Στέλεχος Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας

Στέλεχος Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας είναι ο επαγγελματίας ο οποίος με τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις του ασχολείται, είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες, με την έρευνα και εφαρμογή της σύγχρονης τεχνογνωσίας στη διοίκηση και διαχείριση μονάδων υγείας και πρόνοιας.

Πιο συγκεκριμένα, ασχολείται με τους ακόλουθους τομείς:

 • Οργάνωση, λειτουργία και συντονισμός δραστηριοτήτων των υπηρεσιών υγείας – πρόνοιας για την αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία τους.
 • Διοίκηση, διαχείριση και ανάπτυξη ανθρωπίνων πόρων.
 • Επεξεργασία στατιστικών στοιχείων και δεδομένων, συστηματική παρακολούθηση εκροών και αποτελεσμάτων, ανατροφοδότηση και ανασχεδιασμός στόχων και μέσων επίτευξης τους.
 • Προσδιορισμός έργου μονάδων υγείας και πρόνοιας, σε συνεργασία με το υγειονομικό και άλλο προσωπικό.
 • Καθορισμός λειτουργικών υπευθυνοτήτων ανά κλάδο εργαζομένων.
 • Οργάνωση της εργασίας, λειτουργικός σχεδιασμός χώρων εργασίας και κτιριολογικής ανάπτυξης υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας.
 • Παρακολούθηση της κίνησης ασθενών και τήρηση της λογιστικής ροής των διαδικασιών νοσηλείας.
 • Προαγωγή της επιστημονικής έρευνας σε θέματα οικονομίας, οργάνωσης, διοίκησης και διαχείρισης υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας.
 • Σχεδιασμός και εφαρμογή οικονομικών προγραμμάτων, κατάρτιση και εκτέλεση προϋπολογισμού, ισολογισμού, απολογισμού, διεκπεραίωση οικονομικών θεμάτων.
 • Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και ειδικότερα στους τομείς της οργανωτικό-διοικητικής, οικονομικό-διοικητικής και οικονομικό-διαχειριστικής ανάπτυξης των υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας.
 • Παρακολούθηση εισαγωγής και εξόδου ασθενών και εξυπηρετούμενων ατόμων σε μονάδες υγείας και πρόνοιας.

Η αγορά εργασίας του τομέα υγείας – πρόνοιας με τα δημόσια νοσοκομεία, τις ιδιωτικές κλινικές, τα κέντρα υγείας, τα μεγάλα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα, τα ιδρύματα, τις μονάδες και υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας, τους βρεφονηπιακούς σταθμούς, τους ασφαλιστικούς κλάδους υγείας, τις δομές και κέντρα ΑμεΑ και ατόμων ευπαθών κοινωνικών ομάδων, έχει επεκταθεί τόσο ώστε η διαχείριση των μονάδων και υπηρεσιών αυτών να απαιτεί στελέχωση με ανθρώπινους πόρους υψηλής κατάρτισης σε θέματα σύγχρονης οργάνωσης, διοίκησης και διαχείρισης.

Αποτέλεσμα αυτής της επέκτασης είναι η αύξηση της ζήτησης στην αγορά εργασίας για επαγγέλματα με γνωστικό αντικείμενο συναφές με εκείνο της Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας όπως:

Σύμβουλος Οργάνωσης και Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας – Πρόνοιας

Σύμβουλος Οργάνωσης και Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας – Πρόνοιας είναι ο επαγγελματίας ο οποίος παρέχει επιχειρησιακές συμβουλές, οι οποίες συνήθως αφορούν την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων των Μονάδων και Υπηρεσιών Υγείας-Πρόνοιας, όπως για παράδειγμα, σε ποιους τομείς και με ποιους τρόπους μπορούν να επεκταθούν οι δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών.

Η ικανότητα ανάλυσης , σύνθεσης και η οργανωτική ικανότητα αποτελούν ορισμένες από τις απαραίτητες δεξιότητες του συμβούλου οργάνωσης και διοίκησης υπηρεσιών υγείας-πρόνοιας, καθώς αυτός πρέπει να εξετάζει σε βάθος καταστάσεις και συνθήκες και να διακρίνεται από την ικανότητα παραγωγής ιδεών και επίλυσης δυσλειτουργικών επιχειρησιακών καταστάσεων και προβλημάτων, τόσο σε στρατηγικό όσο και σε επιχειρησιακό επίπεδο.

Σύμβουλος Οικονομικών της Υγείας

Σύμβουλος Οικονομικών της Υγείας είναι ο επαγγελματίας που καλύπτει ένα ευρύ φάσμα επί μέρους πεδίων εφαρμογής της οικονομικής επιστήμης, ασχολούμενος κυρίως με τη μελέτη και ανάλυση των οικονομικών φαινομένων που αφορούν τις οικονομικές δραστηριότητες και λειτουργίες μιας μονάδας, ενός οργανισμού ή μιας υπηρεσίας υγείας και πρόνοιας.

Η μαθηματική και υπολογιστική ικανότητα, η επαγωγική αναλυτική σκέψη και το άριστο θεωρητικό υπόβαθρο στις οικονομικές επιστήμες, αποτελούν ορισμένες από τις δεξιότητες που χαρακτηρίζουν το έργο του συμβούλου οικονομικών, ενώ παράλληλα είναι απαραίτητο να διαθέτει διορατικότητα και ικανότητα προσαρμογής στο πλαίσιο ομάδων εργασίας.

Επιχειρησιακός Ερευνητής Μονάδων Υγείας & Κοινωνικής Φροντίδας

Επιχειρησιακός Ερευνητής Μονάδων Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας είναι ο επαγγελματίας ο οποίος διαθέτει μία λογική και συστηματική προσέγγιση των προβλημάτων που ανακύπτουν στη διοίκηση και τον έλεγχο των μονάδων υγείας – πρόνοιας, λαμβάνοντας αποφάσεις οι οποίες επιτυγχάνουν τα καλύτερα αποτελέσματα σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, χρησιμοποιώντας ένα ευρύ φάσμα επί μέρους πεδίων εφαρμογής του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και της Επιχειρησιακής Έρευνας.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο τον αρμοδιοτήτων του περιλαμβάνεται η διαμόρφωση και υλοποίηση της επιχειρησιακής στρατηγικής για την επίτευξη των οργανωσιακών στόχων και την αξιοποίηση των επιχειρηματικών ευκαιριών, η ανάλυση του εσωτερικού και εξωτερικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος και η χρησιμοποίηση τεχνικών προβλέψεων, ώστε να αντιμετωπίζει με τρόπο επιστημονικά τεκμηριωμένο και ποσοτικά προσδιοριζόμενο τα προβλήματα που προκύπτουν στη διοίκηση μονάδων υγείας.

Ελεγκτής Ποιότητας Υπηρεσιών Υγείας & Πρόνοιας

Ελεγκτής Ποιότητας Υπηρεσιών Υγείας & Πρόνοιας είναι ο επαγγελματίας που εφαρμόζει αποτελεσματικά μεθόδους ώστε να διασφαλίζει και να βελτιώνει τον τρόπο λειτουργίας μιας επιχείρησης και την ποιότητα των παραγομένων υπηρεσιών. Ασκεί τον έλεγχο, συλλέγοντας δεδομένα προερχόμενα από τις λειτουργίες και τις ροές των διαδικασιών παραγωγής των παρεχόμενων υπηρεσιών, οργανώνει ενημερωτικές συναντήσεις των υπευθύνων τμημάτων και ομάδων εργασίας και παρέχει συμβουλές για τη διατήρηση και συνεχή βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών.

Απαραίτητες δεξιότητες του ελεγκτή ποιότητας Υπηρεσιών Υγείας & Πρόνοιας θεωρούνται ότι είναι η υπολογιστική ικανότητα, η παρατηρητικότητα, η αντίληψη χώρου και συνθηκών και η επικοινωνιακή ευχέρεια.

Εξωτερικός Αξιολογητής Μονάδων Υγείας – Πρόνοιας

Εξωτερικός Αξιολογητής Μονάδων Υγείας – Πρόνοιας είναι ο επαγγελματίας που αξιολογεί τις οργανωτικές, διοικητικές και οικονομικές διαδικασίες, τους δείκτες εισροών και εκροών, τα αποτελέσματα και τις επιπτώσεις του παραγόμενου έργου στις Μονάδες Υγείας – Πρόνοιας. Το περίγραμμα της εργασίας του περιλαμβάνει την ανάπτυξη μεθόδων και τεχνικών για την εκτίμηση της επάρκειας, της αποδοτικότητας, της αποτελεσματικότητας και της χρησιμότητας των υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας, εφαρμόζοντας τις μεθόδους αυτές σε κάθε στάδιο της εξωτερικής αξιολόγησης (αρχική, ενδιάμεση, τελική).

Διαχειριστής Εφοδιαστικής Μονάδων Υγείας – Πρόνοιας

Διαχειριστής Εφοδιαστικής Μονάδων Υγείας – Πρόνοιας είναι ο επαγγελματίας που οργανώνει την προμήθεια των υλικών πόρων, συντονίζει την εσωτερική διανομή των υλικών και εποπτεύει τις διαδικασίες διάθεσης των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Ο προγραμματισμός της προμήθειας των απαιτούμενων υλικών για την παροχή υπηρεσιών υγείας – πρόνοιας, ο συντονισμός της μεταφοράς και αποθήκευσης των υλικών, η ανατροφοδότηση με υλικά, η διενέργεια παραγγελιών είναι μερικά από τα βασικά καθήκοντα του διαχειριστή προμηθευτικής που χαρακτηρίζουν το περίγραμμα της εργασίας του.

Σύμβουλος Επικοινωνιακής Πολιτικής Μονάδων Υγείας – Πρόνοιας

Σύμβουλος Επικοινωνιακής Πολιτικής Μονάδων Υγείας – Πρόνοιας είναι ο επαγγελματίας που σχεδιάζει, συντονίζει και παρακολουθεί την ανάπτυξη στρατηγικών και επιχειρησιακών προγραμμάτων επικοινωνίας με το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης, στοχεύοντας στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της επικοινωνιακής πολιτικής μονάδων και υπηρεσιών.

Το περίγραμμα εργασίας του επικοινωνιολόγου περιλαμβάνει την έρευνα για τις ανάγκες και το προφίλ του χρήστη των υπηρεσιών υγείας – πρόνοιας, το σχεδιασμό και το συντονισμό του επικοινωνιακού προγράμματος δράσης, τον προσδιορισμό του επικοινωνιακού υλικού και την επικοινωνία με τα μέσα προβολής.

Βασική δεξιότητα του Συμβούλου Επικοινωνιακής Πολιτικής αποτελεί η ικανότητα άριστης χρήσης του λόγου, κυρίως του προφορικού και η κριτική ικανότητα συνδυασμένη με την επαγωγική και αναλυτική σκέψη. Επιμέρους δεξιότητες, όπως αυτές της δημιουργικής φαντασίας, της αναλυτικής και συνθετικής σκέψης, αλλά και χαρακτηριστικά συμπληρωματικά στοιχεία προφίλ, όπως αυτά του δυναμισμού και της ηγετικής εικόνας, αποτελούν ορισμένες σημαντικές παραμέτρους επιτυχούς άσκησης του επικοινωνιακού έργου.