Τουρισμού – Ιόνιο Πανεπιστήμιο (1455)

Περιεχόμενο και Δομή Σπουδών

Σε μια περίοδο άκρως ανταγωνιστική για την αγορά εργασίας, όπου δεν αρκούν μόνο τα τυπικά προσόντα για την επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία, το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Τουρισμού είναι έτσι διαρθρωμένο ώστε να ανταποκρίνεται στις ανταγωνιστικές και ολοένα μεταβαλλόμενες συνθήκες που επικρατούν στην αγορά εργασίας.

Το πρόγραμμα σπουδών διαρκεί οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα και αποτελείται από είκοσι δύο (22) υποχρεωτικά μαθήματα, είκοσι δύο (22) μαθήματα επιλογής από σύνολο τριάντα έξι (36) μαθημάτων επιλογής, πτυχιακή εργασία και πρακτική άσκηση.

Για τη λήψη του πτυχίου προβλέπεται η επιτυχής εξέταση σε σαράντα τέσσερα (44) μαθήματα, καθώς και η εκπόνηση πτυχιακής εργασίας και πρακτικής άσκησης.

Πρακτική Άσκηση

Στόχος της πρακτικής άσκησης είναι η αξιοποίηση και ενίσχυση των γνώσεων που έλαβαν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στο Τμήμα Τουρισμού μέσω της απόκτησης εμπειρίας σε ένα επαγγελματικό περιβάλλον που θα συναντήσουν μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους. Επίσης, η επαφή και η εξοικείωση με την αγορά εργασίας και με τα καθήκοντα της μελλοντικής επαγγελματικής απασχόλησης τους.

Προϋποθέσεις για συμμετοχή στην πρακτική άσκηση είναι η επιτυχής εξέταση στα μισά τουλάχιστον μαθήματα των πρώτων 6 εξαμήνων του προγράμματος σπουδών και ο φορέας απασχόλησης και τα καθήκοντα απασχόλησης κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης να είναι συναφή με το αντικείμενο σπουδών του Τμήματος Τουρισμού.

Πτυχιακή Εργασία

Η εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας είναι υποχρεωτική και ισοδυναμεί με 2 μαθήματα εξαμήνου. Ο συντελεστής βαρύτητας της Πτυχιακής στη διαμόρφωση του βαθμού πτυχίου ισοδυναμεί με 1,5.

Πρόγραμμα Μαθημάτων

1ο Εξάμηνο

Διοίκηση Τουρισμού
Εισαγωγή στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων
Μαθηματικά

Μαθήματα επιλογής (3 από τα παρακάτω)
Επιχειρησιακή Στατιστική
Τουριστικό Μάρκετινγκ
Αγγλική Γλώσσα
Περιβάλλον και Τουρισμός

2ο Εξάμηνο

Εισαγωγή στην Πληροφορική
Μικροοικονομική στον Τουρισμό
Διαχείριση Επιχειρησιακών Λειτουργιών

Μαθήματα επιλογής (3 από τα παρακάτω)
Διαπολιτισμική Επικοινωνία στον Τουρισμό
Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά
Τουρισμός, Πολιτισμός και Δημιουργικές Βιομηχανίες
Αγγλική Γλώσσα ΙΙ

3ο Εξάμηνο

Πληροφοριακά Συστήματα Τουρισμού
Χρηματοοικονομική Λογιστική
Μεσογειακές Οικονομίες, Κοινωνίες και Τουρισμός
Κοινωνικές και Πολιτικές Πτυχές του Τουρισμού
Αγγλική Γλώσσα ΙΙΙ

Μαθήματα επιλογής (1 από τα παρακάτω)
Μάρκετινγκ Τουριστικών Υπηρεσιών
Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Φιλοξενίας
Γαλλικά

4ο Εξάμηνο

Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων
Τουριστικό Δίκαιο
Τουριστική Επιχειρηματικότητα & Διοίκηση ΜΜΕ
Μακροοικονομική του Τουρισμού
Αγγλική Γλώσσα ΙV

Μαθήματα επιλογής (1 από τα παρακάτω)
Λήψη Αποφάσεων στον Τουρισμό
Διοργάνωση Διεθνών Εκδηλώσεων
Γαλλικά ΙΙ

5ο Εξάμηνο

Στρατηγική Διοίκηση και Ανάλυση
Τουριστική Ανάπτυξη και Πολιτική
Διοίκηση Ολικής Ποιότητας για Επιχειρήσεις Τουρισμού
Διαχείριση Κινδύνων και Κρίσεων στον Τουρισμό

Μαθήματα επιλογής (2 από τα παρακάτω)
Έρευνα και Ανάλυση Τουριστικής Αγοράς
Διαχείριση Συστημάτων Κρατήσεων
Οργανωσιακή Συμπεριφορά και Ηγεσία
Γερμανικά

6ο Εξάμηνο

Πρακτική Άσκηση
Τουρισμός και Ψηφιακό Μάρκετινγκ

Μαθήματα επιλογής (3 από τα παρακάτω)
Ψηφιακές Τουριστικές Υπηρεσίες και Ηλεκτρονικό Επιχειρείν
Διαχείριση Κρουαζιέρας
Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας & Logistics
Γερμανικά ΙΙ
Γεωπολιτική και Τουρισμός

7ο Εξάμηνο

Πτυχιακή Εργασία
Διαχείριση Τεχνολογίας και Καινοτομίας στον Τουριστικό Κλάδο

Μαθήματα επιλογής (3 από τα παρακάτω)
Διαχείριση Τουριστικών Προορισμών
Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ψηφιακών Εφαρμογών Τουρισμού
Εικονικοί Κόσμοι και Αναπαράσταση Τουριστικών και Πολιτιστικών Πόρων
Ειδικές Μορφές Τουρισμού: Αγροτουρισµός, Οικοτουρισµός, Γαστρονοµικός και Οινολογικός Τουρισμός
Διαχείριση Κληρονομιάς και Πολιτιστικά Αξιοθέατα

8ο Εξάμηνο

Μαθήματα επιλογής (6 από τα παρακάτω)
Συμπεριφορά Τουριστών
Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Πλάνου στον Τουρισμό
Αναλυτική Μεγάλων Δεδομένων στον Τουρισμό
Οικονομία Διαμοιρασμού
Διεθνοποίηση Τουριστικών Προϊόντων και Υπηρεσιών
Ειδικές Μορφές Τουρισμού: Ιαµατικός και Ιατρικός Τουρισμός
Περιφερειακή Ανάπτυξη και Τουρισμός
Τουρισμός και Προσβασιμότητα