Στέλεχος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης (Insurance Executive)

Στέλεχος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης είναι ο επαγγελματίας ο οποίος χρησιμοποιεί στατιστική, οικονομική θεωρία και εφαρμοσμένη πληροφορική για να μελετήσει και να πάρει αποφάσεις για αβέβαια μελλοντικά γεγονότα, όπως είναι οι προβλέψεις για το ύψος των ζημιών ή κερδών μιας επιχείρηση και η συνολικότερη εκτίμηση των επιχειρηματικών κινδύνων που αντιμετωπίζει.

Επίσης παίρνει αποφάσεις σχετικές με την τιμολόγηση αγαθών και υπηρεσιών, καταρτίζει ασφαλιστικά, χρηματοδοτικά ή συνταξιοδοτικά σχέδια και προτείνει επενδυτικές στρατηγικές.

Για το λόγο αυτό, το Στέλεχος Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης πρέπει να είναι μεθοδικός, διορατικός, παρατηρητικός, αποφασιστικός, ευέλικτος και να διαθέτει αναλυτική και κριτική σκέψη, καθώς έρχεται σε καθημερινή επαφή με πίνακες δεδομένων και στατιστικές αναλύσεις.

Ευκαιρίες Απασχόλησης

Οι ευκαιρίες απασχόλησης του Στελέχους Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης είναι ένας συνδυασμός των αντίστοιχων επαγγελματικών διεξόδων του Στατιστικού και του Οικονομολόγου.

Εκτός από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία και άλλες δημόσιες υπηρεσίες, μπορεί να απασχοληθεί σε πολλούς κλάδους του ιδιωτικού τομέα όπως ασφαλιστικές εταιρείες, επιχειρήσεις, τράπεζες, βιομηχανίες, εταιρείες δημοσκοπήσεων, όπου μπορεί να εργαστεί ως οικονομικός σύμβουλος, ακόμα και σε εταιρείες πληροφορικής για δημιουργία λογισμικού σχετικού με αναλογιστικές μελέτες.

Σπουδές

Σχετικές και εξειδικευμένες σπουδές πάνω στο αντικείμενο παρέχονται από τα παρακάτω Τμήματα:

Τμήμα Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Τμήμα Στατιστικής & Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Τμήμα Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών