Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων – Πανεπιστήμιο Πειραιώς (316)

Panepistimio Peiraios - Oikonomologos.gr - logoΤο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς διαθέτει ένα πρόγραμμα σπουδών το οποίο προσφέρει ένα ευρύ φάσμα γνώσεων με στόχο την ολοκληρωμένη εκπαίδευση και μόρφωση των μελλοντικών ηγετών σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα σε θέματα που αφορούν κυρίως τη διοίκηση επιχειρήσεων.

Το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος απευθύνεται σε φοιτητές που επιθυμούν να αναδειχθούν σε ανώτερα και ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εξοικείωση των φοιτητών με τις νέες τεχνολογίες με πολλά από τα μαθήματα να περιλαμβάνουν και εργαστηριακό μέρος.

Ο συνδυασμός ενός δυναμικού και καινοτόμου προγράμματος σπουδών που εκμεταλλεύεται τις τεχνολογίες αιχμής με τους έμπειρους και καταξιωμένους καθηγητές του τμήματος δημιουργεί πρόσφορο έδαφος για την αποτελεσματική διάχυση της γνώσης και την ανάπτυξη των απαραίτητων για τη μετέπειτα επαγγελματική καταξίωση δεξιοτήτων των φοιτητών του.

Αποστολή Τμήματος

Αποστολή του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων είναι:

 • η προώθηση της αριστείας στην εκπαίδευση και η αξιοποίηση της γνώσης, με στόχο τη διάπλαση επιστημόνων διοίκησης
 • η ανάπτυξη και η υποστήριξη της έρευνας, που συμβάλλει στην αντιμετώπιση των σύγχρονων οικονομικών, κοινωνικών και επιχειρηματικών προκλήσεων, καθώς και στην ανάπτυξη της καινοτομίας στη διοίκηση επιχειρήσεων
 • η διαμόρφωση επιστημόνων ικανών να αντιλαμβάνονται τις προκλήσεις του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και να συμβάλλουν στην πρόοδο της επιχειρηματικότητας
 • η ανάπτυξη διοικητικών στελεχών, με οργανωτικές, συμβουλευτικές, επικοινωνιακές και κοινωνικές δεξιότητες
 • η διάπλαση μελλοντικών ηγετών, ικανών να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην ευρύτερη οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας ή της διεθνούς κοινότητας
 • η προαγωγή της επαγγελματικής εξειδίκευσης και κατάρτισης, μέσω ευέλικτων, σύντομων προγραμμάτων δια βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης
 • η προαγωγή της εξωστρέφειας και της συνεργασίας με ακαδημαϊκούς, ερευνητικούς, κοινωνικούς και άλλους φορείς, για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της κοινωνίας

Επιπρόσθετα, το τμήμα προάγει την έρευνα με την ανάπτυξη διακεκριμένων μεταπτυχιακών καθώς και διδακτορικών προγραμμάτων, συμβάλλοντας τόσο στη δημιουργία των επιστημόνων του μέλλοντος όσο και στην ενίσχυση της ερευνητικής προσπάθειας όλων των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Επαγγελματική Αποκατάσταση

Το τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιά βοηθά τους αποφοίτους να απασχολούνται σε τομείς όπου γίνεται χειρισμός πολύπλοκων πληροφοριών και όπου υπάρχει ανάγκη ανάλυσης των σχέσεων μεταξύ των διαφόρων μερών και των οικονομικών ιδρυμάτων.

Πιο συγκεκριμένα προετοιμάζει τους φοιτητές του για σταδιοδρομία στους ακόλουθους τομείς:

 • Βιομηχανίες
 • Τράπεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
 • Εμπορικές επιχειρήσεις
 • Λογιστήρια
 • Γραφεία συμβούλων
 • Δημόσια Διοίκηση
 • Ερευνητικά κέντρα επιχειρήσεων και δημοσίων οργανισμών
 • Τουριστικές επιχειρήσεις
 • Διεθνείς οργανισμούς πάσης φύσεως
 • Ενώσεις, επιμελητήρια, συνεταιρισμοί
 • Μεταφορικές επιχειρήσεις
 • Διεθνή ιδρύματα και οργανισμούς
 • Κεντρικές και περιφερειακές δημόσιες υπηρεσίες
 • Οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης
 • Ιδιωτικά και δημόσια νοσοκομεία
 • Πολιτισμικά κέντρα και υπηρεσίες
 • Μη κερδοσκοπικούς ιδιωτικούς οργανισμούς

καθώς αυτοί μπορούν να εργαστούν ως:

 • Επαγγελματίες λογιστές
 • Ορκωτοί λογιστές ή ελεγκτές
 • Οικονομικοί σύμβουλοι επιχειρήσεων
 • Υπεύθυνοι δημοσίων σχέσεων επιχειρήσεων και οργανισμών
 • Διευθυντές προσωπικού έτοιων οργανισμών και επιχειρήσεων.
 • Εκκαθαριστές ή διαιτητές επιχειρήσεων.
 • Ερευνητές
Website