Στέλεχος Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού (Human Resources Executive)

Στέλεχος Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού είναι ο επαγγελματίας ο οποίος είναι υπεύθυνος για την ορθολογική αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού μιας επιχείρησης ώστε να εξασφαλίζει την υψηλότερη δυνατή απόδοση του.

Πιο συγκεκριμένα, οι αρμοδιότητες του στελέχους αφορούν κυρίως στις αποφάσεις για τον προγραμματισμό των εργασιών μιας επιχείρησης, την επιλογή και την επαγγελματική ανάπτυξη και απόδοση του προσωπικού, την άριστη κατανομή των υπηρεσιακών αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τα προσωπικά χαρακτηριστικά και την ιδιοσυγκρασία του καθενός για την αποδοτικότερη αξιοποίηση των εργαζομένων, το ύψος των αμοιβών, τις κατάλληλες συνθήκες εργασίας και τις εργασιακές σχέσεις των στελεχών ενός οργανισμού.

Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του στελέχους διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων έχουν ως στόχο τη βελτίωση της απόδοσης στην εργασία και ταυτόχρονα τη φροντίδα για την ικανοποίηση του προσωπικού, τόσο από την εργασία που του έχει ανατεθεί, όσο και από την άποψη μισθών και λοιπών παροχών.

Ειδικότερα,

  • αναπτύσσει διαπροσωπικές σχέσεις με το προσωπικό, ώστε να δημιουργήσει ένα κλίμα κατανόησης και εμπιστοσύνης.
  • εξετάζει τους υποψήφιους για πρόσληψη στην εταιρεία και προτείνει τους καταλληλότερους.
  • αξιολογεί την απόδοση των υπαλλήλων.
  • προτείνει οριζόντιες και κατακόρυφες μετακινήσεις τους σε θέσεις εργασίας για τη βελτίωση της αποδοτικότητας ή την απομάκρυνσή τους από την εταιρεία.
  • σχεδιάζει και προτείνει την κλίμακα των μισθών και των ασφαλιστικών ή άλλων παροχών για το προσωπικό.
  • οργανώνει προγράμματα εκπαίδευσης του προσωπικού.
  • ενημερώνεται και προσπαθεί να αντιμετωπίσει τυχόν διαφωνίες μεταξύ του προσωπικού.

Σπουδές

Σχετικές και εξειδικευμένες σπουδές πάνω στο αντικείμενο παρέχονται από τα παρακάτω Τμήματα:

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Ανοικτού Πανεπιστημίου

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Αθηνών

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (Κοζάνη)

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (Γρεβενά)

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Ηπείρου

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Θεσσαλίας

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Κρήτης (Ηράκλειο)

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Κρήτης (Άγιος Νικόλαος)

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Πειραιά

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς