Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων (κατεύθυνση Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας) – ΤΕΙ Θεσσαλίας (έχει καταργηθεί)

Περιεχόμενο και Δομή Σπουδών

Η δομή του προγράμματος σπουδών της Κατεύθυνσης Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας αποτελείται από:

  • Μαθήματα κορμού
  • Μαθήματα κατεύθυνσης

Οι βασικοί κανόνες που διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος σπουδών είναι οι ακόλουθες:

Τα μαθήματα κορμού ανέρχονται σε 24, είναι κοινά για όλους φοιτητές του τμήματος και προσφέρονται στα 4 πρώτα εξάμηνα σπουδών.

Οι φοιτητές παρακολουθούν 17 κοινά μαθήματα κορμού και 7 μαθήματα κατεύθυνσης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Φιλοξενίας.

Τα υποχρεωτικά μαθήματα κατεύθυνσης που θα παρακολουθούν οι φοιτητές θα είναι 12 από την κατεύθυνση τους, ενώ τα υπόλοιπα 6 μαθήματα θα μπορούν να επιλεγούν από την ίδια ή τις άλλες κατευθύνσεις οι οποίες συνολικά είναι:

  • κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων
  • κατεύθυνση Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων
  • κατεύθυνση Μάρκετινγκ
  • κατεύθυνση Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Όλα τα μαθήματα είναι 4ωρα και έχουν 5 ECTS πιστωτικές μονάδες, συνεπώς ο συνολικός αριθμός μαθημάτων που απαιτείται για τη λήψη πτυχίου είναι 42.

Πτυχιακή Εργασία

Στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης των σπουδών για την απόκτηση πτυχίου συμπεριλαμβάνεται υποχρεωτικά και η εκπόνηση πτυχιακής εργασίας με την βοήθεια και υπό την εποπτεία ενός εκπαιδευτικού.

Η πτυχιακή εργασία προσφέρει στο φοιτητή την ευκαιρία να αποδείξει ότι έχει την ικανότητα να χρησιμοποιήσει τις γνώσεις που απέκτησε κατά τη διάρκεια των σπουδών του στο τμήμα και να ολοκληρώσει μία μελέτη μόνος του, με τη σχετική βοήθεια του επιβλέποντα καθηγητή.

Επιπλέον, παρέχει στο φοιτητή τη δυνατότητα να διερευνήσει σε βάθος ένα θέμα που τον ενδιαφέρει εφαρμόζοντας την αυστηρή, συστηματική και επιστημονική προσέγγιση.

Η πτυχιακή εργασία εκπονείται από τους φοιτητές στο 7ο εξάμηνο και αντιστοιχεί σε 20 ECTS πιστωτικές μονάδες, ενώ δύναται να αντικατασταθεί από παρακολούθηση τεσσάρων μαθημάτων.

Πρόγραμμα Μαθημάτων

1ο Εξάμηνο

Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων
Εισαγωγή στη Λογιστική
Μικροοικονομική
Μαθηματικά για Οικονομολόγους
Εισαγωγή στην Πληροφορική

Μαθήματα Κατεύθυνσης
Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας:
Εισαγωγή στη Θεωρία του Τουρισμού

2ο Εξάμηνο

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων
Βάσεις Δεδομένων
Μακροοικονομική
Αστικό – Εργατικό Δίκαιο

Μαθήματα Κατεύθυνσης
Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας:
Οργάνωση και Λειτουργία Υποδοχής
Διαχείριση Προμηθειών Ξενοδοχείων

3ο Εξάμηνο

Επιχειρησιακές Επικοινωνίες
Αρχές Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων
Στατιστική
Εμπορικό Δίκαιο
Χρηματοδοτική Διοίκηση
Μηχανογραφημένη Λογιστική

Μαθήματα Κατεύθυνσης
Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας:
Τήρηση Λογαριασμών Πελατών με Η/Υ
Τουριστική Γεωγραφία

4ο Εξάμηνο

Αγγλική Γλώσσα για Επιχειρήσεις
Επιχειρησιακή Έρευνα
Διοικητική Λογιστική
Διοίκηση Ποιότητας
Πληροφοριακά Συστήματα
Ανάλυση Οικονομικών και Στατιστικών Στοιχείων

Μαθήματα Κατεύθυνσης
Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας:
Τουριστική Κοινωνιολογία
Προγραμματισμός και Οργάνωση Συνεδρίων & Εκθέσεων

5ο Εξάμηνο

Μαθήματα Κατεύθυνσης
Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας:
Οργάνωση και Διοίκηση Τουριστικών Γραφείων
Οργάνωση και Διοίκηση Επισιτιστικών Μονάδων
Τουριστική Νομοθεσία
Αγγλικά του Τουρισμού
Στρατηγική Διοίκηση
Εφοδιαστική
Ηλεκτρονικό Επιχειρείν
Διοίκηση και Μάρκετινγκ Υπηρεσιών

6ο Εξάμηνο

Μαθήματα Κατεύθυνσης
Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας:
Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού
Τουριστική Οικονομία
Οργάνωση και Λειτουργία Επαγγελματικής Κουζίνας
Ποτά και Οινολογία
Διοίκηση Λειτουργιών & Παραγωγής
Συστήματα Ελέγχου & Διασφάλισης Ποιότητας
Φορολογική Λογιστική
Κοστολόγηση
Λογιστική Εταιρειών

7ο Εξάμηνο

Μαθήματα Κατεύθυνσης
Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας:
Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων στον Τουρισμό
Σεμινάριο Τελειόφοιτων
Οργάνωση και Διοίκηση Μονάδων Φιλοξενίας
Διεθνή Συστήματα Κρατήσεων
Εκπόνηση Επιχειρηματικών Σχεδίων
Διοίκηση Καινοτομίας
Διεθνές Επιχειρείν
Σεμινάριο Τελειοφοίτων

8ο Εξάμηνο

Πτυχιακή Εργασία
Πρακτική Άσκηση