριών (13) υποχρεωτικών επιλογής, από το σύνολο των δεκαεπτά (17) προσφερόμενων υποχρεωτικών επιλογής

Πρακτική Άσκηση

Οι φοιτητές του τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής στα πλαίσια της εκπαίδευσής τους υποχρεούνται να διενεργήσουν πρακτική άσκηση κατά το τελευταίο εξάμηνο των σπουδών τους.

Η πρακτική άσκηση αποτελεί σημαντικό τμήμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, με στόχο την άμεση διασύνδεση της θεωρίας με την πράξη και υλοποιείται σε φορείς δημόσιους ή ιδιωτικούς όπως εφορίες, δημόσιους οργανισμούς, λογιστικά-φοροτεχνικά γραφεία, λογιστήρια επιχειρήσεων, τράπεζες, χρηματοοικονομικές και ασφαλιστικές εταιρίες κλπ.

Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί ένας φοιτητής για να μπορέσει να εγγραφεί στην πρακτική άσκηση είναι:

  • να είναι εγγεγραμμένος στο έβδομο (7ο) εξάμηνο σπουδών και πάνω
  • να έχει εξεταστεί επιτυχώς τουλάχιστον στα 2/3 των απαιτούμενων για τη λήψη πτυχίου μαθημάτων
  • να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τουλάχιστον 6/10 από τα μαθήματα ειδικότητας

Πρόγραμμα Μαθημάτων

1ο Εξάμηνο

Γενικές Αρχές Λογιστικής
Μικροοικονομική
Αστικό Δίκαιο
Μαθηματικά για Οικονομολόγους
Στατιστική Επιχειρήσεων Ι
Πληροφορική Ι

Προαιρετικό Μάθημα
Ελληνική Γλώσσα και Πολιτισμός Ι

2ο Εξάμηνο

Χρηματοοικονομική Λογιστική
Μακροοικονομική
Εμπορικό Δίκαιο
Στατιστική Επιχειρήσεων ΙΙ
Διοίκηση Επιχειρήσεων
Οικονομικά Μαθηματικά

Προαιρετικό Μάθημα
Ελληνική Γλώσσα και Πολιτισμός ΙΙ

3ο Εξάμηνο

Λογιστική Εταιρειών
Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου
Ειδικά Θέματα Δικαίου (Εργατικό, Ασφαλιστικό, Πτωχευτικό)

Μαθήματα Επιλογής (3 από τα παρακάτω)
Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (ΕΓΛΣ) & Κλαδικά Λογιστικά Σχέδια
Φορολογία Ι (ΦΠΑ)
Εθνικοί Λογαριασμοί – Κοινωνική Λογιστική
Εισαγωγή στην Ασφαλιστική Επιστήμη
Εφαρμοσμένη Οικονομετρία Ι
Μάρκετινγκ

4ο Εξάμηνο

Λογιστική Κόστους
Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ι
Διεθνή Οικονομικά

Μαθήματα Επιλογής (2 από τα παρακάτω)
Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ)
Καταστάσεις Ταμειακών Ροών
Επιχειρησιακή Έρευνα
Ανάλυση και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου
Αναλογιστικές Μέθοδοι
Εφαρμοσμένη Οικονομετρία ΙΙ

5ο Εξάμηνο

Λογιστικές Εφαρμογές
Αρχές και Μέθοδοι Ελεγκτικής
Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ

Μαθήματα Επιλογής (3 από τα παρακάτω)
Διοικητική Λογιστική
Φορολογία ΙΙ (Εισόδημα)
Δημόσια Οικονομική
Παράγωγα Προϊόντα και Tεχνικές Aντιστάθμισης Κινδύνων
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (MIS) – Πληροφορική ΙΙ
Διοίκηση και Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού

6ο Εξάμηνο

Πληροφορική Χρηματοοικονομικής Λογιστικής
Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων
Στρατηγικό Μάνατζμεντ & Οικονομοτεχνικές Μελέτες

Μαθήματα Επιλογής (2 από τα παρακάτω)
Φορολογία Κεφαλαίου & Λοιπές Φορολογίες
Εσωτερικός Έλεγχος
Ανάλυση Αποφάσεων
Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων
Διοίκηση Ολικής Ποιότητας
Διεθνής Χρηματοοικονομική και Τραπεζική

7ο Εξάμηνο

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Σεμινάριο Τελειοφοίτων

Μαθήματα Επιλογής (3 από τα παρακάτω)
Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις
Ειδικά Θέματα Λογιστικής
Πληροφορική Λογιστικής Κόστους
Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα
Περιφερειακή Ανάπτυξη και Περιβάλλον
Εφοδιαστική Αλυσίδα (Οικονομική των Μεταφορών)

Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης
Ασφάλιση Ζωής και Περιουσίας
Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Πολυμέσα

8ο Εξάμηνο

Πτυχιακή Εργασία
Πρακτική Άσκηση

Προαιρετικά Μαθήματα

(χωρίς Διδακτικές Μονάδες, καταγράφονται στο πτυχίο αλλά δεν συνεκτιμώνται στο βαθμό πτυχίου)
Οποιοδήποτε μάθημα του Τμήματος, πέραν αυτών που με επιλογή δηλώνονται υποχρεωτικά
Οποιοδήποτε μάθημα άλλου Τμήματος
Ειδικά Θέματα Λογιστικής ΙΙ
Διαπολιτισμική Διοίκηση (cross-cultural management)
Διοικητική Οικονομική
Διεθνές & Ευρωπαϊκό Δίκαιο
Ψυχολογία Εφήβου
Παιδαγωγική – Διδακτική Ι
Ξένη Γλώσσα Ι
Ξένη Γλώσσα II
Ξένη Γλώσσα III
Ξένη Γλώσσα IV
Ορολογία Ξένης Γλώσσας Ι
Ορολογία Ξένης Γλώσσας ΙΙ
Πληροφορική ΙΙΙ
Πληροφορική IV
Πληροφορική Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών
Εργαστηριακό Σεμινάριο ERP-SAP