Στέλεχος Χρηματιστηριακών Εργασιών (Executing Broker)

Στέλεχος Χρηματιστηριακών Εργασιών είναι ο επαγγελματίας ο οποίος επικοινωνεί με τους πελάτες μιας χρηματιστηριακής εταιρείας, προετοιμάζει τις εντολές τους και τις εκτελεί είτε πριν ξεκινήσει η συνεδρίαση του χρηματιστηρίου είτε κατά τη διάρκεια της, έως και τη λήξη της.

Επιπλέον, έρχεται σε επαφή καθημερινά με τους πελάτες και ενημερώνει λογιστικά τις αποδόσεις σε χρήματα και τίτλους ώστε αυτοί να προβούν, αν το κρίνουν απαραίτητο, σε αναδιάρθρωση του χαρτοφυλακίου τους.

Μπορεί να εργαστεί ως υπάλληλος σε:

  • Ανώνυμη Εταιρεία Λήψης και Διαβίβασης Εντολών (Α.Ε.Λ.Δ.Ε.).
  • Σε Ανώνυμη Χρηματιστηριακή Εταιρεία (Α.Χ.Ε.).
  • Σε Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.).
  • Σε επιχειρήσεις εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (Χ.Α.Α.).
  • Σε Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Α.Ε.Δ.Α.Κ.).
  • Σε Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου (Α.Ε.Ε.Χ.).
  • Σε Τράπεζες του Δημοσίου ή Ιδιωτικού τομέα.
  • Σε Ασφαλιστικές Εταιρείες.
  • Σε ασφαλιστικούς φορείς.

Σπουδές

Σχετικές και εξειδικευμένες σπουδές πάνω στο αντικείμενο παρέχονται από τα παρακάτω Τμήματα:

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Ηπείρου

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Θεσσαλίας

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Κρήτης

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Πελοποννήσου

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Πειραιά

Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας & Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Τμήμα Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Τμήμα Στατιστικής & Αναλογιστικών – Χρηματοικονομικών Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Τμήμα Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς