Οικονομικών Επιστημών – Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (361)

Περιεχόμενο και Δομή Σπουδών

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου αποτελείται από Υποχρεωτικά Μαθήματα και Μαθήματα Επιλογής.

Για τη λήψη πτυχίου ο φοιτητής θα πρέπει να έχει εξεταστεί με επιτυχία σε 23 υποχρεωτικά μαθήματα, τουλάχιστον 6 μαθήματα κατεύθυνσης και 44 μαθήματα συνολικά.

Τα υποχρεωτικά μαθήματα διδάσκονται σταδιακά σε όλα τα εξάμηνα και τα μαθήματα επιλογής μπορούν να επιλέγονται από το 3ο έτος και μετά.

Κατευθύνσεις Σπουδών Άσκηση

Από το τρίτο έτος σπουδών τα μαθήματα διαρθρώνονται στις εξής τρεις κατευθύνσεις:

  • Οικονομική Πολιτική και Ανάπτυξη
  • Χρηματοοικονομική και Επενδύσεις
  • Οικονομικά των Επιχειρήσεων και των Αγορών

Ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα είτε να επιλέξει μία από τις τρεις κατευθύνσεις είτε να μην επιλέξει καμία κατεύθυνση και να έχει μεγαλύτερη ελευθερία στην επιλογή των μαθημάτων.

Προκειμένου ο φοιτητής να επιλέξει μία κατεύθυνση, θα πρέπει να εξεταστεί με επιτυχία σε τουλάχιστον έξι (6) μαθήματα της συγκεκριμένης κατεύθυνσης και τότε η κατεύθυνση αναγράφετε στην αναλυτική του βαθμολογία.

Πρακτική Άσκηση

Μέσω του προγράμματος πρακτικής άσκησης, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν προσωρινά σε επιχειρήσεις, οργανισμούς και τράπεζες του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα ώστε να έρθουν σε επαφή µε το εργασιακό περιβάλλον, να το κατανοήσουν και να το εμπλουτίσουν µε τις λύσεις που η επιστήμη τους προσφέρει καθώς και να προετοιμαστούν καταλληλότερα για τη μετάβασή τους στην αγορά εργασίας.

Πρόγραμμα Μαθημάτων

1ο Εξάμηνο

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη
Εφαρμοσμένα Μαθηματικά για Οικονομολόγους
Μεθοδολογία Οικονομικής Επιστήμης
Λογιστική
Εισαγωγή στην Πληροφορική και τις Διαδικτυακές Εφαρμογές
Αγγλική Ορολογία Οικονομικών

2ο Εξάμηνο

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη ΙΙ
Εφαρμοσμένα Μαθηματικά για Οικονομολόγους II
Οικονομική Ιστορία
Λογιστική ΙΙ
Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων και στον Προγραμματισμό
Αγγλική Ορολογία Οικονομικών ΙΙ

3ο Εξάμηνο

Στατιστική
Μικροοικονομική Θεωρία
Μακροοικονομική Θεωρία
Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων
Αγγλική Ορολογία Οικονομικών ΙΙΙ

Μαθήματα Επιλογής (1 από τα παρακάτω)
Διοίκηση Επιχειρήσεων
Ελληνικά και Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Κοινές Πολιτικές της ΕΕ
Θεωρία Λήψης Αποφάσεων και Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης
Παιδαγωγική στην Οικονομική Επιστήμη
Οικονομική Γεωγραφία και Γεωοικονομία

4ο Εξάμηνο

Στατιστική ΙΙ
Μικροοικονομική Θεωρία ΙΙ
Μακροοικονομική Θεωρία ΙΙ
Χρηματοοικονομική Ανάλυση ΙΙ

Μαθήματα Επιλογής (1 από τα παρακάτω)
Αγγλική Ορολογία Οικονομικών και Ακαδημαϊκές Δεξιότητες
Γενική Παιδεία
Μάρκετινγκ
Εφαρμογές Ψηφιακές Οικονομίας
Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας
Ευρωπαϊκή Επιχειρηματικότητα και Ευρωπαϊκές Επιχειρήσεις

5ο Εξάμηνο

Οικονομετρία

Μαθήματα Κατεύθυνσης (2 από τα παρακάτω)
Θεωρίες Οικονομικής Ανάπτυξης και Μεγέθυνσης
Δημόσια Οικονομικά
Υπολογιστικά Χρηματοοικονομικά
Τραπεζική Οικονομική
Βιομηχανική Οργάνωση
Οικονομικά της Καινοτομίας και της Τεχνολογίας

Μαθήματα Επιλογής
Οικονομικά του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων
Οικονομική Ολοκλήρωση
Οικονομικά της Υγείας
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες
Οικονομική Διακυβέρνηση της ΕΕ

6ο Εξάμηνο

Οικονομετρία ΙΙ

Μαθήματα Κατεύθυνσης (2 από τα παρακάτω)
Οικονομική Ανάλυση και Πολιτική των Θεσμών
Νομισματική Θεωρία και Πολιτική
Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου
Αξιολόγηση Επενδύσεων
Οικονομική των Επιχειρήσεων
Θεωρία Παιγνίων

Μαθήματα Επιλογής
Αειφόρος Ανάπτυξη
Οικονομική των Μεταφορών
Διοίκηση Έργων
Ειδικά Θέματα Βιομηχανικής Οργάνωσης
Οικονομικά και Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

7ο Εξάμηνο

Μαθήματα Κατεύθυνσης (2 από τα παρακάτω)
Ειδικά Θέματα Μικροοικονομικής Θεωρίας
Περιφερειακή και Αστική Οικονομική
Διαχείριση Τραπεζικών Κινδύνων
Χρηματοοικονομικά της Ενέργειας
Οικονομικά της Επιχειρησιακής Στρατηγικής
Επιχειρηματικότητα

Μαθήματα Επιλογής
Οικονομικά της Άμυνας
Αγροτική Οικονομική
Επιχειρηματική Ηθική
Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων με Πολυκριτηριακές Μεθόδους
Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Προϊόντα Σταθερού Εισοδήματος
Οικονομική Ψυχολογία

8ο Εξάμηνο

Μαθήματα Κατεύθυνσης (2 από τα παρακάτω)
Οικονομικά της Εργασίας
Διεθνές Εμπόριο
Εφαρμογές στη Χρηματοοικονομική Οικονομετρία
Διαχείριση Επενδύσεων
Συμπεριφορική Οικονομική
Επιχειρηματικότητα ΙΙ

Μαθήματα Επιλογής
Εφαρμογές Πληροφορικής στην Οικονομική Διαχείριση Μονάδων Υγείας
Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία
Τρέχουσες Εξελίξεις στην Ελληνική και Διεθνή Οικονομία
Θεωρία Ηγεσίας
Χρονολογικές Σειρές
Οικονομικά και Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων
Φορολογία και Φορολογική Πολιτική
Πτυχιακή Εργασία
Πρακτική Άσκηση