Οικονομικό Τμήμα – Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ) (867)

Περιεχόμενο και Δομή Σπουδών

Η φοίτηση στο Οικονομικό ΣΣΑΣ διαρκεί 4 έτη, όπως ισχύει γενικότερα και για τις Οικονομικές σπουδές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Οι μαθητές της Σχολής ακολουθούν το ίδιο πρόγραμμα σπουδών όπως όλοι οι άλλοι φοιτητές, και έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις, ενώ διδάσκονται όλα τα προβλεπόμενα από το πρόγραμμα του ΑΠΘ μαθήματα, και πραγματοποιούν πρακτική εξάσκηση στα εργαστήρια του.

Αξιολόγηση Μαθήματος

Η βαθμολογική κλίμακα όλων των εξετάσεων είναι από 0-100. Ο τελικός βαθμός κάθε μαθήματος προκύπτει από τον μέσο όρο του προφορικού βαθμού και του βαθμού της κανονικής γραπτής εξέτασης.

Θεωρείται επιτυχών και προάγεται από τάξη σε τάξη ή αποφοιτά από τη Σχολή ο Εύελπις που ικανοποιεί ταυτόχρονα τις εξής προϋποθέσεις:

  • Έχει λάβει σε κάθε μάθημα βαθμό σαράντα (40) και άνω.
  • Το σύνολο μορίων που έχει συγκεντρώσει είναι μεγαλύτερο από τη βάση μορίων.

Σε περίπτωση μη ικανοποίησης των παραπάνω προϋποθέσεων θεωρείται αποτυχών ή επανεξεταστέος. Οι απορριφθέντες, σε μία εκ των τάξεων, Ευέλπιδες δύνανται να επαναλάβουν την τάξη αυτή κατά το επόμενο έτος και για μία μόνο φορά.

Η συνολική όμως διάρκεια εκπαιδεύσεως στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων δε δύναται να είναι ανώτερη των 5 ετών.

Πρόγραμμα Μαθημάτων – Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση

1ο Εξάμηνο

Πληροφορική
Μικροοικονομική
Στατιστική
Μαθηματικά
Διοίκηση Επιχειρήσεων

2ο Εξάμηνο

Μακροοικονομική
Πληροφορική ΙΙ
Στατιστική ΙΙ
Μαθηματικά ΙΙ
Χρηματοοικονομική Λογιστική

3ο Εξάμηνο

Μικροοικονομική ΙΙ
Οικονομική Ιστορία
Οικονομική Ανάπτυξη
Διεθνής Οικονομική
Οικονομική Επιχειρήσεων
Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ

4ο Εξάμηνο

Οικονομετρία
Μακροοικονομική ΙΙ
Πολιτική Οικονομία
Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ
Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών
Αγγλικά ή Γερμανικά

5ο Εξάμηνο

Κατεύθυνση Ανάπτυξης και Προγραμματισμού

Ανάλυση Χρονοσειρών
Δημόσια Οικονομική
Νομισματική & Τραπεζική Οικονομική
Ειδικά Θέματα Μικροοικονομίας

Μαθήματα Επιλογής
Προγραμματισμός και Σχεδιασμός Οικονομικής Ανάπτυξης
Ελληνική Οικονομική Ιστορία
Μαθηματική Οικονομική
Οικονομική των Διακρίσεων
Οικονομικά της Άμυνας

Κατεύθυνση Γενικής Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής

Ανάλυση Χρονοσειρών
Δημόσια Οικονομική
Νομισματική & Τραπεζική Οικονομική
Ειδικά Θέματα Μικροοικονομίας

Μαθήματα Επιλογής
Ευρωπαϊκή Οικονομία
Μαθηματική Οικονομική
Οικονομικά της Άμυνας

Κατεύθυνση Οικονομικής των Επιχειρήσεων

Ανάλυση Χρονοσειρών
Χρηματοοικονομική Ανάλυση
Διοίκηση Υπηρεσιών
Οργανωτική Θεωρία & Οργανωσιακή Συμπεριφορά

Μαθήματα Επιλογής
Συμπεριφορά Καταναλωτή
Τεχνικές Προσομοίωσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα
Υποδείγματα Αποθεμάτων & Προβλέψεων
Έρευνα Μάρκετινγκ

6ο Εξάμηνο

Κατεύθυνση Ανάπτυξης και Προγραμματισμού

Θεωρίες Οικονομικής Μεγέθυνσης
Οικονομία της Υγείας
Ειδικά Θέματα Μακροοικονομίας
Οικονομική του Χώρου

Μαθήματα Επιλογής
Θέματα Πολιτικής Οικονομίας
Γεωργική Οικονομική
Οικονομικά των Προμηθειών του Δημοσίου
Εφαρμοσμένη Στατιστική Έρευνα

Κατεύθυνση Γενικής Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής

Θεωρίες Οικονομικής Μεγέθυνσης
Οικονομία της Υγείας
Ειδικά Θέματα Μακροοικονομίας
Οικονομική του Χώρου

Μαθήματα Επιλογής
Δημόσια Οικονομική ΙΙ
Οικονομικά των Προμηθειών του Δημοσίου
Θεωρία Παιγνίων
Εφαρμοσμένη Στατιστική Έρευνα

Κατεύθυνση Οικονομικής των Επιχειρήσεων

Επιχειρησιακή Έρευνα
Χρηματοοικονομική Ανάλυση ΙΙ
Εισαγωγή στην Εφοδιαστική και τη Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας
Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

Μαθήματα Επιλογής
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης – Ηλεκτρονικό Εμπόριο
Εφαρμογές Θεωρίας Παιγνίων στη Διοίκηση
Διοικητική Λογιστική
Χρηματοοικονομική Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων
Επιχείρηση & Κοινωνία: Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Κοστολόγηση
Διοίκηση Λιανικού Εμπορίου και Δικτύου Διανομής
Μάρκετινγκ Υπηρεσιών
Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων – Επιχειρηματικότητα

7ο Εξάμηνο

Κατεύθυνση Ανάπτυξης και Προγραμματισμού

Ιστορία Οικονομικών Θεωριών
Διεθνής Μακροοικονομική
Περιφερειακή Οικονομική Ανάπτυξη
Βιομηχανική Οργάνωση & Πολιτική

Μαθήματα Επιλογής
Τουριστική Ανάπτυξη
Σεμινάριο Οικονομικής Έρευνας
Ειδικά Θέματα Οικονομικής Πληροφορικής

Κατεύθυνση Γενικής Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής

Ιστορία Οικονομικών Θεωριών
Διεθνής Μακροοικονομική
Περιφερειακή Οικονομική Ανάπτυξη
Βιομηχανική Οργάνωση & Πολιτική

Μαθήματα Επιλογής
Θεωρία Οικονομικής Πολιτικής
Σεμινάριο Οικονομικής Έρευνας
Ειδικά Θέματα Οικονομικής Πληροφορικής

Κατεύθυνση Οικονομικής των Επιχειρήσεων

Διαφήμιση
Στρατηγικό Μάνατζμεντ
Θεωρία Λήψης Αποφάσεων
Ειδική Λογιστική

Μαθήματα Επιλογής
Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα
Τραπεζική Χρηματοοικονομική
Διοίκηση Ποιότητας & Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας
Εφαρμογές Θεωρίας Παιγνίων στη Διοίκηση
Χρηματοοικονομική Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων

8ο Εξάμηνο

Κατεύθυνση Ανάπτυξης και Προγραμματισμού

Χρηματοοικονομική Οικονομετρία
Οικονομικά της Εργασίας
Πολιτικές Οικονομικής Ανάπτυξης
Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Μαθήματα Επιλογής
Περιφερειακή Οικονομική Ανάπτυξη ΙΙ
Ελληνική Κεφαλαιαγορά
Θεωρία Οικονομικής Πολιτικής
Πρακτική Άσκηση

Κατεύθυνση Γενικής Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής

Χρηματοοικονομική Οικονομετρία
Οικονομικά της Εργασίας
Πολιτικές Οικονομικής Ανάπτυξης
Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Μαθήματα Επιλογής
Πειραματικά Οικονομικά
Οικονομική Περιβάλλοντος και της Ενέργειας
Ελληνική Κεφαλαιαγορά
Περιφερειακή Οικονομική Ανάπτυξη ΙΙ
Πρακτική Άσκηση

Κατεύθυνση Οικονομικής των Επιχειρήσεων

Ελεγκτική
Στρατηγικό Μάρκετινγκ
Διοικητική Λογιστική – Λογιστική Κόστους
Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

Μαθήματα Επιλογής
Επενδύσεις
Φορολογική Λογιστική
Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα
Πρακτική Άσκηση