Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων – Πανεπιστήμιο Πειραιώς (316)

Περιεχόμενο και Δομή Σπουδών

Η φοίτηση στο τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιά διαρκεί 4 χρόνια και για τη λήψη του πτυχίου τους οι φοιτητές υποχρεούνται να έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε 46 μαθήματα.

Τα μαθήματα επιλογής του προγράμματος σπουδών αρχίζουν από το 5ο εξάμηνο και για την περάτωση των σπουδών τους οι φοιτητές πρέπει να έχουν εξεταστεί σε:

  • Τρεις (3) βασικές επιλογές.
  • Τέσσερα (4) μαθήματα από μια και μόνο κατεύθυνση από τις τρεις διαθέσιμες:
    • Κατεύθυνση Μάνατζμεντ και Ανθρώπινου Παράγοντα
    • Κατεύθυνση Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
    • Κατεύθυνση Μάρκετινγκ και Παραγωγής
  • Τρεις (3) ελεύθερες επιλογές.

Πρακτική Άσκηση

Το πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης συμβάλλει στην καλύτερη αξιοποίηση σε επαγγελματικό επίπεδο των γνώσεων και των δεξιοτήτων που απέκτησαν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους καθώς και στη δημιουργία ενός δίαυλου αμφίδρομης μετάδοσης των πληροφοριών μεταξύ του Πανεπιστημίου Πειραιώς και των παραγωγικών φορέων.

Η χρονική διάρκεια της πρακτικής άσκησης είναι δύο μήνες και ειδικότερα τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο.

Πρόγραμμα Μαθημάτων

1ο Εξάμηνο

Μικροοικονομική
Δίκαιο Επιχειρήσεων
Μαθηματικά για Διοίκηση Επιχειρήσεων
Εφαρμογές Η/Υ
Μάνατζμεντ
Αγγλικά

2ο Εξάμηνο

Στατιστική για Διοίκηση Επιχειρήσεων
Ανάλυση Συστημάτων Τεχνολογίας
Δίκαιο Επιχειρήσεων ΙΙ (Εμπορικό Δίκαιο)
Εφαρμογές Η/Υ ΙΙ
Χρηματοοικονομική Λογιστική
Αγγλικά ΙΙ

3ο Εξάμηνο

Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ
Διαχείριση Περιβάλλοντος
Μακροοικονομική
Μάρκετινγκ
Διοίκηση Ανθρώπινου Παράγοντα
Αγγλικά ΙΙΙ

4ο Εξάμηνο

Συμπεριφορά Καταναλωτή
Επιχειρησιακή Έρευνα
Χρηματοοικονομική Διοίκηση (Αποφάσεις Επενδύσεων)
Τεχνικές Αναλύσεων Διοικητικών Αποφάσεων
Οικονομική για Διοίκηση Επιχειρήσεων
Αγγλικά IV

5ο Εξάμηνο

Ανάλυση Κόστους
Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ
Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙΙ
Διαχείριση Τεχνολογίας & Καινοτομίας
Έρευνα Μάρκετινγκ
Ποσοτικές Μέθοδοι στη Χρηματοοικονομική
Μάθημα Επιλογής

6ο Εξάμηνο

Διοίκηση Παραγωγής
Οργανωσιακή Συμπεριφορά
Ανάλυση και Έλεγχος Οικονομικών Καταστάσεων
Βιομηχανικό Μάρκετινγκ
Διαχείριση Χαρτοφυλακίου
Μαθήματα Επιλογής (3)

7ο Εξάμηνο

Διαχείριση Κινδύνου
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης
Στρατηγικό Μάνατζμεντ
Μαθήματα Επιλογής (3)

8ο Εξάμηνο

Διοικητική Λογιστική
Διοίκηση Ολικής Ποιότητας
Μεθοδολογία Οικονομοτεχνικών Μελετών
Μαθήματα Επιλογής (3)

Μαθήματα Βασικής Επιλογής

Δημόσια Οικονομική
Ποιότητα και Διεθνή Πρότυπα Διαχείρισης
Επιχειρηματικές Προσομοιώσεις – Παίγνια
Χρηματοοικονομικός Αλφαβητισμός
Ενοποιημένες Λογιστικές Καταστάσεις
Ηγεσία
Διαχείριση Ενέργειας
Διεθνές Μάρκετινγκ

Κατεύθυνση Μάνατζμεντ και Διοίκησης Ανθρώπινου Παράγοντα

Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων
Ηλεκτρονικό Εμπόριο
Βιομηχανική Κοινωνιολογία
Διοικητική της Διανομής
Ερευνητική Εργασία
Προγραμματισμός & Σχεδίαση Ηλεκτρονικού Εμπορίου
Επιχειρηματικότητα
Διοίκηση Μεταφορικών Επιχειρήσεων
Διοίκηση Μονάδων & Υπηρεσιών Υγείας
Διαχείριση Γνώσεως

Κατεύθυνση Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Διεθνής Λογιστική
Φορολογική Λογιστική
Αμοιβαία Κεφάλαια & Άλλοι Θεσμικοί Επενδυτές
Προϊόντα Σταθερού Εισοδήματος
Οικονομική της Υγείας
Ερευνητική Εργασία
Λογιστικά Σχέδια και Τυποποίηση
Συμπεριφορική Χρηματοοικονομική
Αποτίμηση, Συγχωνεύσεις & Εξαγορές Επιχειρήσεων
Εγκληματολογική Λογιστική

Κατεύθυνση Μάρκετινγκ και Παραγωγής

Σχεδιασμός, Έλεγχος και Διαχείριση Ποιότητας
Διαχείριση Έργων
Μάρκετινγκ Υπηρεσιών
Διοίκηση Πωλήσεων – Προσωπική Πώληση
Εξόρυξη Δεδομένων στις Επιχειρήσεις
Διαφήμιση & Δημόσιες Σχέσεις
Ερευνητική Εργασία
Συστήματα Εφοδιαστικής & Φυσικής Διανομής
Μάρκετινγκ με νέα Ψηφιακά Μέσα
Συστήματα Υποστήριξης Διοίκησης Μάρκετινγκ
Σχεδιασμός Μάρκετινγκ

Μαθήματα Ελεύθερων Επιλογών

Δίκαιο Ανταγωνισμού
Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις Επιχειρήσεις
Χρηματοπιστωτικό Σύστημα & Διοίκηση Τραπεζών
Εισαγωγή στην Ασφάλιση
Εκπαίδευση και Δραστηριότητες Έρευνας και Ανάπτυξης στην ΕΕ
Σύγχρονα Θέματα Δικαίου των Επιχειρήσεων
Μηχανογραφημένα Συστήματα Λογιστικής
Ερευνητική Εργασία
Νομικά Θέματα του Ηλεκτρονικού Εμπορίου
Επιχειρηματική Ηθική
Ισότητα των Φύλων και Επιχειρήσεις
Μεθοδολογία Επιχειρηματικής Έρευνας
Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας
Θεωρία Παιγνίων και Διεθνή Πολιτική
Οργάνωση και Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων
Ειδικά Θέματα Στρατηγικού Μάνατζμεντ
Ερευνητική Εργασία