Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης – Πάντειο Πανεπιστήμιο (152)

Περιεχόμενο και Δομή Σπουδών

Τα διδασκόμενα μαθήματα του τμήματος Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου διακρίνονται σε Υποχρεωτικά (ΥΠ) και Επιλογής (ΕΠ).

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει συνολικά πέντε (5) μαθήματα σε κάθε εξάμηνο, όπου στα τα τέσσερα (4) πρώτα εξάμηνα όλα τα μαθήματα είναι υποχρεωτικά. Από το 5ο εξάμηνο το Πρόγραμμα περιλαμβάνει υποχρεωτικά μαθήματα (ΥΠ) και μαθήματα επιλογής (ΕΠ).

Για την απόκτηση πτυχίου, το σύνολο των μαθημάτων που απαιτείται είναι σαράντα (40), τα οποία ισοδυναμούν με 160 Διδακτικές Μονάδες και 240 μονάδες ECTS.

Μετά το Δ’ Εξάμηνο, ο φοιτητής μπορεί να επιλέξει πρακτική άσκηση διάρκειας τριών μηνών, η οποία θα εμφανίζεται στην αναλυτική βαθμολογία του φοιτητή χωρίς βαθμολογία και διδακτικές μονάδες.

Πρόγραμμα Μαθημάτων

1ο Εξάμηνο

Εισαγωγή στην Περιφερειακή Επιστήμη
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
Στατιστική
Μαθηματικά
Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα

2ο Εξάμηνο

Οικονομική των Επιχειρήσεων και Λογιστική
Στατιστική ΙΙ
Μαθηματικά ΙΙ
Οικονομική και Αστική Γεωγραφία
Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία ΙΙ

3ο Εξάμηνο

Ανάλυση Τόπου Εγκατάστασης
Χωροταξία – Χωρικός Σχεδιασμός
Μικροοικονομική Θεωρία Ι
Μακροοικονομική Θεωρία & Πολιτική Ι
Θεσμικό Πλαίσιο Περιφερειακής Ανάπτυξης

4ο Εξάμηνο

Μικροοικονομική Θεωρία ΙΙ
Οικονομική Αστικών Κέντρων
Δημόσια Οικονομική: Οικονομικές Λειτουργίες του Κράτους
Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική ΙΙ
Ποσοτικές Μέθοδοι Οικονομικής Ανάλυσης

5ο Εξάμηνο

Οικονομική Ανάπτυξη
Οικονομετρία
Μέθοδοι Περιφερειακής Ανάλυσης
Δημόσια Οικονομική: Δημοσιονομικοί Θεσμοί

Μαθήματα Επιλογής (1 από τα παρακάτω)
Εφαρμοσμένη Στατιστική
Οικονομικό Δίκαιο
Πολιτικές Συνοχής της ΕΕ
Γενική Λογιστική
Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και Περιφερειακή Ανάλυση
Τοπική Ανάπτυξη: Θεωρία & Πολιτική
Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός

6ο Εξάμηνο

Οικονομική της Εργασίας
Περιφερειακή Οικονομική Ανάλυση
Οικονομική & Πολιτική Περιβάλλοντος
Νομισματική και Πιστωτική Θεωρία και Πολιτική

Μαθήματα Επιλογής (1 από τα παρακάτω)
Πρότυπα Χωροθέτησης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων
Χωρικός Σχεδιασμός & Βιώσιμη Ανάπτυξη: Πολιτικές, Μέθοδοι & Εργαλεία
Οικονομική Θεωρία από τη σκοπιά του φύλου
Μικροοικονομική Ανάλυση
Τραπεζικές Χρηματοδοτήσεις
Δημόσιο Λογιστικό

7ο Εξάμηνο

Περιφερειακή Οικονομική Πολιτική
Οικονομική Ανάλυση και Πολιτική Μεταφορών
Βιομηχανική Οικονομική & Πολιτική

Μαθήματα Επιλογής (2 από τα παρακάτω)
Οικονομική Μεγέθυνση
Δημοσιονομική Θεωρία & Πολιτική ΙΙ
Πολεοδομική Οικιστική Ανάπτυξη & Πολιτική
Πολιτιστική Ανάπτυξη & Πολιτική
Κεφαλαιαγορά & Χρηματαγορά
Σχολές Οικονομικής Σκέψης
Οικονομική Περιβάλλοντος, Φυσικών Πόρων, Βιώσιμης Ανάπτυξης
Περιφερειακή Ανάπτυξη και Υποδομές
Διοικητική Λογιστική και Λογιστική Εταιριών
Πολιτικές Απασχόλησης και Μέθοδοι Αξιολόγησης
Η Ταυτότητα των Ελληνικών & Ευρωπαϊκών Περιφερειών
Οικονομική Ακίνητης Περιουσίας
Χωρική και Εφαρμοσμένη Οικονομετρία

8ο Εξάμηνο

Διεθνής Οικονομική
Περιφερειακός Προγραμματισμός
Οικονομικοί Θεσμοί & Πολιτικές της ΕΕ

Μαθήματα Επιλογής (2 από τα παρακάτω)
Αξιολόγηση Περιφερειακών Προγραμμάτων
Ελληνική Οικονομία
Οικονομική & Κοινωνική Πολιτική
Πολιτική Γης και Κατοικίας
Τουριστική Ανάπτυξη
Πληροφορική και Οικονομία
Περιβαλλοντική Ιστορία και Πολιτική
Σχεδιασμός & Διοίκηση Έργου
Αξιολόγηση Ιδιωτικών & Δημόσιων Επενδύσεων
Οικονομετρία ΙΙ
Παγκοσμιοποίηση
Οικονομικά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Πτυχιακή Εργασία