Οικονομίας & Βιώσιμης Ανάπτυξης – Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (144)

Περιεχόμενο και Δομή Σπουδών

Το Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ) του Τμήματος διασφαλίζει την ακαδημαϊκή εκπαίδευση των φοιτητών σε τρεις βασικούς άξονες:

  • Τα εφαρμοσμένα οικονομικά, απαραίτητα για τη διαχείριση του Οίκου και των οικογενειακών επιχειρήσεων
  • Τη διαχείριση του περιβάλλοντος ώστε να περιορίζεται η δυσμενής επίδραση της ανθρώπινης δραστηριότητας και να προάγεται η Βιώσιμη Ανάπτυξη
  • Την εκπαίδευση των νέων αλλά και των καταναλωτών ώστε να διασφαλίζεται η Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Το ΠΣ απονέμει Πτυχίο, για την απόκτηση του οποίου οι φοιτητές παρακολουθούν σαράντα τέσσερα (44) μαθήματα, εκ των οποίων τα τριάντα πέντε (35) είναι υποχρεωτικά, ενώ τα εννέα (9) είναι επιλογής. Επιπλέον, στο Πρόγραμμα Σπουδών συμπεριλαμβάνονται η Πρακτική Άσκηση και η Πτυχιακή Εργασία. Εναλλακτικά, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα, αντί να εκπονήσουν Πτυχιακή Εργασία, να παρακολουθήσουν δύο επιπλέον μαθήματα επιλογής.

Σε κάθε ένα από τα τέσσερα (4) πρώτα εξάμηνα σπουδών οι φοιτητές παρακολουθούν έξι (6) υποχρεωτικά μαθήματα. Σε κάθε ένα από τα εξάμηνα 5 έως 7 οι φοιτητές παρακολουθούν τρία (3) υποχρεωτικά μαθήματα και τρία (3) μαθήματα επιλογής. Τα προσφερόμενα μαθήματα επιλογής ταξινομούνται σε τρεις ομάδες μαθημάτων γνωστικής συνάφειας:

  • Μαθήματα Οικονομίας και Διοίκησης
  • Μαθήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Πολιτισμικής Ανάπτυξης
  • Μαθήματα Αγωγής και Εκπαίδευσης

Οι φοιτητές καλούνται, σε κάθε ένα από τα εξάμηνα 5 έως 7, να επιλέξουν τρία (3) μαθήματα από τις παραπάνω ομάδες μαθημάτων γνωστικής συνάφειας ως εξής: Δύο (2) μαθήματα επιλογής από όποια προαναφερθείσα ομάδα μαθημάτων επιθυμούν και ένα (1) μάθημα από μία διαφορετική ομάδα. Mέσω της ομαδοποίησης των προσφερόμενων μαθημάτων επιλογής με γνωστική συνάφεια, ο κάθε φοιτητής έχει τη δυνατότητα να οικοδομήσει έως και δύο επιστημονικά προφίλ, ενδυναμώνοντας τις μετέπειτα επαγγελματικές του επιλογές.

Πτυχιακή Εργασία

Η Πτυχιακή Εργασία εκπονείται κατά τη διάρκεια του 4ου έτους σπουδών και η εκπόνηση της μπορεί να αφορά σε περιοχές που είναι συναφείς με το γνωστικό αντικείμενο της Οικονομίας & Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Η Πτυχιακή Εργασία κατατίθεται και βαθμολογείται το νωρίτερο στο όγδοο εξάμηνο, συνιστά μια αυτοτελή επιστημονική και συστηματική προσέγγιση και ανάλυση ενός θέματος, στηρίζεται στην υπάρχουσα βιβλιογραφία και διαθέσιμη τεχνολογία πληροφόρησης και αξιοποιεί τις γνώσεις και δεξιότητες που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια των σπουδών.

Πρακτική Άσκηση

Στο τμήμα Οικονομίας & Βιώσιμης Ανάπτυξης πραγματοποιείται, ως υποχρεωτικό μέρος του προγράμματος σπουδών, για όλους τους φοιτητές του 4ου έτους, η πρακτική άσκηση.

Η Πρακτική Άσκηση στοχεύει στην ουσιαστική απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας των φοιτητών γύρω από γνωστικά αντικείμενα που άπτονται του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος και συνδέονται άμεσα με την αγορά εργασίας.

Αποτελεί απτή ευκαιρία για την καλλιέργεια επαγγελμα­τικών δεξιοτήτων, υπό καθοδήγηση και εποπτεία στον χώρο εργασίας, κα­θώς και δυνατότητα προσωπικής ενδυνάμωσης για την ανεύρεση εργα­σίας στο μέλλον. Προάγει, μεταξύ άλλων, την ελεύθερη και δημιουργική σκέψη, την επίδειξη υπευθυνότητας, τη συνεργασία, τη λήψη αποφάσεων και την προσαρμογή σε νέες καταστάσεις.

Πρόγραμμα Μαθημάτων

1ο Εξάμηνο

Ιστορία και Σύγχρονες Τάσεις της Οικιακής Οικονομίας
Ιστορία του Πολιτισμού
Οικονομική Θεωρία
Στατιστική
Οικιακή Τεχνολογία
Περιβαλλοντική Βιολογία

2ο Εξάμηνο

Αγωγή Υγείας
Οικονομική Θεωρία ΙΙ
Οικονομική και Οικολογική Διαχείριση Κατοικιών, Οικισμών και Πόλεων
Βιώσιμος Τουρισμός: Περιβάλλον, Πολιτισμός, Κοινωνία
Στατιστική και Εφαρμογές
Δυσκολίες Μάθησης και Τρόποι Αντιμετώπισης τους

3ο Εξάμηνο

Βασικές Αρχές Διατροφής του Ανθρώπου
Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη
Μικροοικονομική
Ελληνική Τουριστική Ανάπτυξη και Οικονομία
Παιδαγωγική Ψυχολογία
Οικιακή Οικονομία και Ανάπτυξη

4ο Εξάμηνο

Διατροφή στα Στάδια της Ζωής
Διδακτική Μεθοδολογία
Μακροοικονομική
Διοίκηση και Διαχείριση Κινδύνου Ανθρωπίνων Πόρων
Αγροτική Οικιακή Οικονομία και Τουρισμός
Παγκόσμια Περιβαλλοντικά Προβλήματα

5ο Εξάμηνο

Επικοινωνία και Μάθηση στη Σχολική Τάξη
Εφοδιαστική και Εξυπηρέτηση Πελατών στο Νέο Οικονομικό Περιβάλλον
Λογιστική

Κατεύθυνση Οικονομία και Διοίκηση

Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Ανάλυση
Αγροτική Οικονομική
Οικονομικά της Ενέργειας
Οικονομικά της Οικογένειας

Κατεύθυνση Περιβαλλοντική Διαχείριση και Πολιτισμική Ανάπτυξη

Μαθήματα Ανθρωποοικολογίας
Ειδικά Θέματα Διατροφής
Ειδικά Θέματα Τουρισμού και Τουριστικού Επιχειρείν
Χωροταξία και Επιχειρηματικό Περιβάλλον

Κατεύθυνση Αγωγή και Εκπαίδευση

Ενσωμάτωση Μαθητών με Μαθησιακές και Αναπτυξιακές Διαταραχές
Στερεότυπα και Προκαταλήψεις στην Εκπαίδευση
Ξένη Γλώσσα
Μεθοδολογία της Έρευνας στις Κοινωνικές Επιστήμες

6ο Εξάμηνο

Βιώσιμη Οικονομική και Περιφερειακή Ανάπτυξη – Αστική Ανασυγκρότηση στην Ε.Ε.
Εκπαιδευτική Αξιολόγηση και Σχολικά Προγράμματα
Συμπεριφορά του Καταναλωτή-Μάρκετινγκ

Κατεύθυνση Οικονομία και Διοίκηση

Κοινοτική Ανάπτυξη
Λογιστική ΙΙ
Ηλεκτρονικές Αγορές Καταναλωτών και Ανασχεδιασμός Επιχειρηματικών Διαδικασιών
Μάρκετινγκ Υπηρεσιών

Κατεύθυνση Περιβαλλοντική Διαχείριση και Πολιτισμική Ανάπτυξη

Τρόφιμα και Περιβάλλον
Πληροφορική
Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού
Διαχείριση Υγρών και Στερεών Αποβλήτων

Κατεύθυνση Αγωγή και Εκπαίδευση

Δυσκολίες Προσαρμογής στο Σχολείο και την Οικογένεια
Ψυχολογία της Οικογένειας
Ο ρόλος της Οικογένειας στην Ανάπτυξη του Παιδιού
Ερευνητικές και Βιωματικές Δράσεις στη Σχολική Τάξη

7ο Εξάμηνο

Διδακτική της Οικιακής Οικονομίας
Διοίκηση & Οικονομία της Εκπαίδευσης
Πτυχιακή Εργασία

Κατεύθυνση Οικονομία και Διοίκηση

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Ειδικά Θέματα Εφοδιαστικής
Εφαρμοσμένη Οικονομετρία
Διαχείριση Έργου και Αξιολόγηση Επενδύσεων
Οικονομική της Περιφερειακής Ανάπτυξης

Κατεύθυνση Περιβαλλοντική Διαχείριση και Πολιτισμική Ανάπτυξη

Διαχείριση Πολιτιστικών Αγαθών
Συμμετοχική Ανάπτυξη και Βιωσιμότητα
Αστική Οικονομία και Περιβάλλον
Διοίκηση και Διαχείριση Τουριστικών Προορισμών

Κατεύθυνση Αγωγή και Εκπαίδευση

Η Δημιουργικότητα στην Εκπαίδευση
Καινοτόμος Επιχειρηματικότητα στην Εκπαίδευση
Πολιτιστικές Διαδρομές- Εκπαιδευτικά Προγράμματα
Αναπτυξιακή Ψυχολογία

8ο Εξάμηνο

Οικιακή Οικονομία και Πολιτισμός
Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα
Οικονομικά του Περιβάλλοντος
Πτυχιακή Εργασία
Πρακτική Άσκηση