Οικονομικών Επιστημών – Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) (309)

Ethniko & Kapodistriako Panepistimio Athinon - Oikonomologos.gr - logoΤο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών είναι ένα από τα τέσσερα τμήματα της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών(τα άλλα τρία είναι το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης,το Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και το Τμήμα Τουρκικών Σπουδών) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Τομείς Τμήματος

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών είναι οργανωμένο σε επτά τομείς που περιλαμβάνουν τις συγγενέστερες ειδικότητες. Η δημιουργία τους αποβλέπει στον αποδοτικότερο συντονισμό του εκπαιδευτικού έργου και της επιστημονικής έρευνας.

Οι τομείς αυτοί είναι:

  1. Πολιτικής Οικονομίας
  2. Ιστορίας, Οικονομικής Ανάπτυξης και Διεθνούς Οικονομικής
  3. Οικονομίας, Πολιτικής και Κράτους
  4. Οικονομικής και Διοίκησης των Επιχειρήσεων – Χρηματοοικονομικής
  5. Φιλοσοφίας, Μεθοδολογίας και Ιστορίας
  6. Μαθηματικών και Πληροφορικής
  7. Στατιστικής και Οικονομετρίας

>Τομέας Ι Πολιτικής Οικονομίας

Ο Τομέας Πολιτικής Οικονομίας είναι ο μεγαλύτερος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ. Τα μέλη ΔΕΠ του Τομέα διδάσκουν και ερευνούν στο χώρο της Πολιτικής Οικονομίας, της Οικονομικής Θεωρίας και της Εφαρμοσμένης Οικονομικής.

Σε άλλα πανεπιστήμια, οι σχετικοί τομείς είναι συνήθως γνωστοί ως, απλώς, «Οικονομική Θεωρία». Στο Πανεπιστήμιο Αθηνών διατηρείται ο όρος «Πολιτική Οικονομία» καθώς θεωρείται ότι δεν είναι μόνο θέμα ορολογίας. Είναι και θέμα ουσίας. Υπογραμμίζει την πεποίθηση ότι τα μεγάλα θεωρητικά ζητήματα της οικονομίας, ανεξάρτητα από το εάν προκύπτουν στην σφαίρα της μακροοικονομικής ή της μικροοικονομικής θεωρίας, ή των εφαρμογών τους, δεν είναι προσπελάσιμα παρά μόνο εάν μελετηθούν στο πλαίσιο μιας προσέγγισης που, ναι μεν κάνει εκτεταμένη χρήση των τελευταίων ποσοτικών τεχνικών, όμως συνδυάζει την οικονομική θεωρία με την ιστορία, την φιλοσοφία, και τις υπόλοιπες κοινωνικές και πολιτικές επιστήμες.

>Τομέας ΙΙ Ιστορίας, Οικονομικής Ανάπτυξης και Διεθνούς Οικονομικής

Ο Τομέας Ανάπτυξης και Διεθνούς Οικονομικής επικεντρώνει την προσοχή του σε ζητήματα που αφορούν την οικονομική μεγέθυνση, την αναπτυξιακή διαδικασία και την διεθνή οικονομική. Παράλληλα, τα μέλη του τομέα ασχολούνται και με ζητήματα χάραξης πολιτικής που συνοδεύουν την παραπάνω θεματολογία, τόσο στην ελληνική οικονομία, όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Πέρα από τις βασικές θεωρίες οικονομικής μεγέθυνσης και ανάπτυξης, μεγάλο μέρος της ερευνητικής προσπάθειας των μελών του τομέα αφορά σύγχρονα ζητήματα τεχνολογικής αλλαγής και ανταγωνιστικότητας, καθώς και στην επίδρασή των εννοιών αυτών στους ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης.

Επιπλέον καθηγητές και συνεργάτες του τομέα ασχολούνται με αναπτυξιακά θέματα, καθώς με τα πολιτικά, κοινωνικά και οικονομικά ζητήματα που εγείρονται κατά την αναπτυξιακή διαδικασία (επιχειρηματικότητα, ευρωπαϊκή οικονομία, αποτύπωση επενδύσεων, κλπ.). Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε ζητήματα που αφορούν τον σχηματισμό και την αξιοποίηση του ανθρωπίνου κεφαλαίου ως αναπόσπαστο μέρος της αναπτυξιακής και εξελικτικής διαδικασίας.

Μέρος του διδακτικού και ερευνητικού δυναμικού του τομέα ασχολείται με θέματα διεθνούς εμπορίου, ξένων επενδύσεων και της λειτουργίας πολυεθνικών εταιρειών. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στα ζητήματα αυτά σε σχέση με την διαδικασία μεγέθυνσης και οικονομικής ανάπτυξης.

Ξεχωριστό ενδιαφέρον επιφυλάσσει ο τομέας και σε ζητήματα σύγκλισης επιμέρους δεικτών μεταξύ ανεπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στις αναπτυξιακές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε σχέση με ανεπτυγμένες χώρες (χώρες μέλη του ΟΟΣΑ).

>Τομέας ΙΙΙ Οικονομίας, Πολιτικής και Κράτους

Το επιστημονικό αντικείμενο του τομέα είναι η Οικονομική της Δημόσιας Πολιτικής και του Δημόσιου Τομέα και ο ρόλος του κράτους στην οικονομία.

Παλαιότερα, η Δημόσια Οικονομική εστιαζόταν στις πηγές των εσόδων, δηλαδή τη φορολογία, ενώ σήμερα εστιάζεται στην ανάλυση του ρόλο του κράτους στην οικονομία, τη δημόσια επιλογή και την ανάλυση των επιπτώσεων από τις παρεμβάσεις του κράτους στους διαφόρους κλάδους της οικονομίας.

Επομένως το αντικείμενο του τομέα περιλαμβάνει θεωρητικά και εφαρμοσμένα θέματα στον ευρύτερο χώρο της οικονομικής του δημόσιου τομέα και της δημόσιας πολιτικής. Στα θεωρητικά θέματα περιλαμβάνονται η Θεωρία της Φορολογίας, η Θεωρία των Δημοσίων Δαπανών, η Οικονομική Ανάλυση της Παρέμβασης του Κράτους στην Οικονομία, η Θεωρία της Δημόσιας Επιλογής.

Στο αντικείμενο του τομέα περιλαμβάνονται επίσης η νομισματική πολιτική, ο τραπεζικός τομέας και ο ρόλος του χρήματος στην οικονομία, ενώ τα εφαρμοσμένα θέματα αφορούν κυρίως στην ανάλυση των επιπτώσεων της κρατικής παρέμβασης στους διαφόρους κλάδους της οικονομίας και θεμελιώνουν την επιλογή μέτρων δημόσιας πολιτικής, στους διάφορους κλάδους της οικονομίας.

>Τομέας IV Οικονομικής και Διοίκησης των Επιχειρήσεων – Χρηματοοικονομικής

Ο Τομέας Οικονομικής και Διοίκησης Επιχειρήσεων – Χρηματοοικονομικής ασχολείται με την εφαρμογή της οικονομικής επιστήμης στην διοίκηση των επιχειρήσεων.

Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει θέματα που αναπτύσσονται γύρω από την οικονομική των επιχειρήσεων, τη λογιστική, τηχρηματοοικονομική διοίκηση, την ανάλυση επενδύσεων και διαχείριση χαρτοφυλακίου, την επιχειρηματική στρατηγική, την επιχειρησιακή οργάνωση και το μάρκετινγκ.

Σε προπτυχιακό επίπεδο, ο Τομέας προσφέρει εκείνα τα μαθήματα που προετοιμάζουν τους φοιτητές να αναλάβουν θέσεις ευθύνης: (α) στον ιδιωτικό τομέα ως στελέχη διοίκησης επιχειρήσεων και οργανισμών, τραπεζών, χρηματιστηριακών εταιρειών, ελεγκτικών εταιρειών και ως ελεύθεροι επαγγελματίες, σύμβουλοι επιχειρήσεων, και λογιστές, (β) στον δημόσιο τομέα ως στελέχη της δημόσιας διοίκησης και δημόσιων οργανισμών.

Σε όσους φοιτητές αναζητούν μεγαλύτερη εξειδίκευση προσφέρει την ευκαιρία μεταπτυχιακών σπουδών στη διοίκηση των επιχειρήσεων και τραπεζών, στη χρηματοοικονομική και στη λογιστική, καθώς επίσης και εκπόνησης διδακτορικής διατριβής εντός ενός δομημένου διδακτορικού προγράμματος.

>Τομέας V Φιλοσοφίας, Μεθοδολογίας και Ιστορίας

Οι στόχοι του Τομέα είναι αφενός μεν να προσφέρει το απαραίτητο επιστημολογικό – μεθοδολογικό πλαίσιο που διαμορφώνει τα Οικονομικά ως μία εκ των κοινωνικών επιστημών, αφετέρου δε να προσφέρει την ιστορική διάσταση που είναι απαραίτητη για την κατανόηση των οικονομικών φαινομένων.

Τα προσφερόμενα μαθήματα δίνουν τη δυνατότητα στο φοιτητή να κατανοήσει τη διαδικασία συγκρότησης των κοινωνικών επιστημών και το φιλοσοφικό πλαίσιο που καθορίζει τις επι μέρους θεωρίες της πολιτικής οικονομίας.

Επιπλέον ο Τομέας μέσω της ενασχόλησης των μελών του με την ιστορία της οικονομικής σκέψης υποδεικνύει τις διαδρομές που ακολούθησαν οι οικονομολόγοι για να διαμορφώσουν τις σημερινές τάσεις της οικονομικής θεωρίες.

Τέλος, ο Τομέας προσφέρει ένα σημαντικό αριθμό μαθημάτων οικονομικής ιστορίας που αποβλέπουν στη σύνδεση της οικονομικής θεωρίας με την εμπειρική πραγματικότητα και στη διερεύνηση των ορίων κατανόησης των οικονομικών φαινομένων στο παρελθόν αλλά και στο παρόν.

>Τομέας VI Μαθηματικών και Πληροφορικής

Ο Τομέας Μαθηματικών και Πληροφορικής διδάσκει μαθηματικές έννοιες και μεθόδους που χρησιμοποιούνται στα οικονομικά με ευρεία χρήση εφαρμογών, ενώ σε ορισμένα μαθήματα χρησιμοποιούνται πακέτα πληροφορικής.

Από πλευράς γνώσεων, καλλιεργείται η αναλυτική σκέψη για τη βελτίωση της κριτικής ικανότητας των φοιτητών και της δυνατότητας λήψης αποφάσεων. Επίσης, ο Τομέας έχει την ευθύνη του Εργαστηρίου Πληροφορικής του Τμήματος που στηρίζει το εκπαιδευτικό έργο μελών ΔΕΠ και παρέχει στους φοιτητές μαθήματα δεξιοτήτων και σεμινάρια σε τεχνολογίες αιχμής.

Τα μέλη ΔΕΠ του Τομέα εργάζονται ερευνητικά σε πληθώρα θεμάτων στη βελτιστοποίηση, αριθμητικές προσεγγίσεις, δυναμικά συστήματα, βέλτιστο έλεγχο, πιστωτικό κίνδυνο, οικονομική ανάλυση, στρατηγική των επιχειρήσεων και υπολογιστικά συστήματα, δίκτυα επικοινωνιών, εφαρμογές της τηλεματικής, τηλεπικοινωνίες και κοινωνία των πληροφοριών.

>Τομέας VII Στατιστικής & Οικονομετρίας

Κύριος στόχος του Τομέα, παράλληλα με την ανάπτυξη του ποιοτικού ερευνητικού έργου των μελών του, είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, όσον αφορά τις ποσοτικές μεθόδους, επειδή η ορθή χρήση τους θα βοηθήσει στην κατανόηση και στην έρευνα των οικονομικών ζητημάτων και θα επιτρέψει να ανταποκριθούν με επιτυχία στις σύγχρονες επαγγελματικές απαιτήσεις και προκλήσεις.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο να μην περιορισθεί η εκπαίδευση στην ανάλυση των μαθηματικών εννοιών ή στη μηχανιστική χρήση ορισμένων βασικών τεχνικών, αλλά να τους εφοδιάσει με επιστημονική γνώση και κριτική ικανότητα για να εφαρμόσουν τις διαδικασίες και μεθόδους για την κατάλληλη επιλογή και ανάπτυξη των υποδειγμάτων καθώς και για τον αξιόπιστο έλεγχο, ανάλυση, αποτύπωση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων, εξασκώντας τους ταυτόχρονα με ασκήσεις-αναλύσεις περιπτώσεων, σε συνδυασμό με χρήση Η/Υ, όταν χρειάζεται.

Website