Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας – ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (έχει καταργηθεί)

Περιεχόμενο και Δομή Σπουδών

Η διάρκεια σπουδών του τμήματος Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας είναι οκτώ (8) εξάμηνα και το πρόγραμμα του περιλαμβάνει θεωρητική διδασκαλία, εργαστηριακές ασκήσεις, σεμινάρια, επισκέψεις σε επιχειρήσεις και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται σε συναφείς τομείς συναφείς, εκπόνηση εργασιών, περιπτωσιολογικές μελέτες κτλ.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην ανάπτυξη των προσωπικών δεξιοτήτων των φοιτητών με την αύξηση της κριτικής ικανότητας και την ενθάρρυνσή τους για ανάληψη πρωτοβουλιών προς την κατεύθυνση της αντιμετώπισης και επίλυσης πραγματικών προβλημάτων που θα σχετίζονται με την μελλοντική τους επαγγελματική δραστηριότητα.

Μορφές Διδασκαλίας

Ανάλογα με το μάθημα η διδασκαλία περιλαμβάνει μόνο θεωρητικές ώρες ή συνδυασμό θεωρητικών ωρών με εργαστηριακές ώρες. Έτσι τα μαθήματα διακρίνονται σε:

  • Θεωρητικά Μαθήματα (Θ.Μ.)
  • Εργαστηριακά Μαθήματα (Ε.Μ.)
  • Μικτά Μαθήματα (Μ.Μ.) (μαθήματα που περιέχουν τόσο θεωρητικό όσο και εργαστηριακό μέρος)

Θεωρητικά μαθήματα (Θ)

Τα θεωρητικά μαθήματα εκτός από τις παραδόσεις του θεωρητικού μέρους συχνά περιλαμβάνουν και ασκήσεις πράξεις. Οι ασκήσεις πράξεις διεξάγονται σε αίθουσες διδασκαλίας ή σε εργαστήριο Η/Υ και σκοπό έχουν την εμπέδωση της θεωρίας με την επίλυση φροντιστηριακών ασκήσεων και τη συζήτηση μελετών περιπτώσεων. Στα θεωρητικά μαθήματα δίνεται η δυνατότητα ενδιάμεσης αξιολόγησης με την ανάθεση εργασιών οι οποίες καλύπτουν το 40% της τελικής βαθμολογίας του μαθήματος. Η ανάθεση εργασιών πραγματοποιείται από τον διδάσκοντα σε μεμονωμένους σπουδαστές ή σε ομάδες σπουδαστών.

Εργαστηριακά μαθήματα (Ε)

Για την επιτυχή παρακολούθηση εργαστηριακού μαθήματος ή μέρους μικτού μαθήματος απαιτείται συμμετοχή στο 80% των εργαστηριακών ωρών του εξαμήνου Έπειτα από απόφαση του τομέα μαθημάτων ο βαθμός του εργαστηρίου ή του εργαστηριακού μέρους του μικτού μαθήματος προκύπτει από τον μέσο όρο των βαθμών των ασκήσεων ή τους βαθμούς της ενδιάμεσης αξιολόγησης ή την τελική εξέταση σε όλη την ύλη του εργαστηρίου.

Μικτά μαθήματα (Μ)

Μικτά ονομάζονται τα μαθήματα που περιλαμβάνουν θεωρητικό και εργαστηριακό μέρος . Στα μικτά μαθήματα βαθμολογείται χωριστά το θεωρητικό και εργαστηριακό μέρος.

Αν ο σπουδαστής περάσει το θεωρητικό μέρος και αποτύχει στο εργαστηριακό μέρος είναι υποχρεωμένος να παρακολουθήσει εκ νέου το εργαστήριο και να εξεταστεί επιτυχώς σε αυτό.

Πρόγραμμα Μαθημάτων

1ο Εξάμηνο

Αρχές Πληροφορικής
Μαθηματικά
Λογιστική Ι
Στατιστική Ι
Εισαγωγή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
Εισαγωγή στο Δίκαιο

2ο Εξάμηνο

Συστήματα Αυτοματισμού Γραφείου
Μικροοικονομική
Στατιστική ΙΙ
Οικονομικά Μαθηματικά
Λογιστική ΙΙ
Αρχές Μάρκετινγκ

3ο Εξάμηνο

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων
Αρχές Τουρισμού
Μακροοικονομική
Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Κοινωνιολογία
Αγγλική Ορολογία Ι

4ο Εξάμηνο

Προγραμματισμός Η/Υ
Χρηματοοικονομική Διοίκηση
Ηγεσία
Διοίκηση Επισιτισμού
Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων
Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ

5ο Εξάμηνο

Διοίκηση Επισιτισμού ΙΙ
Τουριστική Γεωγραφία
Οργάνωση και Λειτουργία Ταξιδιωτικής Βιομηχανίας
Διοικητική Λογιστική Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων
Οικονομική του Τουρισμού
Ειδικές και Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού

Μαθήματα Επιλογής (2 από τα παρακάτω)
Επιχειρηματικά Σχέδια
Ελληνική Οικονομία
Τουριστική Κοινωνιολογία
Έρευνα Τουριστικής Αγοράς

6ο Εξάμηνο

Επικοινωνίες και Δημόσιες Σχέσεις στον Τουρισμό
Διοίκηση Υπηρεσιών Φιλοξενίας
Τουριστική Νομοθεσία
Διοίκηση Συνεδρίων και Εκδηλώσεων
Στρατηγικό Μάρκετινγκ στην Ξενοδοχειακή και Τουριστική Βιομηχανία

Μαθήματα Επιλογής (2 από τα παρακάτω)
Τουρισμός και Περιφερειακή Ανάπτυξη
Τουριστική Πολιτική
Πληροφοριακά Συστήματα στον Τουρισμό
Διοίκηση Ποιότητας στον Τουρισμό

7ο Εξάμηνο

Διοίκηση Υπηρεσιών Φιλοξενίας ΙΙ
Ξενόγλωσση Τουριστική Ορολογία
Διαχείριση κρίσεων στην Ξενοδοχειακή και Τουριστική Βιομηχανία
Σχεδιασμός και Διαχείριση Τουριστικών Προορισμών
Οργάνωση και Διοίκηση Μικρομεσαίων Αγροτουριστικών Επιχειρήσεων

Μαθήματα Επιλογής (2 από τα παρακάτω)
Οινοτουρισμός
Επιχειρηματική Δικτύωση στις ειδικές μορφές Τουρισμού
Διεθνείς Τουριστικές Συναλλαγές
Διαχείριση Ελεύθερου Χρόνου στον Τουρισμό

8ο Εξάμηνο

Πτυχιακή Εργασία
Πρακτική Άσκηση