Οικονομικών Επιστημών – Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (631)

Περιεχόμενο και Δομή Σπουδών

Η φοίτηση στο τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διαρκεί οκτώ εξάμηνα. Στα δύο πρώτα έτη σπουδών διδάσκονται έξι μαθήματα σε κάθε εξάμηνο, τα οποία στοχεύουν στην εμβάθυνση στο γνωστικό αντικείμενο, καθώς και την προετοιμασία επιλογής κατεύθυνσης στο τελευταίο έτος.

Το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος παρέχει τρεις κατευθύνσεις, οι οποίες συγκροτούνται από δέσμες με μαθήματα επιλογής, στα τελευταία δύο εξάμηνα. Οι δέσμες αυτές αποτελούν επί το πλείστον εξειδικεύσεις των μαθημάτων που έχουν διδαχθεί κατά τα προηγούμενα εξάμηνα.

Οι κατευθύνσεις είναι:

  • Οικονομική Πολιτική & Ανάπτυξη
  • Χρηματοοικονομική & Τραπεζική
  • Οικονομική των επιχειρήσεων

Στο τελευταίο έτος, κάθε φοιτητής καλείται να επιλέξει μία από τις τρεις κατευθύνσεις, και εκτός των τεσσάρων υποχρεωτικών μαθημάτων της κύριας κατεύθυνσης που επέλεξε οφείλει να παρακολουθήσει επιπλέον έξι μαθήματα τα οποία θα επιλέξει είτε από την κύρια κατεύθυνση ή από άλλη κατεύθυνση, ή ενδεχομένως και από άλλα τμήματα του πανεπιστημίου.

Στην διαδικασία επιλογής, ο φοιτητής θα πρέπει επίσης να γνωρίζει ότι τουλάχιστον τρία από τα μαθήματα επιλογής θα πρέπει να προέρχονται από την κύρια κατεύθυνση.

Στο τελευταίο εξάμηνο δίνεται επίσης η δυνατότητα στον φοιτητή εκπόνησης πτυχιακής εργασίας η οποία υπολογίζεται ως δύο μαθήματα επιλογής της κύριας κατεύθυνσης. Σε μια τέτοια περίπτωση ο φοιτητής στο τελευταίο έτος οφείλει να παρακολουθήσει οκτώ (8) αντί για δέκα (10) μαθήματα.

Για τη λήψη πτυχίου απαιτείται η κατοχύρωση 40 μαθημάτων, επιπλέον των μαθημάτων ξένης γλώσσας.

Προβλέπεται ακόμη, η πρακτική άσκηση των φοιτητών μεταξύ του 6ου και 7ου εξαμήνου.

Ξένη Γλώσσα

Σχετικά με την παρακολούθηση των ξένων γλωσσών, το τμήμα Οικονομικών Επιστημών κρίνει απαραίτητη τη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Για το λόγο αυτό, όσοι φοιτητές δεν κατέχουν τουλάχιστον το βασικό επίπεδο, υποχρεούνται να δηλώσουν και να παρακολουθήσουν την Αγγλική ως ξένη γλώσσα.

Οι υπόλοιποι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν μία από τις υπόλοιπες ξένες γλώσσες που διδάσκονται στο πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Γαλλικά, Ιταλικά, Γερμανικά).

Οι ξένες γλώσσες στο τμήμα Οικονομικών Επιστημών διδάσκονται σε τέσσερα επίπεδα, στα τέσσερα πρώτα εξάμηνα, ενώ η επαρκής παρακολούθηση και των τεσσάρων επιπέδων είναι υποχρεωτική.

Πτυχιακή Εργασία

Η πτυχιακή εργασία είναι προαιρετική για κάθε φοιτητή και είτε μπορεί να δηλώσει ότι επιθυμεί να εκπονήσει πτυχιακή σύμφωνα με ορισμένα ενιαία κριτήρια ή να πάρει δύο επιπλέον μάθημα επιλογής της κατεύθυνσης, από το πρόγραμμα σπουδών του 4ου έτους.

Η πτυχιακή εκπονείται κατά το 7ο ή το 8ο εξάμηνο και προαπαιτούμενο της είναι η επιτυχής παρακολούθηση του μαθήματος Μεθοδολογία Έρευνας.

Η τελική εξέταση και η βαθμολόγηση της γίνεται από τριμελή Επιτροπή μελών ΔΕΠ που εισηγείται ο επιβλέπων ενώ σε κάθε εξεταστική περίοδο επιδιώκεται ορισμένα μέλη να είναι κοινά στις επιτροπές για τη διασφάλιση της δικαιότερης δυνατής συγκριτικής αξιολόγησης.

Πρακτική Άσκηση

Η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών έχει θεσμοθετηθεί από το 2009 και αναγνωρίζεται ως εγκεκριμένη προαιρετική δραστηριότητα των φοιτητών συνδεδεμένη με το Πρόγραμμα Σπουδών.

Η διάρκειά της είναι από 1 έως 3 μήνες, διεξάγεται συνήθως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες σε φορείς Δημόσιους και Ιδιωτικούς (πχ τράπεζες, λογιστικά γραφεία, επιχειρήσεις)
και συμμετέχουν σε αυτήν φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει το 3ο έτος σπουδών τους, ενώ δεν βαθμολογείται

Πρόγραμμα Μαθημάτων

1ο Εξάμηνο

Εισαγωγή στην Οικονομική Σκέψη
Οικονομική Ιστορία
Εισαγωγή στο Δίκαιο
Μαθηματικά Ι
Πληροφορική στην Οικονομία
Ξένη Γλώσσα

2ο Εξάμηνο

Μικροοικονομική Ανάλυση Ι
Μακροοικονομική Ανάλυση Ι
Μαθηματικά ΙΙ
Στατιστική Ι
Ξένη Γλώσσα

Μαθήματα Επιλογής (1 από τα παρακάτω)
Εμπορικό Δίκαιο
Πληροφορική & Τεχνικές Επικοινωνιών

3ο Εξάμηνο

Μικροοικονομική Ανάλυση ΙΙ
Μακροοικονομική Ανάλυση ΙΙ
Λογιστική
Στατιστική ΙΙ
Ξένη Γλώσσα

Μαθήματα Επιλογής (1 από τα παρακάτω)
Επιχειρησιακή Οικονομική
Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη
Οικονομική Δυναμική

4ο Εξάμηνο

Μικροοικονομική Ανάλυση ΙΙΙ
Μακροοικονομική Ανάλυση ΙΙΙ
Οικονομετρία Ι
Ιστορία Οικονομικών Θεωριών
Ξένη Γλώσσα

Μαθήματα Επιλογής (1 από τα παρακάτω)
Δειγματοληψία
Αξιολόγηση Επενδύσεων
Διεθνείς Οικονομικοί Οργανισμοί

5ο Εξάμηνο

Δημόσια Οικονομική Ι
Οικονομετρία ΙΙ
Νομισματική Θεωρία και Πολιτική
Οικονομικά Ευρωπαϊκής Ένωσης

Μαθήματα Επιλογής (1 από τα παρακάτω)
Οικονομική Μεγέθυνση
Αρχές Διοίκησης (Μάνατζμεντ)
Κοινωνιολογία

6ο Εξάμηνο

Περιφερειακή Οικονομική
Χρηματοοικονομική ανάλυση των επιχειρήσεων
Διεθνές Εμπόριο
Οικονομική των Θεσμών

Μαθήματα Επιλογής (1 από τα παρακάτω)
Δημόσια Οικονομική ΙΙ
Μάρκετινγκ
Οικονομική Ανάλυση Κοινωνικής Πολιτικής

Κατεύθυνση Οικονομική Πολιτική & Ανάπτυξη

7ο Εξάμηνο

Οικονομική της Ανάπτυξης (Θεωρία και πολιτική)
Θεσμοί και Ανάπτυξη

Μαθήματα Επιλογής (3 από τα παρακάτω)
Αστική Οικονομική & Αγορά Ακινήτων
Διεθνείς Νομισματικές Σχέσεις
Διεθνής Πολιτική Οικονομία
Διεθνής Τραπεζική & Χρηματοοικονομική
Περιφερειακή Ανάπτυξη και Πολιτική
Θεωρίες Οικονομικής Εξέλιξης
Οικονομική της Εργασίας
Οικονομική των Μεταφορών
Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα
Μάθημα από άλλη κατεύθυνση ή από άλλο Τμήμα

8ο Εξάμηνο

Θεωρία Οικονομικής Πολιτικής
Οικονομική του Περιβάλλοντος

Μαθήματα Επιλογής 3 από τα παρακάτω)
Ελληνική Οικονομία
Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
Αγροτική Οικονομική
Οικονομική Ολοκλήρωση -Παγκοσμιοποίηση- Γεωστρατηγικές
Οικονομική της Άμυνας
Οικονομική της Τεχνολογίας
Πολυεθνικές Επιχειρήσεις
Τουριστική Ανάπτυξη και Σχεδιασμός
Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Σχεδίων
Μάθημα από άλλη κατεύθυνση ή από άλλο Τμήμα

 Κατεύθυνση Χρηματοοικονομική & Τραπεζική

7ο Εξάμηνο

Διεθνής Τραπεζική & Χρηματοοικονομική
Θέματα Χρηματοοικονομικής Λογιστικής

Μαθήματα Επιλογής (3 από τα παρακάτω)
Διοικητική Επιστήμη
Επιχειρησιακή Διαχείριση
Νομισματικές Σχέσεις
Διεθνής Πολιτική Οικονομία
Θεωρίες Οικονομικής Εξέλιξης
Οικονομική της ανάπτυξης (Θεωρία και πολιτική)
Οργανωσιακή Συμπεριφορά
Θεσμοί και Ανάπτυξη
Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα
Μάθημα από άλλη κατεύθυνση ή από άλλο τμήμα

8ο Εξάμηνο

Ανάλυση Χρονολογικών Σειρών
Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

Μαθήματα Επιλογής (1 από τα παρακάτω)
Βιομηχανική Οργάνωση
Διοικητική Λογιστική
Θεωρία Οικονομικής Πολιτικής
Θεωρία Παιγνίων
Οικονομική Ολοκλήρωση -Παγκοσμιοποίηση- Γεωστρατηγικές
Οικονομική της Άμυνας
Οικονομική του Περιβάλλοντος
Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Σχεδίων
Μάθημα από άλλη κατεύθυνση ή από άλλο τμήμα

Κατεύθυνση Οικονομική των Επιχειρήσεων

7ο Εξάμηνο

Διοικητική Επιστήμη
Επιχειρησιακή Διαχείριση

Μαθήματα Επιλογής (3 από τα παρακάτω)
Αστική Οικονομική & Αγορά Ακινήτων
Οικονομική της Εργασίας
Θέματα Χρηματοοικονομικής Λογιστικής
Οργανωσιακή Συμπεριφορά
Οικονομική των Μεταφορών
Περιφερειακή Ανάπτυξη και Πολιτική
Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα
Μάθημα από άλλη κατεύθυνση ή από άλλο τμήμα

8ο Εξάμηνο

Βιομηχανική Οργάνωση
Διοικητική Λογιστική

Μαθήματα Επιλογής (3 από τα παρακάτω)
Αγροτική Οικονομική
Ανάλυση Χρονολογικών Σειρών
Διαχείριση Χαρτοφυλακίου
Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
Θεωρία Παιγνίων
Οικονομική της Τεχνολογίας
Πολυεθνικές Επιχειρήσεις
Ελληνική Οικονομία
Τουριστική Ανάπτυξη και Σχεδιασμός
Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Σχεδίων
Μάθημα από άλλη κατεύθυνση ή από άλλο τμήμα