Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών – Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (1549)