Οικονομικής Επιστήμης – Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) (312)

oikonomiko-panepistimio-athinon-opa-oikonomologos

Περιεχόμενο και Δομή Σπουδών

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών καλύπτει όλο το φάσμα της Οικονομικής Επιστήμης και των εφαρμογών της, προσφέροντας στους φοιτητές τόσο στέρεες βάσεις στον χώρο της οικονομικής όσο και τη δυνατότητα εξειδίκευσης σε σημαντικούς τομείς της.

Το πρόγραμμα έχει δεκαεννιά (19) μαθήματα κορμού (υποχρεωτικά) και προσφέρει τρεις κατευθύνσεις σπουδών:

  • Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής
  • Οικονομικής Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικής
  • Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών

Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα επιλογής ανάμεσα στα μαθήματα της κάθε κατεύθυνσης όπως και τη δυνατότητα επιλογής μαθημάτων και από άλλες κατευθύνσεις και μαθημάτων ελεύθερης επιλογής.

Ανάμεσα σ’ αυτά, μπορούν να επιλέγουν έως τρία (3) μαθήματα από μαθήματα προσφερόμενα από τα άλλα τμήματα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών κατά το εαρινό και το φθινοπωρινό εξάμηνο.

Συνολικά, για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε τριανταέξι (36) μαθήματα, πλέον των μαθημάτων της ξένης γλώσσας.

Πρακτική Άσκηση

Το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης απευθύνεται στους τριτοετείς και τεταρτοετείς φοιτητές του τμήματος Οικονομικής Επιστήμης που πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • Οι τριτοετείς φοιτητές οφείλουν να έχουν εξεταστεί επιτυχώς τουλάχιστον σε 14 μαθήματα, ενώ οι τεταρτοετείς φοιτητές οφείλουν να έχουν εξεταστεί επιτυχώς τουλάχιστον σε 20 μαθήματα.
  • Να γνωρίζουν επαρκώς και αποδεδειγμένα ξένες γλώσσες και ειδικότερα την Αγγλική ή άλλη ξένη γλώσσα που απαιτεί ο φορέας υποδοχής για διενέργεια Πρακτικής Άσκησης.
  • Να έχουν επαρκείς και αποδεδειγμένες γνώσεις χειρισμού Η/Υ (υποχρεωτικά Word, Excel, Power Point, Internet).

Η επιλογή των φοιτητών πραγματοποιείται με βάση τις επιδόσεις τους, συνεκτιμώντας τις προτιμήσεις τους, τη διαθεσιμότητα των θέσεων απασχόλησης για πρακτική άσκηση που ανακοινώνουν οι φορείς υποδοχής, καθώς και τα ενδεχόμενα κριτήρια επιλογής που αυτοί ορίζουν.

Πρόγραμμα Μαθημάτων

1ο Εξάμηνο

Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση
Στατιστική
Μαθηματικά για Οικονομολόγους
Γενική Οικονομική Ιστορία
Ξένη Γλώσσα

Μαθήματα Επιλογής
Εισαγωγή στους Η/Υ
Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη και τις Διεθνείς Σχέσεις
Οικονομικό Δίκαιο

2ο Εξάμηνο

Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση ΙΙ
Στατιστική ΙΙ
Μαθηματικά για Οικονομολόγους ΙΙ
Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής
Ξένη Γλώσσα

3ο Εξάμηνο

Μικροοικονομική Θεωρία
Μακροοικονομική Θεωρία
Εισαγωγή στην Οικονομετρία

Κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών

Οικονομική Γεωγραφία

Μαθήματα Επιλογής
Αρχές Κοινωνιολογίας
Μαρξιστική Οικονομική
Μαθηματικά για Οικονομολόγους ΙΙΙ
Οικονομική Ιστορία της Ελλάδος

4ο Εξάμηνο

Μικροοικονομική Θεωρία ΙΙ
Μακροοικονομική Θεωρία ΙΙ
Διεθνής Οικονομική
Ξένη Γλώσσα

Κατεύθυνση Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής

Μεθοδολογία Οικονομικής Επιστήμης

Μαθήματα Επιλογής
Επιχειρηματικότητα
Μαρξιστική Οικονομική ΙΙ

5ο Εξάμηνο

Βιομηχανική Οργάνωση
Οικονομετρία
Ιστορία Οικονομικής Σκέψης
Δημόσια Οικονομική

Κατεύθυνση Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής

Οικονομικά της Εργασίας

Κατεύθυνση Οικονομικής Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικής

Οικονομική της Εργασίας
Οικονομική των Επιχειρήσεων
Αγροτική Οικονομική
Εφαρμογές Η/Υ

Κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών

Αγροτική Οικονομική

Μαθήματα Επιλογής
Ξένη Γλώσσα

6ο Εξάμηνο

Χρήμα και Τραπεζική

Κατεύθυνση Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής

Θεωρία Βιομηχανικής Οργάνωσης
Οικονομετρία ΙΙ
Δημόσια Οικονομική ΙΙ
Θεωρία Οικονομικής Πολιτικής
Οικονομική Ανάπτυξη

Κατεύθυνση Οικονομικής Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικής

Αξιολόγηση Επενδύσεων
Χρηματooικονομική των Επιχειρήσεων

Κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών

Θεωρία Οικονομικής Πολιτικής
Οικονομική Ανάπτυξη

Μαθήματα Επιλογής
Δίκαιο και Οικονομικά
Οικονομική Κοινωνιολογία
Ξένη Γλώσσα VI

7ο Εξάμηνο

Κατεύθυνση Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής

Διεθνείς Νομισματικές Σχέσεις
Νομισματική Θεωρία και Πολιτική
Θεωρία Παιγνίων και Αβεβαιότητας

Κατεύθυνση Οικονομικής Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικής

Ανάλυση Χρηματαγορών και Κεφαλαιαγορών
Τραπεζική Θεωρία και Πρακτική
Χρηματοοικονομικά Θέματα
Οικονομική του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων

Κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών

Διεθνείς Νομισματικές Σχέσεις
Οικονομική του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων
Νομισματική Θεωρία και Πολιτική

8ο Εξάμηνο

Κατεύθυνση Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής

Θέματα Δυναμικής Οικονομικής
Θεωρία Οικονομικής Μεγέθυνσης
Θεωρία και Πολιτική Διεθνούς Εμπορίου

Κατεύθυνση Οικονομικής Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικής

Προχωρημένη Χρηματοοικονομική Λογιστική (Λογιστική ΙΙ)
Εφαρμοσμένη Βιομηχανική Οργάνωση
Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Παραγώγων

Κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών

Πολιτική Οικονομία της Ε.Ε.
Θεωρία Οικονομικής Μεγέθυνσης
Θεωρία και Πολιτική Διεθνούς Εμπορίου
Περιφερειακή και Αστική Οικονομική

Μαθήματα Επιλογής
Διάρθρωση και Προβλήματα της Ελληνικής Οικονομίας
Χρονολογικές Σειρές και Προβλέψεις

Μαθήματα Επιλογής

Ιδιωτικό Δίκαιο
Αρχές Κοινωνιολογίας
Οικονομική Ιστορία της Ελλάδος
Μαρξιστική Οικονομική
Μαθηματικά για Οικονομολόγους ΙΙΙ
Μαρξιστική Οικονομική ΙΙ
Επιχειρηματικότητα
Δίκαιο και Οικονομικά
Διάρθρωση και Προβλήματα της Ελληνικής Οικονομίας
Χρονολογικές Σειρές και Προβλέψεις
Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη και τις Διεθνείς Σχέσεις
Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Λογιστική (Λογιστική Ι)
Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων
Εμπορικό Δίκαιο Ι (Θεσμικά Θέματα Οργάνωσης των Επιχειρήσεων)
Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων
Διαφήμιση & Προώθηση Πωλήσεων
Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων
Λογιστική Κόστους
Εφαρμογές Επιχειρηματικής Πληροφορικής
Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα
Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ
Ανάλυση & Σχεδίαση Πληροφοριακών Συστημάτων
Ασύρματα Δίκτυα & Κινητές Επικοινωνίες
Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων
Διακριτά Μαθηματικά
Δίκτυα Επικοινωνιών
Δομές Δεδομένων
Ειδικά Θέματα Διακριτών Μαθηματικών
Ειδικά Θέματα Επιχειρησιακής Έρευνας
Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Υπολογιστών
Εξόρυξη Γνώσης από Βάσεις Δεδομένων και τον Παγκόσμιο Ιστό
Λογική
Οργάνωση Συστημάτων Υπολογιστών
Προγραμματισμός Υπολογιστών με C++
Συστήματα Ανάκτησης Πληροφοριών
Τεχνητή Νοημοσύνη
Υπολογιστικά Μαθηματικά
Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ
Ψυχολογία
Διαφήμιση
Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων
Εταιρική Επικοινωνιακή Στρατηγική
Εταιρική Ηθική και Υπευθυνότητα
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης
Αναλυτική Διαδικτύου
Αναλυτική Μάρκετινγκ
Διοίκηση Ποιότητας & Αλλαγών
Συμβουλευτική των Επιχειρήσεων
Βιομηχανικό (B2B) Μάρκετινγκ
Δημοσιές Σχέσεις & Διαχείριση Κρίσεων
Μάρκετινγκ Λιανικού & Χονδρικού Εμπορίου
Μάρκετινγκ Υπηρεσιών
Σχεδιασμός Δημιουργικού & Διαφημιστικών Μηνυμάτων
Εισαγωγή στον Προγραμματισμό με R
Στοχαστικές Διαδικασίες
Εισαγωγή στη Μαθηματική Ανάλυση
Δημογραφική Στατιστική
Στατιστική κατά Bays
Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας
Θεωρητική Στατιστική
Αναλογιστικά II
Θεωρία Πιθανοτήτων
Στατιστική Μάθηση
Βιοστατιστική II
Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Έρευνα
Στοχαστικές Διαδικασίες II
Λογιστική των Επιχειρηματικών Συνενώσεων
Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα μέσω Διαδικτύου
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Ελεγκτική
Στοιχειά Ανάπτυξης Επιχειρησιακών Λύσεων με τη βοήθεια της Πληροφορικής
Βάσεις Δεδομένων
Οργανώσιμη Συμπεριφορά & Ηγεσία
Διοίκηση Επιχειρήσεων & Τεχνολογία
Διοίκηση Έργων & Προγραμμάτων
Μέθοδοι Βελτιστοποίησης στη Διοικητική Επιστήμη
Οργανώσιμη Ψυχολογία
Χρηματοοικονομική Μηχανική