Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής – Πανεπιστήμιο Πειραιώς (155)

Περιεχόμενο και Δομή Σπουδών

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής προετοιμάζει τους φοιτητές για σταδιοδρομία στο δυναμικό και συνεχώς εξελισσόμενο χρηματοοικονομικό τομέα ως στελέχη υψηλής εξειδίκευσης, σε λογιστικές και ελεγκτικές εταιρείες, εταιρείες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, υπουργεία, εποπτικές αρχές, παραγωγικές επιχειρήσεις κτλ.

Τα μαθήματα κορμού παρέχουν σφαιρική εποπτεία των λειτουργιών μιας επιχείρησης ή τράπεζας και εφοδιάζουν τους φοιτητές με τα λογικά θεμέλια και τα αναλυτικά εργαλεία των τεσσάρων γνωστικών πυλώνων του αντικειμένου του Τμήματος, δηλαδή:

  • Οικονομικά
  • Χρηματοοικονομικά
  • Λογιστική
  • Ποσοτικές μέθοδοι

Τα μαθήματα επιλογής επιτρέπουν στους φοιτητές να σχεδιάζουν εξατομικευμένα προγράμματα σπουδών τα οποία είναι πλησιέστερα προς τα ενδιαφέροντά τους και τους στόχους τους για σταδιοδρομία ή μεταπτυχιακές σπουδές, ενώ καλύπτουν τόσο κλασικά χρηματοοικονομικά θέματα, όπως Μικροοικονομία και Ανάλυση Χαρτοφυλακίου, όσο και πολύ εξειδικευμένα θέματα όπως η Συμπεριφορική Χρηματοοικονομική.

Ο αριθμός μαθημάτων για τη λήψη Πτυχίου είναι 32 μαθήματα στο σύνολο.

Πρόγραμμα Μαθημάτων

1ο Εξάμηνο

Μαθηματικά
Μικροοικονομική
Θεσμικό Πλαίσιο Χρηματοοικονομικών Αγορών
Στατιστική

2ο Εξάμηνο

Μακροοικονομική Ι
Μαθηματικά ΙΙ
Στατιστική ΙΙ
Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής

3ο Εξάμηνο

Προγραμματισμός Η/Υ
Χρηματοοικονομική Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων
Εμπορικό Δίκαιο
Χρηματοοικονομική Διοικητική

4ο Εξάμηνο

Χρήμα και Τράπεζες
Προϊόντα Σταθερού Εισοδήματος
Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων
Οικονομετρία

5ο Εξάμηνο

Διεθνής Μακροχρηματοοικονομική
Παράγωγα Αξιόγραφα
Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά – Γαλλικά – Γερμανικά)
Μαθήματα Επιλογής (2)

6ο Εξάμηνο

Χρηματοοικονομική Θεωρία
Τραπεζική
Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά – Γαλλικά – Γερμανικά)
Μαθήματα Επιλογής (2)

7ο Εξάμηνο

Διαχείριση Κινδύνου Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων
Διεθνείς Χρηματοοικονομικές Αγορές
Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά – Γαλλικά – Γερμανικά)
Μαθήματα Επιλογής (2)

8ο Εξάμηνο

Διαχείριση Χαρτοφυλακίου
Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά – Γαλλικά – Γερμανικά)
Μαθήματα Επιλογής (3)

Μαθήματα Επιλογής

Αμοιβαία Κεφάλαια και Εναλλακτικές Επενδύσεις
Αναλογιστικά Μαθηματικά
Ειδικά Θέματα Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
Εισαγωγή στην Ασφάλιση
Ελεγκτική
Θεωρία Μικροδομής Αγορών
Μακροοικονομική ΙΙ
Μέτρηση και Διαχείριση Πιστωτικού Κινδύνου
ΝευροΧρηματοοικονομική
Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική
Στοχαστική Ανάλυση
Χρηματοοικονομική Οικονομετρία
Αποτίμηση Αξιογράφων
Διοικητική Λογιστική
Εφαρμοσμένη Διεθνής Μακροχρηματοοικονομική
Ειδικά Θέματα Διαχείρισης Κινδύνου
Συγχωνεύσεις και Εξαγορές
Εργαστήριο Τραπεζικής
Εφαρμοσμένη Οικονομετρία
Θεωρία Παιγνίων
Μικροοικονομική ΙΙ
Οργανωσιακή Συμπεριφορά
Οικονομική της Πληροφορίας
Πρακτική Άσκηση στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική
Προχωρημένη Θεωρία Χαρτοφυλακίου
Περιβαλλοντική Χρηματοοικονομική
Στοχαστικές Μέθοδοι στα Χρηματοοικονομικά
Υπολογιστική Χρηματοοικονομική
Φορολογική Λογιστική
Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής