Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών – Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (1549)

Το Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ιδρύθηκε το 2019 και θεωρείται ως ένα από τα ανερχόμενα τμήματα οικονομικών επιστήμων προφέροντας μαθήματα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς και των διεθνών επιχειρήσεων καθιστώντας τους φοιτητές του ανταγωνιστικούς σε εθνικό και διεθνές περιβάλλον.

Το Τμήμα ΔΕΟΣ έχει ως αποστολή να προάγει την ανάπτυξη και τη μετάδοση γνώσεων που αφορούν την επιστήμη των Διεθνών Οικονομικών και της Διεθνούς Διοίκησης Επιχειρήσεων, καθώς και να παρέχει στους σπουδαστές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτιση τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.

Στα πλαίσια της αποστολής του το Τμήμα:

 • Παρέχει εξειδικευμένες γνώσεις στη θεωρία και την έρευνα της διεθνούς διοικητικής και οικονομικής επιστήμης με έμφαση στις ευρωπαϊκές και διεθνείς επιχειρηματικές δράσεις των ελληνικών επιχειρήσεων, έτσι ώστε οι απόφοιτοι να μπορούν να επαρκώς καλύψουν τις ανάγκες της αγοράς εργασίας
 • Παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις στον επιστημονικό και εκπαιδευτικό τομέα
 • Αναπτύσσει ακαδημαϊκές και εκπαιδευτικές συνεργασίες με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού
 • Προσελκύει ξένους καθηγητές και φοιτητές και παρέχει εκπαίδευση και σε ξένη γλώσσα
 • Συνεργάζεται με εμπορικές επιχειρήσεις, εμπορικά επιμελητήρια και δημόσιους φορείς που δραστηριοποιούνται στη διεθνή αγορά
 • Αναπτύσσει την εφαρμογή της νέας εκπαιδευτικής τεχνολογίας δια της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
 • Στοχεύει στην ανάπτυξη διεθνών μεταπτυχιακών προγραμμάτων με εξειδίκευση στον τομέα της διεθνούς επιχειρηματικότητας
 • Στοχεύει στην απορροφητικότητα των αποφοίτων του Τμήματος από την αγορά εργασίας
 • Διοργανώνει και συμμετέχει δια των εκπροσώπων του σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια

Επαγγελματική Αποκατάσταση

Το Τμήμα στοχεύει στην παροχή δεξιοτήτων και εξειδικευμένων γνώσεων για τους φοιτητές του, ώστε να ανταποκριθούν μετά το τέλος των σπουδών τους στις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας, σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με έμφαση σε Διεθνείς οργανισμούς όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο ΟΗΕ, η Παγκόσμια Τράπεζα, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ο ΟΟΣΑ, και άλλοι διεθνείς και περιφερειακοί οικονομικοί οργανισμοί.

Πιο συγκεκριμένα, τα περιβάλλοντα στα οποία μπορούν να εργαστούν οι πτυχιούχοι του Τμήματος είναι:

 • εθνικές και διεθνείς επιχειρήσεις και οργανισμοί διαφορετικών κλάδων της οικονομίας και διαφόρων νομικών μορφών (πχ εθνικές και διεθνείς επιχειρήσεις εμπορίας και παροχής υπηρεσιών, επιχειρήσεις παραγωγής προϊόντων και τράπεζες)
 • μικρομεσαίες επιχειρήσεις πώλησης αγαθών και υπηρεσιών
 • διεθνείς εταιρείες και οργανισμοί της οικονομικής, βιομηχανικής και εμπορικής δραστηριότητας, τουριστικές και μεταφορικές εταιρείες, επιχειρήσεις τεχνικοοικονομικών μελετών και συμβουλευτικών υπηρεσιών κτλ
 • εταιρείες μάρκετινγκ, προώθησης και προβολής αγαθών και υπηρεσιών
 • τράπεζες και ασφαλιστικοί οργανισμοί
 • όργανα διοίκησης του ευρύτερου δημόσιου τομέα, δημόσιοι οργανισμοί και υπηρεσίες ΔΕΚΟ, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ σε όλα τα τμήματα οικονομικών υπηρεσιών, διοίκησης προσωπικού, σχεδιασμού και ανάπτυξης έργων, οικονομικού προγραμματισμού, διαχείρισης και εποπτείας χρηματοδοτούμενων εθνικών και ευρωπαϊκών έργων κ.α.
 • ερευνητικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα

Σε γενικές γραμμές οι εργασίες που μπορεί να ολοκληρώσει ένας απόφοιτος ανάλογα και με τις ειδικότερες γνώσεις και την εμπειρία του είναι:

 • Συμμετοχή στον σχεδιασμό νέων προϊόντων & παρεχόμενων υπηρεσιών
 • Καλλιέργεια καλών δημόσιων σχέσεων για την προβολή και διατήρηση της εταιρικής εικόνας
 • Οργάνωση και διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού
 • Συμμετοχή στη σύνταξη και εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας
 • Σύνταξη επιχειρηματικών σχεδίων και τεχνικοοικονομικών μελετών
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης
 • Καθορισμός της στρατηγικής της εταιρείας σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον
 • Καθορισμός της τιμολογιακής πολιτικής της επιχείρησης
 • Επιλογή των καναλιών και δικτύων διανομής, λαμβάνοντας υπόψη τους παράγοντες που επηρεάζουν τη διανομή (πώληση) των αγαθών.
 • Διαμόρφωση της επικοινωνιακής πολιτικής
 • Λογιστικές εργασίες και κοστολόγησης
 • Ανάλυση αγοράς και έρευνες ικανοποίησης πελατών
 • Συμμετοχή σε αναπτυξιακά προγράμματα στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού
 • Εφαρμογή νέων τεχνολογιών στην επικοινωνία, στο διαδίκτυο, στο ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς και αυτόματη συλλογή δεδομένων συμπεριφοράς.
 • Κατάρτιση και ανάλυση ισολογισμών, προϋπολογισμού και λογιστικών καταστάσεων
 • Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων και την ένταξη τους σε χρηματοδοτούμενα εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα
 • Οικονομικός προγραμματισμός της επιχείρησης και των θυγατρικών της καθώς και ανάλυση των προβλημάτων χρηματοδότησης της επιχείρησης
 • Οργάνωση, καθοδήγηση και έλεγχος των διοικητικών και οικονομικών δραστηριοτήτων
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση της στρατηγικής branding στα πλαίσια μιας νέας επιχειρηματικής ιδέας
 • Προετοιμασία προτάσεων για την ανάπτυξη νέας γκάμας προϊόντων, τη διοίκηση υπαρχόντων και τη διαφήμιση
 • Σχεδιασμός μάρκετινγκ, ανάλυσης της αγοράς, προώθησης και προβολής προϊόντων και υπηρεσιών
 • Αξιολόγηση κινδύνων των αγορών και λήψη αποφάσεων
 • Ανάπτυξη και διαχείριση του δικτύου επαφών της εταιρείας
 • Διαχείριση διαφόρων άλλων θεμάτων χρηματοοικονομικής διοίκησης, λογιστικών και φοροτεχνικών θεµάτων, έρευνας αγοράς και ανάπτυξης πωλήσεων
Website