Οικονομικής Επιστήμης – Πανεπιστήμιο Πειραιώς (315)

Περιεχόμενο και Δομή Σπουδών

Το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος απαρτίζεται από έναν κορμό βασικών μαθημάτων καθώς και από σύγχρονα μαθήματα επιλογής και αποσκοπεί στη μετάδοση γνώσεων, στην καλλιέργεια του επιστημονικού προβληματισμού των φοιτητών και στον προσανατολισμό τους στις επιστημονικές μεθόδους εργασίας και έρευνας.

Η διδασκαλία συνοδεύεται από φροντιστηριακές ασκήσεις, σεμινάρια, εργασίες των φοιτητών και συζητήσεις μέσα στις αίθουσες διδασκαλίας.

Για τη λήψη πτυχίου απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε 44 μαθήματα, ενώ το μάθημα της ξένης γλώσσας θα πρέπει να εξετάζεται με επιτυχία, αλλά δεν υπολογίζεται στο γενικό βαθμό του πτυχίου.

Αναλυτικά οι φοιτητές θα πρέπει να εξετασθούν επιτυχώς σε 44 μαθήματα ως εξής:

  • Στο 1o & 2o εξάμηνο: σε πέντε (5) Υποχρεωτικά μαθήματα (Υ)
  • Στο 3o & 4o εξάμηνο: σε τέσσερα (4) Υποχρεωτικά μαθήματα, σε ένα (1) μάθημα επιλογής (Ε) και μία (1) ξένη γλώσσα
  • Στο 5ο, 6ο εξάμηνο: σε τρία (3) Υποχρεωτικά μαθήματα, σε δύο (2) μαθήματα επιλογής (Ε) μία (1) ξένη γλώσσα
  • Στο 7ο & 8ο εξάμηνο: σε τρία (3) Υποχρεωτικά μαθήματα και σε δύο (2) μαθήματα επιλογής (Ε)

Πρακτική Άσκηση

Το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές να ασκηθούν για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών σε ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς, που παρέχουν θέσεις πρακτικής άσκησης κατά δυο χρονικές περιόδους στο 4ο έτος της φοίτησής τους.

Πρόγραμμα Μαθημάτων

1ο Εξάμηνο

Εισαγωγή στη Μικροοικονομική
Εισαγωγή στη Μακροοικονομική
Μαθηματικά
Στατιστική
Πληροφοριακά Συστήματα

2ο Εξάμηνο

Εισαγωγή στη Μικροοικονομική ΙΙ
Εισαγωγή στη Μακροοικονομική ΙΙ
Μαθηματικά ΙΙ
Στατιστική ΙΙ
Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων

3ο Εξάμηνο

Μικροοικονομική
Μακροοικονομική
Λογιστική
Χρηματοοικονομική
Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά

Μαθήματα Επιλογής (1 από τα παρακάτω)
Αστικό Δίκαιο
Αγροτική Οικονομική
Οικονομική των Μεταφορών και της Ναυτιλίας
Χρήμα και Τράπεζες
Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές

4ο Εξάμηνο

Μικροοικονομική ΙΙ
Μακροοικονομική ΙΙ
Λογιστική ΙΙ
Χρηματοοικονομική ΙΙ
Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά

Μαθήματα Επιλογής (1 από τα παρακάτω)
Επιχειρησιακή Έρευνα
Εμπορικό Δίκαιο
Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές ΙΙ
Οικονομικά των Τηλεπικοινωνιών και των Δικτύων
Οικονομικά της Κοινωνικής Προστασίας

5ο Εξάμηνο

Οικονομετρία
Δημόσια Οικονομική
Περιφερειακή Οικονομική
Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά

Μαθήματα Επιλογής (2 από τα παρακάτω)
Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές ΙΙΙ
Οικονομικά της Ενέργειας και των Φυσικών Πόρων
Μάρκετινγκ
Διεθνής Χρηματοοικονομική
Οικονομική Πολιτική
Οικονομικά της Εκπαίδευσης
Ηλεκτρονικό Εμπόριο
Οικονομικά του Τουρισμού

6ο Εξάμηνο

Οικονομετρία ΙΙ
Δημόσια Οικονομική ΙΙ
Οικονομική των Επιχειρήσεων και των Αποθεμάτων
Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά

Μαθήματα Επιλογής (2 από τα παρακάτω)
Επιχειρηματικότητα
Οικονομική του Περιβάλλοντος
Οικονομική της Εργασίας
Χωροταξική Ανάλυση
Διοίκηση και Αξιολόγηση Υπηρεσιών Υγείας
Ελεγκτική
Ρυθμιστική Πολιτική
Ειδικά Θέματα Μικροοικονομικής
Τραπεζική Οικονομική

7ο Εξάμηνο

Διεθνές Εμπόριο
Βιομηχανική Οργάνωση
Οικονομική Μεγέθυνση
Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά

Μαθήματα Επιλογής (2 από τα παρακάτω)
Θέματα Εφαρμοσμένης Οικονομετρίας
Αξιολόγηση Επενδύσεων
Οικονομικά της Υγείας και της Ασφάλισης
Μαθηματική Οικονομική
Ειδικά Θέματα Δημόσιας Οικονομικής
Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής
Ηγεσία στην Ψηφιακή Εποχή
Οικονομικά των Ανισοτήτων και της Φτώχειας

8ο Εξάμηνο

Διεθνείς Νομισματικές Σχέσεις
Νομισματική Θεωρία
Επιχειρησιακή Στρατηγική
Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά

Μαθήματα Επιλογής (2 από τα παρακάτω)
Βιομηχανική και Τεχνολογική Πολιτική
Οικονομοτεχνικές Μελέτες
Ειδικά Θέματα Μακροοικονομικής
Διεθνείς Επιχειρήσεις και Επενδύσεις
Δημοσιονομική Πολιτική
Μεταφορές και Εφοδιαστική Αλυσίδα
Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Αγορά Ακινήτων
Ειδικά Θέματα στα Οικονομικά της Υγείας
Ειδικά Θέματα Νομισματικής Πολιτικής
Βιώσιμη Επιχειρηματικότητα και Βιώσιμη Ανάπτυξη
Ιστορία Οικονομικών Θεωριών
Πρακτική Άσκηση