Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης – Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο (99)

Περιεχόμενο και Δομή Σπουδών

Με στόχο τον καλύτερο συντονισμό της εκπαιδευτικής και ερευνητικής λειτουργίας, το Τμήμα είναι οργανωμένο σε Τομείς, οι οποίοι αντιστοιχούν σε επιμέρους γνωστικά πεδία και στους οποίους είναι κατανεμημένο το διδακτικό του προσωπικό.

Οι τομείς του τμήματος είναι τέσσερις:

 • Τομέας Πολιτικής Επιστήμης
 • Τομέας Κοινωνικής Θεωρίας και Κοινωνιολογίας
 • Τομέας Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
 • Τομέας Διοικητικής Επιστήμης και Δημοσίου Δικαίου

Η φοίτηση στο τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης διαρθρώνεται σε οκτώ εκπαιδευτικά εξάμηνα.

Οι σπουδές στο Τμήμα διαιρούνται στον κορμό και στους επιμέρους κύκλους σπουδών. O κορμός καλύπτει τα πρώτα τέσσερα εξάμηνα. Στα τρία πρώτα εξάμηνα τα διδασκόμενα μαθήματα είναι κοινά για όλους τους φοιτητές, ενώ στο τέταρτο εξάμηνο γίνεται εισαγωγή επιλογών προκειμένου οι φοιτητές να εξοικειωθούν με τους κύκλους σπουδών, ώστε να μπορούν στη συνέχεια να επιλέξουν τη δική τους κατεύθυνση.

Κατά τα τέσσερα τελευταία εξάμηνα, οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να επιλέξουν τον κύκλο σπουδών τους, δηλαδή το επιστημονικό πεδίο της προτίμησής τους. Η διαίρεση αυτή βασίζεται στην αντίληψη ότι στα μαθήματα κορμού και στα μαθήματα των κύκλων σπουδών αντιστοιχούν διαφορετικές επιστημονικές προσεγγίσεις και παιδαγωγικές μέθοδοι.

Επίσης προβλέπονται δύο μαθήματα σχετικά με τη διδασκαλία των κοινωνικών επιστημών, τα οποία ικανοποιούν τις απαιτήσεις για τη διδακτική επάρκεια των αποφοίτων.

Κορμός και Κύκλοι Σπουδών

Τα μαθήματα κορμού έχουν σκοπό να προσφέρουν αφενός τα βασικά μεθοδολογικά εργαλεία, τις γνώσεις και το πλαίσιο αναφοράς της Πολιτικής Επιστήμης και των Κοινωνικών Επιστημών γενικότερα, και αφετέρου μια συστηματική εισαγωγή στα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα του κλάδου.

Οι φοιτητές οφείλουν να καλύψουν σε κάθε εξάμηνο πέντε μαθήματα. Στα πρώτα τρία εξάμηνα σπουδών το πρόγραμμα είναι ενιαίο, κοινό για όλους τους φοιτητές (μαθήματα κορμού). Στο τέταρτο εξάμηνο εισάγονται επιλογές.

Η περαιτέρω εμβάθυνση συντελείται στα τελευταία τέσσερα εξάμηνα των σπουδών, κατά τη διάρκεια των οποίων οι φοιτητές επιλέγουν το επιστημονικό πεδίο της προτίμησής τους.

Οι ειδικεύσεις αυτές δεν αναγράφονται στον τίτλο σπουδών των αποφοίτων, φαίνονται όμως στην Συνοπτική τους βαθμολογία από τα μαθήματα που έχουν επιλέξει.

Οι σπουδές στο τμήμα από το 5ο εξάμηνο περιλαμβάνουν τρεις Κύκλους Σπουδών:

 • Πολιτική Ανάλυση
 • Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές
 • Διοικητική Επιστήμη & Δημόσιο Δίκαιο

Η φοίτηση σε κάθε κύκλο σπουδών (5ο-8ο εξάμηνο) περιλαμβάνει συνολικά 8 Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης, 4 μαθήματα Ειδικής Επιλογής και 8 μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής.

Ειδικότερα, οι φοιτητές κάθε κύκλου σπουδών παρακολουθούν σε κάθε εξάμηνο (από το 5ο) 2 υποχρεωτικά μαθήματα της κατεύθυνσης τους, 1 μάθημα ειδικής επιλογής από τον αντίστοιχο κατάλογο της κατεύθυνσης τους και 2 μαθήματα ελεύθερης επιλογής.

Τα μαθήματα ειδικής επιλογής μιας κατεύθυνσης μπορούν να δηλώνονται και ως μαθήματα ελεύθερης επιλογής για τις άλλες κατευθύνσεις.

Κύκλοι Σπουδών

1) Πολιτική Ανάλυση

O Κύκλος της Πολιτικής Ανάλυσης αποβλέπει στην ουσιαστική γνωριμία των φοιτητών με τα κύρια αντικείμενα και αναλυτικά εργαλεία του χώρου της Πολιτικής Επιστήμης. Το διδακτικό πρόγραμμα επιδιώκει την εξοικείωση με τους τρεις βασικούς κλάδους που συνιστούν τον κορμό των πολιτικών γνώσεων:

 1. τη συγκριτική ανάλυση των πολιτικών φαινομένων
 2. την πολιτική κοινωνιολογία
 3. την πολιτική θεωρία και την ιστορία της

H κατεύθυνση αποδίδει ίση σημασία στην εξοικείωση των φοιτητών με το έργο των κλασικών πολιτικών στοχαστών, αρχαίων και νεωτέρων, που διαμόρφωσαν το λεξιλόγιο και την εννοιολογία της συστηματικής πολιτικής ανάλυσης, καθώς και την παρουσίαση των σύγχρονων προβλημάτων και μεθοδολογικών προσεγγίσεων που απασχολούν την πολιτική ανάλυση.

H θεματολογία των σύγχρονων προβληματισμών αναφέρεται στις σχέσεις κράτους και κοινωνίας, στη μελέτη των κοινωνικών δυνάμεων που επηρεάζουν την πολιτική ζωή και τη σύγκριση της δυναμικής διαφορετικών πολιτικών συστημάτων, ώστε να γίνει δυνατή η αφαιρετική σύλληψη και η κατανόηση των φαινομένων της πολιτικότητας.

Επιδίωξη της κατεύθυνσης είναι η συστηματική επιστημονική κατάρτιση των φοιτητών και φοιτητριών και η εισαγωγή τους στη διαδικασία της έρευνας, που θα τους δώσει την αναγκαία προπαίδεια και τα εφόδια για περαιτέρω επαγγελματική ενασχόληση με την Πολιτική Επιστήμη.

Στόχος του προγράμματος σπουδών που παρέχει ο κύκλος Πολιτικής Ανάλυσης είναι η παροχή επαρκών γνώσεων στο χώρο της Πολιτικής Επιστήμης και των συναφών προς αυτήν γνωστικών αντικειμένων, που να διευκολύνουν τις προοπτικές ένταξης αποφοίτων με αυτόν το συγκεκριμένο προσανατολισμό σε φορείς τόσο του δημοσίου, όσο και του ιδιωτικού χώρου και τη συνέχιση των σπουδών σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

2) Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

O κύκλος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών καλύπτει δύο επιστημονικούς κλάδους, τις Διεθνείς Σπουδές και τις Ευρωπαϊκές Σπουδές. Οι Διεθνείς Σπουδές αναφέρονται σε τρεις επιμέρους γνωστικές κατηγορίες που διερευνούν τα διεθνή φαινόμενα με την οργάνωση και τη λειτουργία της διεθνούς κοινωνίας:

 • το Διεθνές Δίκαιο (και τους διεθνείς οργανισμούς),
 • τις Διεθνείς Σχέσεις και τα
 • Διεθνή Οικονομικά, που οργανώνονται με βάση τα μαθήματα των Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και του Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου.

Οι Ευρωπαϊκές Σπουδές, από την άλλη μεριά, καλύπτουν το συγγενές, με τις Διεθνείς Σπουδές, θέμα της θεσμικής οργάνωσης της Ευρώπης, μέσα από τη διερεύνηση των ευρωπαϊκών οργανισμών, της ευρωπαϊκής ιστορίας και τη λειτουργία των διαφόρων μηχανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως είναι άμεσα ορατό, ο κύκλος των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών εκκινεί από τη διδασκαλία των γενικών, μακροσκοπικών θεμάτων (Διεθνές Δίκαιο, Διεθνείς Σχέσεις), εξειδικεύοντας το αντικείμενό του, στα τελευταία εξάμηνα, με μαθήματα μικροσκοπικότερου φάσματος.

O κύκλος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών αποσκοπεί τόσο στην απόκτηση μιας γενικής παιδείας γύρω από τα διεθνή θέματα, όσο και στην επαγγελματική κατάρτιση των διδασκομένων, στο μέτρο του δυνατού. ^ βάρος που αποδίδεται σε μαθήματα πρακτικής υφής, όπως τα διεθνή οικονομικά, τα ευρωπαϊκά, τα αμυντικά και τα προαιρετικά του Διεθνούς Δικαίου (λ.χ. Δίκαιο της Θάλασσας) κατατείνει στη διαμόρφωση των προϋποθέσεων μιας προπτυχιακής εξειδίκευσης. O απόφοιτος του κύκλου μπορεί έτσι να εμπεδώσει γνώσεις που θα χρησιμοποιήσει επαγγελματικά στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα ή να έχει στέρεες βάσεις για να συνεχίσει σε μεταπτυχιακό επίπεδο διεθνείς ή ευρωπαϊκές σπουδές.

Τα προαιρετικά μαθήματα έχουν οργανωθεί με βάση τις γνωστικές κατηγορίες που καλύπτουν τις προπτυχιακές σπουδές του τρίτου κύκλου. Έτσι, υπάρχουν μαθήματα που ολοκληρώνουν τη φυσιογνωμία του Διεθνούς Δικαίου, των Διεθνών Σχέσεων, των Ευρωπαϊκών Σπουδών κ.ο.κ. Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται για περαιτέρω εξειδίκευση σε έναν επί μέρους κλάδο θα ήταν χρήσιμο να επιλέξουν μαθήματα που να βοηθούν στην απόκτηση μιας συνολικής εικόνας του.

Διοικητική Επιστήμη & Δημόσιο Δίκαιοο

Ο κύκλος Σπουδών Διοικητικής Επιστήμης & Δημοσίου Δικαίου καλύπτει τα γνωστικά πεδία της Διοικητικής Επιστήμης, του Συνταγματικού και Διοικητικού Δικαίου, της Δημόσιας Διοίκησης, της Ανάλυσης της Δημόσιας Πολιτικής, της Kοινωνικής Πολιτικής και Διοίκησης, της Επικής Αυτοδιοίκησης, της Περιφερειακής Ανάπτυξης, καθώς και των Eργασιακών Σχέσεων και Θεσμών στον Δημόσιο Τομέα.

Με το πρόγραμμα σπουδών επιδιώκεται η εξοικείωση των φοιτητών με τις παραπάνω επιστημονικές περιοχές και η κατανόηση σε βάθος των προβλημάτων και των ειδικών χαρακτηριστικών που διακρίνουν την πολιτεία, τη συγκρότηση και τη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης και γενικότερα το οργανωτικό φαινόμενο και τη δημόσια πολιτική στη σύγχρονη κοινωνία. Συντρέχουσες και οργανικά αλληλεξαρτημένες συνιστώσες του προγράμματος σπουδών του κύκλου αυτού αποτελούν η φιλοσοφία και η πράξη της οργανωμένης δράσης και συμπεριφοράς στον κρατικοδιοικητικό ή δημόσιο χώρο.

H διεπιστημονική και θεωρητική προσέγγιση καλλιεργείται με τρόπο ώστε να προάγονται τόσο η περαιτέρω εμβάθυνση και εξειδίκευση όσο και οι επιστημονικές και επαγγελματικές προοπτικές των αποφοίτων στη δημόσια διοίκηση, την τοπική αυτοδιοίκηση, το δημόσιο τομέα, στις επιχειρήσεις και σε άλλους οργανισμούς.

Οι φοιτητές του Κύκλου αυτού προετοιμάζονται συστηματικά, ώστε μετά την αποπεράτωση των σπουδών τους να διεκδικήσουν επιτυχώς την απασχόλησή τους στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Το πρόγραμμα καταστρώνεται με γνώμονα τη συνάρθρωση των υποχρεωτικών μαθημάτων και των μαθημάτων επιλογής.

Κάθε εξάμηνο τα μαθήματα επιλογής αντιστοιχούν και προάγουν επιμέρους θεωρητικούς προβληματισμούς εκτός του ευρύτερου θεωρητικού πλαισίου των υποχρεωτικών μαθημάτων.

Πτυχιακή Εργασία

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες έχουν τη δυνατότητα συγγραφής πτυχιακής εργασίας, χωρίς όμως αυτή να είναι υποχρεωτική.

Πτυχιακές εργασίες μπορούν να αναλάβουν φοιτητές οι οποίοι πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Βρίσκονται στο 8ο εξάμηνο, χωρίς περιορισμό μαθημάτων ή
 • Βρίσκονται στο 9ο και 10ο εξάμηνο , με την προϋπόθεση να οφείλουν έως οκτώ (8) μαθήματα και να μην έχουν προηγουμένως αναλάβει πτυχιακή και έχουν αποτύχει.

Πρακτική Άσκηση

Το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης συμβάλει στην εξοικείωση των φοιτητών με διάφορά εργασιακά περιβάλλοντα που συνδέονται με τους κλάδους των σπουδών τους.

Κριτήρια επιλογής για τη συμμετοχή στην πρακτική άσκηση είναι η βαθμολογία και ο αριθμός των μαθημάτων στα οποία έχει επιτύχει ο φοιτητής αναλογικά με το εξάμηνο φοίτησης στο οποίο βρίσκεται.

Η πρακτική άσκηση εντάσσεται στο Πρόγραμμα Σπουδών ως εξαμηνιαίο προαιρετικό μάθημα, διατίθεται στους φοιτητές και στα δύο εξάμηνα σπουδών, δηλώνεται μετά το 3° εξάμηνο, δεν επηρεάζει τον αριθμό μαθημάτων που είναι απαραίτητος για τη λήψη πτυχίου, όπως και δεν επιδρά στην διαμόρφωση τον μέσον βαθμολογικού όρον του φοιτητή.

Πρόγραμμα Μαθημάτων

1ο Εξάμηνο

Πολιτική Επιστήμη Ι
Κοινωνιολογία
Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή Ιστορία Ι
Εισαγωγή στο Δίκαιο
Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις

2ο Εξάμηνο

Σύγχρονη Κοινωνική Θεωρία
Αρχές και Θεσμοί του Συνταγματικού Κράτους
Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική
Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία
Πολιτική Φιλοσοφία Ι

3ο Εξάμηνο

Διοικητική Επιστήμη
Πολιτική Επικοινωνία
Πολιτική Φιλοσοφία ΙΙ
Ευρωπαϊκή Οργάνωση: Θεσμοί
Μέθοδοι και Τεχνικές Κοινωνικής Έρευνας Ι

4ο Εξάμηνο

Μέθοδοι και Τεχνικές Κοινωνικής Έρευνας ΙΙ

Μαθήματα Επιλογής

Συγκριτική Πολιτική
Το Ελληνικό Πολιτικό Σύστημα
Πολιτική Επιστήμη ΙΙ
Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή Ιστορία ΙΙ
Το Πολιτικό Σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Πολιτική Οικονομία ΙΙ: Σύγχρονη Μικροθεωρία και Ρύθμιση
Τα Θεμελιώδη Δικαιώματα στην Εποχή μας
Κοινωνική Πολιτική
Δημόσια Διοίκηση I

5ο Εξάμηνο

Κατεύθυνση Πολιτική Ανάλυση

Πολιτική Κοινωνιολογία Ι
Συγκριτική Πολιτική Ι

Κατεύθυνση Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών

Διεθνείς Σχέσεις
Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο

Κατεύθυνση Διοικητική Επιστήμη & Δημόσιο Δίκαιο

Συνταγματικό Δίκαιο
Διοικητικό Δίκαιο Ι

6ο Εξάμηνο

Κατεύθυνση Πολιτική Ανάλυση

Συγκριτική Πολιτική ΙΙ: Η Δύση & ο «Τρίτος Kόσμος»
Πολιτική Κοινωνιολογία ΙΙ

Κατεύθυνση Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών

Διεθνής Οργάνωση
Θεωρία της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης

Κατεύθυνση Διοικητική Επιστήμη & Δημόσιο Δίκαιο

Δημόσια Διοίκηση ΙΙ
Θεωρία των Οργανισμών

7ο Εξάμηνο

Κατεύθυνση Πολιτική Ανάλυση

Κλασική Πολιτική Θεωρία
Πολιτική Συμπεριφορά

Κατεύθυνση Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών

Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις
Συγκριτική Ανάλυση Ευρωπαϊκών Πολιτικών Συστημάτων

Κατεύθυνση Διοικητική Επιστήμη & Δημόσιο Δίκαιο

Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα
Κοινωνική Πολιτική & Διοίκηση

8ο Εξάμηνο

Κατεύθυνση Πολιτική Ανάλυση

Νεότερη Πολιτική Θεωρία
Εκλογική Κοινωνιολογία

Κατεύθυνση Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών

Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης
Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κατεύθυνση Διοικητική Επιστήμη & Δημόσιο Δίκαιο

Διοικητική Αποκέντρωση & Τοπική Αυτοδιοίκηση
Ανάλυση Δημόσιας Πολιτικής

Μαθήματα Ειδικής Επιλογής

Κατεύθυνση Πολιτική Ανάλυση

Πολιτική Κουλτούρα & Κοινωνικοποίηση
Επικοινωνία & Εξουσία
Σύγχρονη Πολιτική Θεωρία
Νεότερη Ελληνική Πολιτική Ιστορία
Πολιτική Κοινωνιολογία & Πολιτική Ψυχολογία
Λόγος & Ιδεολογία
Πολιτική Ανάλυση & Φεμινιστική Θεωρία
Συγκριτική Πολιτική: Επανάσταση – Κοινοβουλευτισμός – Δικτατορία
Θεωρία των Κοινωνικών & Πολιτικών Δικτύων
Καπιταλισμός, Σοσιαλισμός & Δημοκρατία
Δημοκρατική Παιδεία & Ιδιότητα του Πολίτη

Κατεύθυνση Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών

Οι Ευρωπαϊκές Πολιτικές των Κρατών-Μελών της ΕΕ
Ευρωπαϊκή Ενοποίηση & Ελληνική Οικονομία
Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο
Ειδικά Θέματα Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου
Συγκριτική Ανάλυση Μοντέλων Καπιταλισμού
Ευρωπαϊκή Οικονομία
Αναδιανεμητικές Πολιτικές στην Ευρώπη
Ελληνοτουρκικές Σχέσεις
Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας
Μετανάστευση & Μειονότητες στην Ευρώπη
Ευρωπαϊκή Σύγκλιση: Θεωρία & Πρακτική
Διεθνής & Ευρωπαϊκή Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Έθνος, Κράτος και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση
Πολιτική Ιστορία των ΗΠΑ

Κατεύθυνση Διοικητική Επιστήμη & Δημόσιο Δίκαιο

Ειδικά Θέματα Διοικητικής Επιστήμης
Εργατικό Δίκαιο & Δίκαιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Συνταγματική Ιστορία
Ειδικά Θέματα Διοικητικού Δικαίου Ι: Προστασία Περιβάλλοντος
Θεωρία της Δημόσιας Διοίκησης
Ειδικά Θέματα Συνταγματικού Δικαίου: Δίκαιο των Πολιτικών Κομμάτων
Διοικητικό Δίκαιο ΙΙ
Δημόσια Οικονομία & Πολιτική
Ειδικά Θέματα Διοικητικού Δικαίου ΙΙ: Χωροταξία – Πολεοδομία
Νέες Εργασιακές Σχέσεις
Διοικητική & Κυβερνητική Ιστορία

Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής

Πολιτική Κουλτούρα & Κοινωνικοποίηση
Ειδικά Θέματα Διοικητικής Επιστήμης
Εργατικό Δίκαιο & Δίκαιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Συγκριτική Ανάλυση Εξωτερικής Πολιτικής
Συνταγματική Ιστορία
Συγκριτική Ανάλυση Διοικητικών Συστημάτων
Εργασιακές Σχέσεις στον Δημόσιο Τομέα Ι: Δημοσιοϋπαλληλικό Δίκαιο
Επικοινωνία & Εξουσία
Ειδικά Θέματα Εργατικού Δικαίου & Εργασιακών Σχέσεων
Οι Ευρωπαϊκές Πολιτικές των Κρατών-Μελών της ΕΕ
Φύλο, Κοινωνία & Πολιτική
Ειδικά Θέματα Διοικητικού Δικαίου Ι: Προστασία Περιβάλλοντος
Ευρωπαϊκή Ενοποίηση & Ελληνική Οικονομία
Σύγχρονη Πολιτική Θεωρία
Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο
Ειδικά Θέματα Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου
Εξωτερικές Σχέσεις και η Πολιτική της ΕΕ
Συγκριτική Ανάλυση Μοντέλων Καπιταλισμού
Οικονομική Θεωρία της Ολοκλήρωσης & Διεθνούς Συνεργασίας
Ευρωπαϊκή Οικονομία
Αναδιανεμητικές Πολιτικές στην Ευρώπη
Νεώτερη Ελληνική Πολιτική Ιστορία
Το Πολιτικό Φαινόμενο στην Κλασική Κοινωνική Θεωρία
Πολιτική Κοινωνιολογία και Πολιτική Ψυχολογία
Οικονομικές Κρίσεις & Διεθνές Σύστημα
Ειδικά Θέματα Μεθοδολογίας
Θεωρία της Δημόσιας Διοίκησης
Πανεπιστημιακή Ιστορία – Αρχεία & Πηγές
Η Ελλάδα στην ΕΕ: Πολιτικές Πτυχές
Λόγος και Ιδεολογία
Ειδικά Θέματα Συνταγματικού Δικαίου: Δίκαιο των Πολιτικών Κομμάτων
Διοικητικό Δίκαιο ΙΙ
Δημόσια Οικονομία & Πολιτική
Ελληνοτουρκικές Σχέσεις
Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας
Μετανάστευση & Μειονότητες στην Ευρώπη
Πληροφοριακά Συστήματα και Βάσεις Κοινωνικών Δεδομένων
Συγκριτική Πολιτική – Επανάσταση – Κοινοβουλευτισμός – Δικτατορία
Ευρωπαϊκή Σύγκλιση: Θεωρία & Πρακτική
Ειδικά Θέματα Διοικητικού Δικαίου ΙΙ: Χωροταξία-Πολεοδομία
Νέες Εργασιακές Σχέσεις
Διεθνής & Ευρωπαϊκή Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Έθνος, Κράτος και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση
Πολιτική Ιστορία των ΗΠΑ
Διοίκηση, Εκπαίδευση & Τέχνη
Δικαιώματα & Διανεμητική Δικαιοσύνη
Αθήνα του 5ου αιώνα: ποίηση, φιλοσοφία, πολιτική
Θεωρίες Ορθολογικής Επιλογής
Θεωρία των Κοινωνικών & Πολιτικών Δικτύων
Καπιταλισμός, Σοσιαλισμός & Δημοκρατία
Διοικητική & Κυβερνητική Ιστορία
Ανθρώπινοι Πόροι στο Δημόσιο Τομέα
Εργασιακές Σχέσεις στον Δημόσιο Τομέα ΙΙ: Προσωπικό με σχέση Ιδιωτικού Δικαίου
Κοινωνιολογία της Οικογένειας
Δημοκρατική Παιδεία & Ιδιότητα του Πολίτη
Πολιτική Ιστορία & Προφορική Ιστορία

Όπως προαναφέρθηκε, ως Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής ενός τομέα μπορούν να δηλωθούν τα Μαθήματα Ειδικής Επιλογής των άλλων τομέων.