Τουρισμού – Ιόνιο Πανεπιστήμιο (682)

Περιεχόμενο και Δομή Σπουδών

Σε μια περίοδο άκρως ανταγωνιστική για την αγορά εργασίας, όπου δεν αρκούν μόνο τα τυπικά προσόντα για την επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία, το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Τουρισμού είναι έτσι διαρθρωμένο ώστε να ανταποκρίνεται στις ανταγωνιστικές και ολοένα μεταβαλλόμενες συνθήκες που επικρατούν στην αγορά εργασίας.

Οι ανάγκες της κοινωνίας, οι απαιτήσεις της αγοράς εργασίας αλλά και τα μεθοδολογικά εργαλεία συνεχώς εξελίσσονται και εξειδικεύονται. Κεντρικός στόχος κατά τη διαμόρφωση της φυσιογνωμίας του Τμήματος είναι, συνεπώς, να προσφέρει την απαιτούμενη εξειδίκευση, και παράλληλα, τη δυνατότητα προσαρμογής των αποφοίτων στις ανάγκες της κοινωνίας και τις απαιτήσεις της αγοράς κάτω από ανταγωνιστικές συνθήκες.

Τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών διακρίνονται σε υποχρεωτικά (Υ) και Επιλογής (Ε), ενώ για την απόκτηση του τίτλου σπουδών απαιτείται η φοίτηση επί 8 εξάμηνα σπουδών.

Πρακτική Άσκηση

Στόχος της πρακτικής άσκησης είναι η αξιοποίηση και ενίσχυση των γνώσεων που έλαβαν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στο Τμήμα Τουρισμού μέσω της απόκτησης εμπειρίας σε ένα επαγγελματικό περιβάλλον που θα συναντήσουν μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους. Επίσης, η επαφή και η εξοικείωση με την αγορά εργασίας και με τα καθήκοντα της μελλοντικής επαγγελματικής απασχόλησης τους.

Προϋποθέσεις για συμμετοχή στην πρακτική άσκηση είναι η επιτυχής εξέταση στα μισά τουλάχιστον μαθήματα των πρώτων 6 εξαμήνων του προγράμματος σπουδών και ο φορέας απασχόλησης και τα καθήκοντα απασχόλησης κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης να είναι συναφή με το αντικείμενο σπουδών του Τμήματος Τουρισμού.

Πρόγραμμα Μαθημάτων

1ο Εξάμηνο

Διοίκηση Τουρισμού
Εισαγωγή στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων
Μαθηματικά

Μαθήματα επιλογής (3 από τα παρακάτω)
Επιχειρησιακή Στατιστική
Τουριστικό Μάρκετινγκ
Αγγλική Γλώσσα Ι
Περιβάλλον και Τουρισμός

2ο Εξάμηνο

Εισαγωγή στην Πληροφορική
Μικροοικονομική στον Τουρισμό
Αγγλική Γλώσσα ΙΙ

Μαθήματα επιλογής (3 από τα παρακάτω)
Διαπολιτισμική Επικοινωνία στον Τουρισμό
Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά
Διαχείριση Επιχειρησιακών Λειτουργιών
Τουρισμός, Πολιτισμός και Δημιουργικές Βιομηχανίες

3ο Εξάμηνο

Πληροφοριακά Συστήματα Τουρισμού
Χρηματοοικονομική Λογιστική
Μάρκετινγκ Τουριστικών Υπηρεσιών
Κοινωνικές και Πολιτικές Πτυχές του Τουρισμού
Αγγλική Γλώσσα ΙΙΙ

Μαθήματα επιλογής (1 από τα παρακάτω)
Μεσογειακές Οικονομίες, Κοινωνίες και Τουρισμός
Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Φιλοξενίας

4ο Εξάμηνο

Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων
Τουριστικό Δίκαιο
Τουριστική Επιχειρηματικότητα & Διοίκηση ΜΜΕ
Μακροοικονομική του Τουρισμού
Αγγλική Γλώσσα ΙV

Μαθήματα επιλογής (1 από τα παρακάτω)
Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Εστίασης
Διοργάνωση Διεθνών Εκδηλώσεων

5ο Εξάμηνο

Ψηφιακές Τουριστικές Υπηρεσίες και Ηλεκτρονικό Επιχειρείν
Στρατηγική Διοίκηση και Ανάλυση
Τουριστική Ανάπτυξη και Πολιτική

Μαθήματα επιλογής (3 από τα παρακάτω)
Έρευνα και Ανάλυση Τουριστικής Αγοράς
Διαχείριση Κληρονομιάς και Πολιτιστικά Αξιοθέατα
Περιφερειακή Ανάπτυξη και Τουρισμός
Διαχείριση Κρουαζιέρας

6ο Εξάμηνο

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας για Επιχειρήσεις Τουρισμού
Τουρισμός και Ψηφιακό Μάρκετινγκ
Διαχείριση Τεχνολογίας και Καινοτομίας στον Τουριστικό Κλάδο

Μαθήματα επιλογής (3 από τα παρακάτω)
Οργανωσιακή Συμπεριφορά και Ηγεσία
Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας & Logistics
Διαχείριση Συστημάτων Κρατήσεων
Γεωπολιτική και Τουρισμός

7ο Εξάμηνο

Πτυχιακή Εργασία

Μαθήματα επιλογής (5 από τα παρακάτω)
Διαχείριση Τουριστικών Προορισμών
Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ψηφιακών Εφαρμογών Τουρισμού
Εικονικοί Κόσμοι και Αναπαράσταση Τουριστικών και Πολιτιστικών Πόρων
Τουρισμός και Προσβασιμότητα
Αγροτουρισµός, Οικοτουρισµός, Γαστρονοµικός και Οινολογικός Τουρισμός
Διαχείριση Κινδύνων και Κρίσεων στον Τουρισμό

8ο Εξάμηνο

Πτυχιακή Εργασία

Μαθήματα επιλογής (4 από τα παρακάτω)
Συμπεριφορά Τουριστών
Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Πλάνου στον Τουρισμό
Αναλυτική Μεγάλων Δεδομένων στον Τουρισμό
Οικονομία Διαμοιρασμού
Διεθνοποίηση Τουριστικών Προϊόντων και Υπηρεσιών
Ιαµατικός και Ιατρικός Τουρισμός