Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων (κατεύθυνση Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας) – ΤΕΙ Θεσσαλίας (έχει καταργηθεί)

TEI Thessalias - Oikonomologos.gr - logoΤο Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1973 και από το 2013 αποτελεί εισαγωγική κατεύθυνση με χωριστό αριθμό εισακτέων με την ονομασία Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) του ΤΕΙ Θεσσαλίας, με έδρα τη Λάρισα.

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος παρέχει γνώσεις και δεξιότητες στα ακόλουθα επιστημονικά πεδία:

 • Στρατηγικής Επιχειρήσεων
 • Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων
 • Οικονομικών
 • Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής
 • Μάρκετινγκ και Έρευνας αγοράς
 • Διαχείρισης Έργων
 • Πληροφορικής για Επιχειρήσεις
 • Ποσοτικών μεθόδων

Γενικότερα, η εισαγωγική κατεύθυνση της Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της Διοικητικής Επιστήμης με εξειδίκευση εφαρμογής στις τουριστικές επιχειρήσεις, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα.

Επαγγελματική Αποκατάσταση

Οι πτυχιούχοι της Κατεύθυνσης Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας έχουν δικαίωμα απασχόλησης είτε ως στελέχη μονάδων είτε ως αυτοαπασχολούμενοι σε όλο το φάσμα της διαχείρισης και διοίκησης των επιχειρήσεων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, με κύριες αρμοδιότητες τον καθορισμό του επιχειρησιακού χώρου, τον προγραμματισμό, την οργάνωση, την καθοδήγηση και τον έλεγχο των διοικητικών δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων.

Επίσης, την ανάλυση προβλημάτων της ανθρώπινης συμπεριφοράς στον επιχειρησιακό χώρο, την πρόταση για τη διαμόρφωση αντικειμενικών συστημάτων αμοιβής, την ανάλυση των παραγωγικών συστημάτων και διαδικασιών και γενικών θεμάτων διοίκησης παραγωγής.

Ειδικότερα οι πτυχιούχοι του Τμήματός με την ολοκλήρωση των σπουδών τους διαθέτουν όλες τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και ικανότητες ώστε να απασχολούνται ως υπεύθυνοι των αντίστοιχων τμημάτων είτε στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα καθώς μπορούν να:

 • Χρησιμοποιούν επιστημονικές και αναλυτικές μεθόδους για την επιτυχή εκτέλεση μιας εργασίας, θέτοντας εφικτούς στόχους.
 • Εφαρμόζουν σύγχρονες επιστημονικές και τεχνολογικές μεθόδους και πρακτικές στη διοίκηση.
 • Είναι σε θέση να λαμβάνουν αποφάσεις που έχουν σχέση με την διάθεση και κατανομή των πόρων.
 • Αναπτύσσουν και να λειτουργούν μηχανισμούς και διαδικασίες ελέγχου.
 • Αξιοποιούν και να εφαρμόζουν νέες τεχνολογίες της πληροφορικής και του μάνατζμεντ.
 • Εκπονούν μελέτες προγραμματισμού έργων είτε αυτές αφορούν μεμονωμένες επιχειρήσεις οργανισμούς ή αφορούν απαιτήσεις προγραμματισμού έργων σε μελέτες που υποβάλλονται σε δημόσιους ή κοινοτικούς οργανισμούς.
Website