Ναυτιλιακών Σπουδών – Πανεπιστήμιο Πειραιώς (157)

Πρόγραμμα Μαθημάτων

1ο Εξάμηνο

Οικονομικά Μαθηματικά
Ωκεανογραφία
Τεχνολογία Πλοίου
Διεθνές Θεσμικό Πλαίσιο της Ναυτιλίας
Εισαγωγή στη Ναυτιλία
Αγγλική Ναυτιλιακή Ορολογία

2ο Εξάμηνο

Οικονομική
Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων
Ναυτικό Δίκαιο
Θαλάσσια Οικολογία
Συστήματα Μεταφορών
Αγγλική Ναυτιλιακή Ορολογία ΙΙ

3ο Εξάμηνο

Στατιστική
Ναυτιλιακή Οικονομική & Πολιτική
Περιβαλλοντική Διαχείριση Λιμένων
Συστήματα Πλοίου
Μάθημα Επιλογής

4ο Εξάμηνο

Οργάνωση & Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων
Επιχειρησιακή Οικονομική
Οργάνωση και Διοίκηση Λιμένων
Διαχείριση και Πολιτική Λιμενικών και Τερματικών Εγκαταστάσεων
Μάθημα Επιλογής

5ο Εξάμηνο

Λιμενικός Σχεδιασμός και Οργάνωση
Μάρκετινγκ στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές
Γενική Λογιστική
Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας
Μάθημα Επιλογής

6ο Εξάμηνο

Οικονομική των Λιμένων
Ναυτιλιακή Λογιστική
Ναυλώσεις
Χρηματοοικονομική Διοίκηση
Μάθημα Επιλογής

7ο Εξάμηνο

Λειτουργική Διαχείριση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων
Ναυτιλιακή Χρηματοδότηση
Πληροφοριακά Συστήματα στη Ναυτιλία
Μάθημα Επιλογής
Μάθημα Επιλογής

8ο Εξάμηνο

Ναυτασφαλίσεις
Διεθνή Οικονομικά
Ποιότητα (στη Ναυτιλία)
Μάθημα Επιλογής
Μάθημα Επιλογής

Μαθήματα Επιλογής Χειμερινού Εξαμήνου

Λιμάνια και Συνδυασμένες Μεταφορές (Ports and Intermodal Transports)
Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού στη Ναυτιλία
Στρατηγική Επιχειρήσεων
Στρατηγικό Management (Strategic Management)
Ναυτιλιακή Οικονομική Ιστορία
Βιώσιμη Διαχείριση Θαλασσίων Πόρων (Sustainable Management of Marine Resources)
Ηγεσία (Leadership)
Ειδικά Θέματα Στατιστικής
Διοικητική Λογιστική (Managerial Accounting)
Εφαρμογές και Εργαστήριο Θαλάσσιας Ρύπανσης
Εφαρμογές και Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ναυτιλιακών Δραστηριοτήτων
Λήψη αποφάσεων στη Ναυτιλία (Decision Making in Maritime Operations)
Ναυτιλιακές Αγορές και Λιμενική Βιομηχανία
Ειδικά Θέματα ναυλώσεων – Απαιτήσεις
Διεθνείς Επιχειρήσεις (International Business)
Ανάλυση Εμπορευματικών Αγορών (Commodity Trading)
Ναυτιλία Μηδενικού Άνθρακος (Zero Carbon Shipping)

Μαθήματα Επιλογής Εαρινού Εξαμήνου

Τεχνολογική Απόδοση Πλοίου (Ship Technological Efficiency)
Πρακτική Άσκηση
Θαλάσσια Διακυβέρνηση και Ναυτιλία (Ocean Governance and Maritime Industries)
Γαλάζια Ανάπτυξη – Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιας Ζώνης (Blue Growth – Integrated Coastal Zone Management)
Ναυπηγική Βιομηχανία
Οικονομική των Μεταφορών
Ναυτιλιακή Ρύπανση (Shipping Pollution)
Επιχειρηματικότητα (Entrepreneurship)
Διαχείριση Κινδύνου στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές (Risk Management in Shipping and Transport)
Εφαρμογές και Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα (Intelligent Maritime Systems)
Ευρωπαϊκές Πολιτικές για Μεταφορές και Λιμάνια
Διαχείριση Συστημάτων Μεταφορών (Transportation Management and Operations)
Λιμάνια και Χωροταξικός Σχεδιασμός (Ports and Spatial Planning)
Ναυτική Διαιτησία και Διαμεσολάβηση
Διοίκηση Έργου (Project Management)
Λιμάνια και Περιφερειακή Ανάπτυξη
Αξιολόγηση επενδύσεων
Δυναμική Συστημάτων (Systems Dynamics)