Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών – Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (1549)

Περιεχόμενο και Δομή Σπουδών

Το πρόγραμμα σπουδών καλύπτει αφενός το πεδίο των οικονομικών επιστημών με επίκεντρο τη διεθνή επιχειρηματικότητα, την παγκοσμιοποίηση και την ευρωπαϊκή οικονομική ολοκλήρωση, αφετέρου επεκτείνεται και στην υιοθέτηση διοικητικών μαθημάτων όπως τη διοίκηση επιχειρήσεων και των διεθνών χρηματοοικονομικών προσδίδοντας προστιθέμενη αξία στους αποφοίτους με ένα ελκυστικό και σύγχρονο πρόγραμμα.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών θα κατέχουν το θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο στα γνωστικά πεδία της οικονομικής επιστήμης, της διεθνούς μικροοικονομικής / μακροοικονομικής, της ευρωπαϊκής οικονομικής ολοκλήρωσης και της διεθνούς διοικητικής έχοντας ως στόχο την ανάπτυξη ικανών στελεχών για την επάνδρωση κάθε είδους και μεγέθους επιχειρήσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό

Ειδικότερα ο Πτυχιούχος του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών:

 • Διενεργεί όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με το εισαγωγικό και εξαγωγικό εμπόριο εμπορευμάτων και υπηρεσιών.
 • Συμμετέχει στην οργάνωση και διοίκηση εμπορικών συναλλαγών (λ.χ. πωλήσεων πρώτων υλών, έτοιμων προϊόντων, τεχνογνωσίας), τεχνικών και άλλων υπηρεσιών στη διεθνή αγορά
 • Διαπραγματεύεται και συνάπτει διεθνείς εμπορικές συναλλαγές.
 • Διενεργεί όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων στην οργάνωση και διοίκηση των εισαγωγικών και εξαγωγικών επιχειρήσεων, των εταιριών διεθνούς εμπορίου, των εταιριών εξαγωγικών πρακτόρων και μεσαζόντων καθώς και των εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε ελεύθερες οικονομικές και τελωνειακές ζώνες.
 • Διενεργεί όλες τις υποστηρικτικές υπηρεσίες διοίκησης και ασφάλισης των διεθνών οικονομικών κινδύνων σε διαφορετικές μορφές των εξωτερικών οικονομικών συναλλαγών (ασφάλιση εξαγωγικών και εισαγωγικών φορτίων, μέσων μεταφοράς φορτίων, εξαγωγικών πιστώσεων, διεθνών εμπορικών και βιομηχανικών κλαδικών εκθέσεων, επενδυτικού κινδύνου και περιουσιακών στοιχείων, καθώς και την ασφάλιση νομισματικών και πιστωτικών κινδύνων).
 • Διενεργεί όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων που αφορούν στην οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων και οργανισμών που δραστηριοποιούνται στις διεθνείς μεταφορικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες, στη διαχείριση εφοδιασμού και διανομής (Logistics) στη διεθνή αγορά, καθώς και στο συντονισμό των διεθνών επιχειρηματικών δράσεων που αναπτύσσουν, ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία τους.
 • Συμμετέχει στην οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων και οργανισμών που δραστηριοποιούνται στο διεθνές εμπόριο, καθώς και στο συντονισμό των διεθνών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που αναπτύσσουν στη διεθνή αγορά, ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία τους.
 • Διενεργεί όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων που αφορούν στην οργάνωση και διοίκηση των διεθνών επιχειρηματικών δράσεων και διεθνών επενδύσεων των πολυεθνικών και διεθνικών επιχειρήσεων.
 • Εκπονεί μελέτες σκοπιμότητας διεθνών επενδύσεων, διεθνούς χρηματοδότησης και ολικής ποιότητας εξαγωγικών επιχειρήσεων.
 • Καταρτίζει και υλοποιεί προγράμματα δράσης επιχειρήσεων και οργανισμών που δραστηριοποιούνται στην διεθνή επιχειρηματικότητα και το διεθνές εμπόριο.
 • Εφαρμόζει σύγχρονες καινοτόμες επιστημονικές μεθόδους στα πλαίσια ερευνητικών προγραμμάτων στους τομείς τόσο των διεθνών οικονομικών, όσο και της διεθνούς διοίκησης επιχειρήσεων.
 • Συμμετέχει σε θέματα διοίκησης και αξιοποίησης των ανθρώπινων πόρων και τεχνολογικών καινοτομιών επιχειρήσεων και οργανισμών που δραστηριοποιούνται στο διεθνές εμπόριο.
 • Διεξάγει έρευνα αγοράς προϊόντων και υπηρεσιών προκειμένου να διαπιστώσει τις ανάγκες ή επιθυμίες των πιθανών καταναλωτών τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά.
 • Καταρτίζει και υλοποιεί προγράμματα στρατηγικού μάρκετινγκ και προώθησης προϊόντων στην εγχώρια και διεθνή αγορά.
 • Καταρτίζει προγράμματα προώθησης επιχειρήσεων και προϊόντων με την οργάνωση και συμμετοχή σε διεθνείς εμπορικές εκθέσεις και εκδηλώσεις.
 • Γνωρίζει το νομικό και το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των υπόλοιπων Διεθνών Οργανισμών.
 • Γνωρίζει τις σύγχρονες τεχνολικές εφαρμογές που εφαρμόζονται στην αναπτυσσόμενη σύγχρονη οικονομία, συμπεριλαμβανομένων των δράσεων ηλεκτρονικού εμπορίου.
 • Κατέχει το ρυθμιστικό πλαίσιο των σύγχρονων εξελίξεων στον τομέα της παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και χρηματοπιστωτικών συναλλαγών.
 • Διεκπεραιώνει εμπορικές συναλλαγές όπως αυτές διέπονται από το ελληνικό και διεθνές εμπορικό και οικονομικό δίκαιο.
 • Καταρτίζει και υλοποιεί ευρωπαϊκά προγράμματα που αποσκοπούν στη σύγκλιση και ανάπτυξη των οικονομιών των κρατών–μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Αναπτύσσει διεθνείς οικονομικές σχέσεις με τον υπόλοιπο κόσμο.
 • Τηρεί και ενημερώνει βιβλία και στοιχεία επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη διεθνή αγορά, έχοντας εξειδικευμένες γνώσεις τόσο ελληνικού όσου και ευρωπαϊκού φορολογικού / τελωνειακού, λογιστικού και ελεγκτικού δικαίου.
 • Διενεργεί όλες τις υποστηρικτικές υπηρεσίες των διεθνών οικονομικών δραστηριοτήτων και της διεθνούς κεφαλαιαγοράς που αφορούν τράπεζες και οργανωμένες αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων. Αυτές περιλαμβάνουν ενδεικτικά τραπεζικές πράξεις διεθνών νομισματικών και πιστωτικών συναλλαγών, τραπεζικές μεθόδους και εργαλεία πληρωμών, χρηματοδοτικές υπηρεσίες των τραπεζών στις διεθνείς εμπορικές συναλλαγές των επιχειρήσεων (εμπορικές πιστώσεις, εγγυητικές επιστολές, πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring), προεξοφλητικές χρηματοδοτήσεις (forfaiting), διεθνή χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) κ.α., δικαιοχρησίας ή δικαιόχρησης (franchising)] και άλλες μορφές διεθνών χρηματοδοτήσεων.
 • Ελέγχει, αναλύει και προτείνει λογιστικές και φορολογικές διεργασίες για την καλύτερη λειτουργία μιας επιχείρησης.

Πρακτική Άσκηση

Η πρακτική άσκηση των φοιτητών μπορεί να πραγματοποιηθεί σε οργανισμούς και εταιρείες λιανικής, χονδρικής, μεταφορικές, εξαγωγικές, τουριστικές, βιομηχανικές, λογιστικές, εταιρείες συμβούλων, σε τράπεζες, σε ασφαλιστικές εταιρείες και άλλες επιχειρήσεις που ασχολούνται με την παραγωγή, εμπορία και την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών στην ελληνική και διεθνή αγορά.

Πρόγραμμα Μαθημάτων

1ο Εξάμηνο

Μικροοικονομική Ανάλυση
Γενικές Αρχές Λογιστικής
Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή Οικονομία
Εισαγωγή στο Δίκαιο
Μεθοδολογία Συγγραφής Επιστημονικής Εργασίας
Εισαγωγή στην Πληροφορική

2ο Εξάμηνο

Χρηματοοικονομική Λογιστική
Πληροφορική Οικονομίας και Διοίκησης
Θεωρία Διεθνών Σχέσεων και Παγκόσμιας Πολιτικής
Μεθοδεμπορία
Δίκαιο Επιχειρήσεων
Επικοινωνία και Προπαγάνδα

3ο Εξάμηνο

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Μακροοικονομική Ανάλυση
Δίκαιο και Οικονομία (Οικονομική Ανάλυση του Δικαίου)
Ευρωπαϊκή Οικονομική Ολοκλήρωση
Μαθηματικά
Κυβερνητική Διοίκηση και Στρατηγική

4ο Εξάμηνο

Διοικητική Λογιστική
Στατιστική
Δίκαιο και Τεχνολογία στο Οικονομικό Περιβάλλον
Ελεγκτική και Εσωτερικός Έλεγχος Επιχειρήσεων
Οικονομική Διπλωματία και Εξωτερικές σχέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Επιχειρηματική Ηθική, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Ηγεσία

5ο Εξάμηνο

Διεθνείς Οικονομικοί Οργανισμοί
Ευρωπαϊκό Εμπορικό και Οικονομικό Δίκαιο
Management, Marketing και Διαφήμιση
Κοστολόγηση

Υποχρεωτικό μάθημα επιλογής
Γεωοικονομία – Γεωφιλοσοφία και Ενεργειακή Πολιτική
Δημόσια Οικονομική, Οικονομική Ανάπτυξη και Μεγέθυνση

6ο Εξάμηνο

Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Διεθνής Επιχειρηματική Δραστηριότητα
Ευρωπαϊκό Δίκαιο Κεφαλαιαγοράς
Εντοπισμός, διερεύνηση και αποφυγή οικονομικής απάτης

Υποχρεωτικό μάθημα επιλογής (1 από τα παρακάτω)
Αγγλική Οικονομική, Εμπορική και Χρηματοοικονομική ορολογία
Χρηματοοικονομική Οικονομετρία

7ο Εξάμηνο

Παρευξείνιες και Διακασπιακές Οικονομικές και Ενεργειακές Σχέσεις
Ευρωπαϊκό Φορολογικό, Λογιστικό και Ελεγκτικό Δίκαιο
Συγχωνεύσεις, Εξαγορές και Ενοποίηση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Ανάπτυξη Λογισμικού και δημιουργία ειδικών μαθηματικών και Στατιστικών Συναρτήσεων

Υποχρεωτικό μάθημα επιλογής (1 από τα παρακάτω)
Παγκόσμια Προβλήματα, Κλιματική Αλλαγή και Αειφόρος Ανάπτυξη
Ευρωπαϊκή Πολιτική Ολοκλήρωση και Πολιτικές Αλληλεγγύης
Επιχειρηματική Επικοινωνία και Εταιρική Διακυβέρνηση

8ο Εξάμηνο

Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις
Μηχανογραφημένη Λογιστική και Τιμολόγηση
Ευρωπαϊκό Δίκαιο Εταιριών και Επιχειρήσεων
Δυνατότητες και Εφαρμογές του παγκόσμιου ιστού

Υποχρεωτικό μάθημα επιλογής (1 από τα παρακάτω)
Διαπολιτισμική Επικοινωνία
Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Γλωσσικές Πολιτικές
Πτυχιακή Εργασία (αντικαθιστά 2 μαθήματα)