Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας – ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (έχει καταργηθεί)

TEI Dytikis Makedonias - Oikonomologos.gr - logoΤο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, το οποίο αποτελεί συγχώνευση του τμήματος Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και του τμήματος Επιχειρησιακής Πληροφορικής, λειτούργησε το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014, έχοντας δύο εισαγωγικές κατευθύνσεις:

 • Εισαγωγική Κατεύθυνση Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας
 • Εισαγωγική Κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων, η οποία χωρίζεται επιπλέον σε δύο κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνο:
  • Διοίκηση Επιχειρήσεων
  • Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων

Η συγχώνευση των δύο τμημάτων και η δημιουργία ενός νέου, με δύο εισαγωγικές κατευθύνσεις και σημαντική αλλαγή στα γνωστικά αντικείμενα που καλύπτει, δημιούργησε την ανάγκη σχεδιασμού ενός νέου προγράμματος σπουδών το οποίο θα ανταποκρίνεται στο διεθνές ακαδημαϊκό και επιστημονικό περιβάλλον και θα παρέχει στους φοιτητές θεωρητική και εφαρμοσμένη επιστημονική γνώση σε θέματα Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Ειδική βαρύτητα δίνεται στην ανάπτυξη των προσωπικών ικανοτήτων του σπουδαστή στην αναλυτική και συνθετική μέθοδο,  περιλαμβανομένης της ανάπτυξης πρωτοβουλιών, της κριτικής σκέψης και της ικανότητας επίλυσης προβλημάτων.

Αποστολή του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στα Γρεβενά, είναι:

 • Να παρέχει στους φοιτητές άρτια ακαδημαϊκή εκπαίδευση, γνώσεις και δεξιότητες απαραίτητες για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία.
 • Να διαμορφώσει ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον που θα ενισχύσει την τάση για έρευνα και παραγωγή νέας γνώσης.
 • Να εμφυσήσει στους φοιτητές του πανανθρώπινα ιδανικά και αξίες και να ενδυναμώσει την πνευματικά και πολιτισμικά τους φοιτητές του.
 • Να ενισχύσει την τοπική και εθνική οικονομία με συνεργασίες και προσφορά υπηρεσιών και εκπαίδευσης.

Επαγγελματική Αποκατάσταση

Με την ολοκλήρωση των σπουδών του ο απόφοιτος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, της εισαγωγικής Κατεύθυνσης Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας θεωρείται επιστήμονας του τουρισμού και έχει όλες τις απαραίτητες τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται προκειμένου να δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά σε όλους τους τομείς του γνωστικού του αντικειμένου, και ειδικότερα:

 • στο σχεδιασμό και τη διοίκηση ολόκληρης της τουριστικής επιχείρησης, εφαρμόζοντας επιστημονικές μεθόδους στην οργάνωση και λειτουργία της,
 • στο σχεδιασμό, τη δημόσια διοίκηση, και την πολιτική τουρισμού σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο,
 • στη διαχείριση, εκπαίδευση και ανάπτυξη των ανθρωπίνων πόρων τουριστικών επιχειρήσεων και οργανισμών, στον τομέα παραγωγής ξενοδοχειακού προϊόντος, και ιδίως τη διαχείριση, οργάνωση και λειτουργία δωματίων, ορόφων, συνεδριακών χώρων, καθώς και τμημάτων άθλησης και ψυχαγωγίας πελατών,
 • στον τομέα παραγωγής ξενοδοχειακού προϊόντος, και ιδίως τον εφοδιασμό και τη διαχείριση υλικών και ποτών των επισιτιστικών τμημάτων και μονάδων,
 • στη προώθηση και πώληση προϊόντων στους καταναλωτές, απευθείας από τους παροχείς τουριστικών υπηρεσιών και προϊόντων,
 • στην εφαρμογή επιχειρησιακών και διεθνών πληροφοριακών συστημάτων συγκέντρωσης, επεξεργασίας και προώθησης στοιχείων και πληροφοριών των τουριστικών επιχειρήσεων και οργανισμών,
 • στην εφαρμογή των νέων τεχνολογιών της πληροφορικής και των επικοινωνιών και ιδιαίτερα των τεχνολογιών του διαδικτύου στους κλάδους της τουριστικής βιομηχανίας,
 • στο τομέα μάρκετινγκ και ιδίως τη δημιουργία, τιμολόγηση, προβολή (διαφήμιση, δημόσιες σχέσεις, προώθηση) και διάθεση τουριστικών υπηρεσιών και προϊόντων,
 • στην σύνταξη μελετών για την ίδρυση, τη λειτουργία και τον εκσυγχρονισμό τουριστικών επιχειρήσεων και οργανισμών,
 • στο συλλογικό σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων για την ανάπτυξη διαφόρων μορφών τουρισμού, καθώς και την έρευνα και ανάπτυξη νέων τουριστικών προϊόντων σε υφιστάμενους ή αναδυόμενους τουριστικούς προορισμούς,
 • στη διασφάλιση ποιότητας παροχής τουριστικών υπηρεσιών και συμμόρφωσης του τελικού τουριστικού προϊόντος με τα σχετικά πρότυπα (π.χ. HACCP, ISO),
 • στην τροφοδοσία ξενοδοχείων και γενικότερα επισιτιστικών μονάδων,
 • στη χρηματοδότηση τουριστικών επιχειρήσεων και την εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας για την ίδρυση – επέκταση τουριστικών επιχειρήσεων,
 • στην άσκηση εποπτείας και διοίκησης στο προσωπικό των τουριστικών επιχειρήσεων
Website