Οικονομικών Επιστημών – Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) (309)

Περιεχόμενο και Δομή Σπουδών

Η ελάχιστη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών στο τμήμα Οικονομικών Επιστημών είναι 8 εξάμηνα.

Το πρόγραμμα σπουδών έχει 4 κατηγορίες μαθημάτων. Η ολοκλήρωση των σπουδών απαιτεί την επιτυχή παρακολούθηση 36 μαθημάτων, από τα οποία:

  • 20 μαθήματα είναι Υποχρεωτικά
  • 4 μαθήματα επιλέγονται και αποτελούν βασικά Μαθήματα Επιλογής
  • 4 μαθήματα επιλέγονται από μία ενότητα (Μαθήματα Θεματικών Ενοτήτων). Συνολικά οι διαθεματικές ενότητες είναι 5 και κάθε μια αποτελείται από 6 μαθήματα. Από αυτές θα πρέπει να επιλεγεί μία ενότητα και, κατόπιν, να επιλεγούν 4 από τα 6 μαθήματα αυτής της ενότητας
  • 8 Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής είτε από τα μαθήματα που προσφέρονται από το τμήμα είτε από μαθήματα που προσφέρονται από άλλα τμήματα του Πανεπιστημίου

Πρόγραμμα Μαθημάτων

1ο Εξάμηνο

Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία
Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση
Λογιστική
Μαθηματικά

2ο Εξάμηνο

Μαθηματικά ΙΙ
Πολιτική Οικονομία της Απασχόλησης και του Χρήματος
Εισαγωγή στην Οικονομική Ιστορία
Στατιστική

3ο Εξάμηνο

Μικροοικονομική Θεωρία
Εισαγωγή στη Μακροοικονομική Ανάλυση
Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών και τη Διαχείριση Πληροφοριών

4ο Εξάμηνο

Μικροοικονομική Θεωρία ΙΙ
Μακροοικονομική Θεωρία
Οικονομική των Επιχειρήσεων
Στατιστική ΙΙ

5ο & 6ο Εξάμηνο

Προχωρημένη Οικονομική Ανάλυση
Πολιτική Οικονομία της Ανάπτυξης και της Μεγέθυνσης
Δημόσια Οικονομική
Διεθνής Οικονομική

Εκτός των παραπάνω μαθημάτων οι φοιτητές πλέον μπορούν να αρχίσουν να παρακολουθούν τα μαθήματα επιλογής που αναφέρονται παρακάτω, σύμφωνα πάντα με τους περιορισμούς του Προγράμματος Σπουδών που αναφέρθηκαν παραπάνω

7ο & 8ο Εξάμηνο

Στο τέταρτο έτος οι τελειόφοιτοι του Τμήματος καλούνται να αποφασίσουν την παρακολούθηση των μαθημάτων εκείνων, τα οποία συνιστούν τη βέλτιστη επιλογή τόσο επιστημονικά όσο και σε σχέση με τα μελλοντικά τους σχέδια, μεταξύ των πολλών γνωστικών αντικειμένων και προσεγγίσεων που προσφέρει το τμήμα.

Βασικά Μαθήματα Επιλογής

Αναφέρονται 13 μαθήματα από τα οποία επιλέγονται τουλάχιστον 4:
Βιομηχανική Οικονομική
Οικονομικά του Περιβάλλοντος
Θεωρίες Οικονομικής Μεγέθυνσης
Οικονομικά Μετασχηματισμού και Ανάπτυξης
Πολιτική Οικονομία Κοινωνικής Πολιτικής
Ιστορία Οικονομικών Θεωριών
Εφαρμοσμένη Αναπτυξιακή Οικονομική
Οικονομική Ανάλυση του Χρήματος και της Πίστης
Εφαρμοσμένη Οικονομετρία
Λογιστική ΙΙ
Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων
Οργάνωση και Λειτουργία Υπολογιστικών Συστημάτων
Ελληνική Οικονομική Ιστορία ΙΙ

Μαθήματα Θεματικών Ενοτήτων

Βασικός σκοπός των Θεματικών Ενοτήτων είναι να καθοδηγούν τους φοιτητές στην προσπάθεια συγκρότησης ενός συνεκτικού προγράμματος σπουδών βάσει των μαθημάτων που προσφέρει το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, καθώς οι θεματικές ενότητες που προσφέρονται είναι ενδεικτικές των γνωστικών αντικειμένων που καλύπτουν οι οικονομικές επιστήμες.

Η δομή των ενοτήτων έχει τα εξής χαρακτηριστικά: Κάθε ενότητα αποτελείται από 6 μαθήματα με τα πρώτα 4 να σχετίζονται άμεσα τον τίτλο, ενώ τα τελευταία 2 μαθήματα της κάθε ενότητας ανήκουν σε άλλη θεματική.

Ο λόγος για αυτή την συμβίωση μαθημάτων διαφορετικών θεματικών υπό την ίδια ενότητα είναι ότι, στις οικονομικές επιστήμες, υπάρχουν σημαντικές συνέργιες μεταξύ των γνωστικών αντικειμένων.

Ενότητα Οικονομική Θεωρία και Ιστορία

Πρόκειται για τα θεμέλια της Οικονομικής Επιστήμης. Τα θεματικά μαθήματα της ενότητας «Οικονομική Θεωρία και Ιστορία» συνιστούν δείγματα γραφής του τρόπου με τον οποίο οι θεωρητικοί οικονομολόγοι και οι ιστορικοί των κοινωνιών της αγοράς προσεγγίζουν τα ερωτήματα που αφορούν στην παραγωγή και διανομή του πλούτου της γης, των εθνών και των περιφερειών.

Μαθήματα Θεματικής Ενότητας
Προχωρημένης Μακροοικονομικής
Θεωρία Παιγνίων
Οικονομική Ιστορία του 20ου Αιώνα
Μαρξιστική Πολιτική Οικονομία
Θεωρίες Επιχειρησιακής Οργάνωσης
Δυναμικά Μαθηματικά

Ενότητα Ανάπτυξη και Οικονομική Πολιτική

Η ενότητα αυτή διαμορφώθηκε με τη σύνθεση θεωρητικών προσεγγίσεων, τεχνικών μέτρησης και εμπειρικής παρουσίασης των αναπτυξιακών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η ελληνική οικονομία.

Τα γενικά χαρακτηριστικά και οι θεμελιώδεις μηχανισμοί που τροφοδοτούν τη διαδικασία μετασχηματισμού των οικονομιών εξετάζονται υπό το πρίσμα της διεθνοποίησης των αγορών σε συνδυασμό με την εξέλιξη της Ευρωπαϊκής οικονομικής ολοκλήρωσης.

Παράλληλα, γίνεται εισαγωγή των βασικών εννοιών της οικονομικής ανάλυσης σχετικά με την αναγκαιότητα και τους περιορισμούς κατά την άσκηση οικονομικής και αναπτυξιακής πολιτικής, με συγκεκριμένη εξειδίκευση στην ελληνική οικονομία.

Μαθήματα Θεματικής Ενότητας
Ελληνική Οικονομική Ιστορία
Οικονομική Πολιτική
Ευρωπαϊκή Οικονομική Ολοκλήρωση
Οικονομική Πολιτική στην Ελληνική Οικονομία
Κοινωνικοοικονομική Αξιολόγηση Επενδύσεω
Αξιολόγηση Πενδύσεων

Ενότητα Οικονομική και Διοίκηση των Επιχειρήσεων – Χρηματοοικονομική

Η ενότητα αυτή αποτελεί τη γέφυρα μεταξύ της οικονομικής επιστήμης της αγοράς και των επιχειρήσεων.

Συγκεκριμένα, ο επιστημονικός χώρος της ενότητας περιλαμβάνει θέματα που αναπτύσσονται γύρω από τη θεωρία της επιχείρησης, της επιχειρησιακής οργάνωσης και της επιχειρηματικής στρατηγικής και της χρηματοοικονομικής διαχείρισης και λογιστικής παρακολούθησης των επιχειρήσεων και θέματα που εστιάζονται στις αγορές και προϊόντα χρήματος, κεφαλαίου και παραγώγων.

Η ενότητα προσφέρει εκείνα τα μαθήματα που προετοιμάζουν τους φοιτητές να αναλάβουν θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις, τράπεζες και οργανισμούς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, ενώ για εκείνους τους φοιτητές που αναζητούν θεωρητική και εμπειρική γνώση προσφέρει τη δυνατότητα εμβάθυνσης των σπουδών τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Τα θεματικά μαθήματα της ενότητας «Οικονομική των Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομική» παρέχουν στους φοιτητές τη δυνατότητα να γνωρίσουν τη χρηματοοικονομική επιστήμη, τις θεματικές προσεγγίσεις και την εμπειρική ανάλυση στο χώρο των αγορών χρήματος και κεφαλαίου αλλά και τη θεωρία της επιχείρησης από τη πλευρά της.

Μαθήματα Θεματικής Ενότητας
Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου
Αγορές Χρήματος και Κεφάλαια ΙΙ
Τραπεζική
Θεωρία και Στρατηγική Πολυεθνικών Επιχειρήσεων
Ιστορία των Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικών Θεσμών
Ανάλυση Χρονολογικών Σειρών και Προβλέψεις

Ενότητα Ποσοτικές Μέθοδοι και Πληροφορική

Πρόκειται για μια ενότητα με μαθήματα αναλυτικού χαρακτήρα που ενισχύουν την ποσοτική διάσταση του προγράμματος σπουδών.

Μαθήματα Θεματικής Ενότητας
Γραμμικά Μαθηματικά
Στατιστική ΙΙΙ
Εφαρμοσμένη Οικονομετρία
Βάσεις και Διαχείριση Δεδομένων
Εφαρμοσμένη Επιχειρησιακή Έρευνα
Θεωρία Παιγνίων

Ενότητα Εφαρμοσμένη Οικονομική

Η ενότητα αυτή προσφέρει μαθήματα εφαρμοσμένης οικονομικής ανάλυσης με σκοπό να βοηθήσει τους φοιτητές να συνδυάζουν τη μετάβαση από την οικονομική θεωρία στα πρακτικά πεδία εφαρμογής της.

Προϋποθέτει τη γνώση αντίστοιχων βασικών οικονομικών θεωριών οι οποίες παρέχουν τα κατάλληλα εργαλεία ανάλυσης και διερεύνησης των οικονομικών σχέσεων και αποτελεσμάτων σε συγκεκριμένες αγορές και τομείς των κοινωνιών της αγοράς, π.χ. την αγορά εργασίας, το βαθμό συγκέντρωσης και ανταγωνισμού σε πολύ διαφορετικούς μεταξύ τους κλάδους, τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται η νομισματική πολιτική κλπ.

Η Εφαρμοσμένη Οικονομική παρουσιάζεται στους φοιτητές μέσα από σημαντικά και ενδιαφέροντα ερωτήματα τα οποία καλούνται να απαντήσουν κάνοντας χρήση της οικονομικής θεωρίας και της εμπειρικής μελέτης.

Μαθήματα Θεματικής Ενότητας
Βιομηχανικής Οικονομικής ΙI
Οικονομική της Εργασίας
Οικονομικά της Τεχνολογίας
Νομισματική Θεωρία και Πολιτική
Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου Ι
Εφαρμοσμένη Οικονομική

Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής

Αγροτική Οικονομική και Πολιτική
Ανάλυση & Σχεδιασμός Συστημάτων Λογισμικού
Αναπτυξιακά Εργαλεία Χρηματοδότησης
Αναπτυξιακή Χρηματοοικονομική (Αναπτυξιακά Εργαλεία Χρηματοδότησης)
Ανθρώπινοι Πόροι και Ανάπτυξη
Αριθμητική Ανάλυση
Αρχές και Θεσμοί Δικαίου
Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου
Δημοσιονομική Πολιτική
Διεθνείς Επιχειρήσεις
Διεθνείς Οργανισμοί
Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο
Διεθνής Χρηματοοικονομική
Δίκαιο Οικονομικής Εγκληματικότητας
Δίκαιο των Χρηματοπιστωτικών Αγορών
Δίκτυα Επικοινωνιών και Εφαρμογές Τηλεματικής
Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων
Δομές Δεδομένων και Αρχές Προγραμματισμού Υπολογιστών
Ειδικά Θέματα Διεθνούς Οικονομικής
Ειδικά θέματα Ιστορίας Οικονομικών Θεωριών
Ειδικά Θέματα Οικονομικής Ιστορίας
Ειδικά Θέματα Διεθνούς Οικονομικής
Ειδικά Θέματα Ιστορίας Οικονομικών Θεωριών
Ειδικά Θέματα Οικονομικής Ανάπτυξης: Επιχειρηματικότητα
Ειδικά Θέματα Οικονομικής Ιστορίας
Ειδικά Θέματα Τραπεζικής Οικονομικής
Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής
Εισαγωγή στα Μαθηματικά
Εισαγωγή στην Επιστήμη του Δικαίου
Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις
Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ
Ελληνική Οικονομική Ιστορία ΙΙ
Εμπορικό Δίκαιο
Επιχειρηματική Πολιτική και Στρατηγική
Εταιρική Χρηματοοικονομική
Ευρωπαϊκή Σύγκλιση: Θεωρία και Πρακτική
Εφαρμογές Ποσοτικών Μεθόδων για τη λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων
Στατιστικά Υποδείγματα για Οικονομολόγους
Εφαρμοσμένη Αναπτυξιακή Οικονομική
Θέματα Οικονομικής Ανάπτυξης: Επιχειρηματικότητα
Θεσμική Οικονομική
Θεωρία Επιχειρησιακής Οργάνωσης
Θεωρία και Στρατηγική Πολυεθνικών Επιχειρήσεων
Θεωρίες Επιχειρησιακής Οργάνωσης
Ελληνική Οικονομική Ιστορία
Εμπορικό Δίκαιο
Επιχειρηματική Πολιτική και Στρατηγική
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
Ηλεκτρονικό Επιχειρείν
Θεωρία και Στρατηγική Πολυεθνικών Επιχειρήσεων
Ιστορία Πόλεων
Ιστορία Πολιτικών Ιδεών
Ιστορία της Οικονομικής Σκέψης στη Σύγχρονη Ελλάδα
Ιστορία του Δικαίου
Κλασικά Κείμενα Πολιτικής Οικονομίας
Κοινωνικοοικονομική Αξιολόγηση Επενδύσεων
Λογιστική ΙΙΙ
Λογιστική IV – Μηχανογραφημένη Λογιστική
Μακροοικονομική Λογιστική
Μάρκετινγκ Υπηρεσιών
Μαρξιστική Πολιτική Οικονομία ΙΙ
Μεθοδολογία της Οικονομικής Επιστήμης
Μετακεϋνσιανά Οικονομικά
Νέες Τεχνολογίες και Κοινωνία των Πληροφοριών
Νομισματική Πολιτική
Οικονομικές Προσεγγίσεις του Δικαίου
Οικονομική και Διοίκηση Τραπεζών
Οικονομική και Διοίκηση των Μεταφορών
Οικονομική της Εκπαίδευσης
Οικονομική της Συνεταιριστικής Επιχείρησης
Οικονομική των Δικτύων και της Πληροφόρησης
Οικονομική των Μεταφορών
Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή Ιστορία
Πιθανότητες και Αναλογισμός
Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων
Πολιτική Επιστήμη
Πολιτική Επιστήμη ΙΙ
Πολιτική Οικονομία της Παγκοσμιοποίησης
Πολιτική Φιλοσοφία
Πολιτική Φιλοσοφία ΙΙ
Στοιχεία Αστικού Δικαίου
Συγκρότηση Κοινωνικών Επιστημών
Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία
Σύγχρονη Κοινωνική Θεωρία
Τεχνικές Δειγματοληπτικών Ερευνών
Τεχνικές Μαθηματικού Προγραμματισμού
Το Ελληνικό Πολιτικό Σύστημα
Το Πολιτικό Σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Τοπική Οικονομική Ανάπτυξη
Τραπεζικό Δίκαιο
Φιλοσοφία της Οικονομίας
Φιλοσοφία του Δικαίου
Φιλοσοφία των Κοινωνικών Επιστημών
Χρηματοοικονομικά Υποδείγματα για Επιχειρηματικές Αποφάσεις